Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001

Poisteniu sa nájomca nevyhne

Prirodzenou súčasťou splátkového predaja je ochrana tovaru

Aj napriek súčasnej stagnácii lízingového sektora na Slovensku nestráca táto forma obstarávania majetku na popularite, lebo umožňuje zadovážiť si takmer všetky druhy tovarov na dlh. Ľudia sa naučili žiť na splátky, a keď v minulosti museli najskôr šetriť, a až potom nakupovať, v súčasnosti využívajú lízing v širokej škále tovarov od automobilov až po nehnuteľnosti. Záujem o lízing vítajú nielen lízingové spoločnosti tešiace sa hlavne vysokému dopytu po svojich produktoch, ale aj poisťovacie firmy.

Krytie poškodenia alebo krádeže splácanej veci je totiž v tomto prípade samozrejmosťou. Po skončení lehoty splácania dochádza k zmene majiteľa prenajímanej veci a nový majiteľ musí s poisťovňou uzatvoriť novú zmluvu. Jednou z podstatných podmienok lízingovej zmluvy je poistenie predmetu po celý čas trvania lízingu. Lízingová spoločnosť sa tak pochopiteľne chráni pred možnými škodami na majetku, ktorý je po celý čas splácania v jej vlastníctve, aj keď nad ním nemá, ani nemôže mať priamu kontrolu. V bežnej praxi väčšinou tvoria výnimku bežné spotrebiteľské úvery na splácanie napríklad elektroniky, kde cena nepresahuje niekoľko desiatok tisíc korún. Pri týchto predmetoch sa využívajú iné druhy poistenia, ako napríklad poistenie domácnosti. Nájomca má možnosť využiť výhodné podmienky poistenia predmetu lízingu, ktoré ponúkajú viaceré spolupracujúce poisťovne. Spravidla má nájomca možnosť poistiť predmet lízingu aj sám a poistné plnenie v prípade poistnej udalosti by v tomto prípade vinkuloval v prospech lízingovej spoločnosti. Tento spôsob sa však používa iba vo výnimočných prípadoch, pretože silná lízingová spoločnosť dokáže vďaka veľkému objemu poistenia dohodnúť s poisťovňou výhodnejšie podmienky ako jednotlivci.

Najčastejší spôsob

poistenia lízingových spoločností je uzatvorenie rámcovej zmluvy s niekoľkými vybratými poisťovateľmi. Klient si má možnosť vybrať z niekoľkých poisťovní, prípadne si dať predmet poistiť sám. Splátky poistného sú súčasťou lízingových splátok. Podobne veľké poisťovne spolupracujú s niekoľkými významnými lízingovými spoločnosťami naraz.

Čo sa týka šírky poistnej ochrany, možno rozlíšiť tri základné druhy poistenia: poistenie majetkových škôd, poistenie zodpovednosti a poistenie finančných strát. Najčastejšie sa využíva poistenie majetkových škôd, ktoré chráni majiteľa pred stratami, ktoré mu môžu vzniknúť odcudzením splácaných vecí alebo ich poškodením. Poistenie finančných strát je doplnkové a zaisťuje lízingovej firme úhradu splátok v prípade, že prenajímateľ nemôže ďalej splácať napríklad z dôvodu choroby alebo straty zamestnania.

Motoristi vedú

Veľký záujem bol po minulé roky o ojazdené automobily na lízing zo strany našich motoristov. Aj v tomto prípade je neoddeliteľnou súčasťou poistenie, a to nielen havarijné, ale aj poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vozidlom. Nájomca však nesmie zabudnúť, že po skončení obdobia lízingu sa stáva majiteľom vozidla a sám musí uzavrieť zmluvu o poistení. V prípade havarijnej poistky je pravidlom, že sama poisťovňa, ktorá dosiaľ inkasovala splátky, príde s novou ponukou na uzatvorenie zmluvy. Objektívnou skutočnosťou vývoja lízingového sektora na Slovensku je zvyšovanie konkurencie lízingových firiem pri relatívnom poklese trhu. Len v minulom roku vstúpili na náš trh dve silné zahraničné spoločnosti. Pri vysokej konkurencii lízingových firiem na Slovensku sa dajú dosiahnuť určité zvýhodnenia, či už ide o výbavu vozidla alebo práve niekoľko rokov poistenia zdarma. Poistné v tomto prípade hradí lízingová spoločnosť, ktorá na druhej strane dokáže získať vďaka objemu poistného výhodnejšie podmienky od poisťovní.

Problematická legislatíva

Podľa odborníkov si zachovávajú automobily dominantnú pozíciu na lízingovom trhu. Slovenský trh však v tomto sektore, ktorý je najväčším v oblasti poskytovania lízingových služieb, zaznamenal v roku 2000 pokles. Predaj automobilov sa v tomto roku znížil o výrazných 20 %, a keďže automobily tvoria až 80 % lízingových služieb, tento faktor spôsobil oslabenie celého lízingového trhu. V oblasti legislatívy utrpel lízing automobilov úder v podobe reštrikčných vládnych opatrení, ktoré sa riadili heslom, že auto je luxus a podnikatelia by mali mať obmedzené možnosti na ich nákup. Veľkým problémom je aj zápis majiteľa, respektíve držiteľa motorového vozidla do technického preukazu, ktorý súvisí s obmedzením, že v technickom preukaze môže byť zapísaná iba jedna osoba. Význam lízingu sa oslabuje aj v dôsledku limitov, ktoré obmedzili nielen rozvoj lízingu na Slovensku, ale aj celého automobilového sektora. Podľa vyjadrení odborníkov je nevyhnutné nahradiť limity inými systémovými opatreniami, ktoré by obmedzili daňové úniky.

Zástupcovia lízingových spoločností rozlišujú svojich klientov aj podľa prístupu k ponukám. Menší zákazníci majú záujem aj o niektoré ďalšie služby, ako je napríklad zahrnutie havarijného poistenia a takzvaného povinného ručenia do ponuky. Veľké dopravné firmy naopak samy dosahujú výhodné podmienky priamo od poisťovní. Veľké rozdiely sú aj medzi štýlom ponúk a prácou jednotlivých prenajímateľov. Veľké spoločnosti majú väčšiu finančnú silu, a to im dáva priestor na lepšie podmienky a vyšší komfort pre zákazníka. Tie menšie vyhovujú zákazníkom, ktorí uprednostňujú osobný styk s klientom a možný individuálny prístup. V každom prípade je však otázka poistenia prenajímanej veci neoddeliteľnou súčasťou lízingu a klient by ju vo svojom vlastnom záujme nemal brať na ľahkú váhu. Pri súčasnej vysokej konkurencii na poistnom aj lízingovom trhu si je z čoho vyberať a záleží iba na osobných preferenciách zákazníka, aký typ ponuky bude preferovať.

Ján Plačko

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.