Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Správa českých centier/české centrá

Hlavný cieľ - upútať záujem širokej zahraničnej verejnosti

Správa českých centier/české centrá je samostatná príspevková organizácia Ministerstva zahraničných vecí ČR, ktorá sprostredkúva informácie o ČR v zahraničí. Českú republiku prezentuje predovšetkým v oblasti kultúry, obchodu, cestovného ruchu, školstva, vedy a výskumu. Hlavným cieľom organizácie je upútať záujem širokej zahraničnej verejnosti a predstaviť ČR ako vyspelý demokratický štát, s ktorým možno nadviazať dôveryhodnú spoluprácu. Činnosť českých centier vymedzuje Štatút Správy českých centier a ich súčasný stav a budúci rozvoj zhŕňa Koncepcia činnosti českých centier v rokoch 2000 - 2002, ktorú včera prerokúvalo kolégium ministra zahraničných vecí. České centrá (ČC) prevzali úlohu tzv. kultúrnych a informačných stredísk, ktoré pôsobili v zahraničí (najmä vo východnom bloku) od začiatku 50. rokov až do rozpadu Československej republiky. Po vzniku Českej republiky rozšírili kultúrnym a informačným strediskám náplne činnosti a premenovali ich na české centrá, ich sieť bola obohatená o štáty západnej Európy a USA. V súčasnosti ich pôsobí v zahraničí 17, v roku 2001 pomýšľa Správa ČC rozšíriť sieť aj o České centrum v Madride.

Propagácia českej kultúry v zahraničí

České centrá vychádzajú pri svojej práci z predpokladu, že ČR možno predstaviť ako krajinu na vysokej kultúrnej úrovni a ako spoľahlivého partnera práve prostredníctvom mimoriadne zaujímavých kultúrnych projektov. Pri príprave programovej ponuky ČC spolupracuje Správa českých centier (SČC) s významnými inštitúciami i jednotlivcami, s ktorých pomocou sa snažia o čo najlepšiu realizáciu a výsledný efekt akcií, a tým prispievať k šíreniu dobrého mena ČR v zahraničí. ČC uvádzajú kultúrne projekty na pôde ČC i mimo nich, na ich realizácii spolupracujú so zastupiteľskými úradmi a miestnymi organizáciami v krajinách pôsobenia ČC (spojenie síl môže podporiť realizáciu veľkého projektu a zároveň usporiť prostriedky). ČC ponúkajú pomoc pri zabezpečovaní účasti českých zástupcov na medzinárodných kultúrnych akciách a festivaloch, pomáhajú stretnutiam zahraničnej odbornej verejnosti s českými odborníkmi, podporujú cesty významných osobností českej politiky a kultúry do krajín pôsobenia ČC.

Služby v oblasti ekonomiky

Propagácia českej ekonomiky a obchodu je integrálnou súčasťou činnosti českých centier; centrá v tejto oblasti stále rozširujú a skvalitňujú spektrum ponúkaných služieb:

ˇ Informačný servis

Pracovníci ČC vybavujú každodenne množstvo otázok českých i zahraničných podnikateľov. Poskytujú rad informácií o podmienkach podnikania u nás i v zahraničí, o colných sadzbách, makroekonomickej situácii a pod. Najčastejšie odpovedajú na žiadosti českých podnikov o vyhľadanie zaujímavého obchodného partnera, zasielajú adresáre vytypovaných zahraničných spoločností. Zahraniční zákazníci hľadajú výrobcov určitej komodity alebo poskytovateľov služby. V tomto prípade dostáva zahraničný adresár potenciálnych partnerov z ČR. Navyše je dopyt bezplatne zverejnený v databáze na internetovej adrese http://www.export.cz. ČC poskytujú informácie o medzinárodných veľtrhoch v zahraničí, kde ČR nemá oficiálnu účasť. Pracovníci ČC sa v zahraničí zúčastňujú na odborných seminároch, kde informujú o podmienkach na podnikanie s Českou republikou.

ˇ Bezplatná inzercia v periodikách zahraničných hospodárskych komôr

Mimo sprostredkovania bežnej platenej inzercie môžu niektoré ČC zabezpečiť aj bezplatnú inzerciu. Ide prevažne o periodiká vydávané hospodárskymi komorami príslušných krajín či bulletiny českých centier a zastupiteľských úradov, ktoré sú rozosielané na miestne podnikateľské zväzy, hospodárske komory, firmy zaoberajúce sa importom a exportom alebo podobne zamerané štátne inštitúcie.

ˇ Aktuálne dopyty na internete

Správa ČC spravuje databázu zahraničných dopytov po českých produktoch, výrobkoch a službách prístupnú bezplatne na internetovej adrese http://www.export.cz. Dopyty sa získavajú prostredníctvom českých zastupiteľských úradov, generálnych konzulátov a českých centier. Na tejto adrese možno získať teritoriálne informácie, kontakty na zastupiteľské úrady, konzulárne informácie, zaujímavé internetové adresy v teritóriu, vyhlasované zahraničné súťaže a informácie o ďalších službách SČC a ČC.

ˇ Cenovo výhodná prezentácia v zahraničí

V prípade záujmu o priamu prezentáciu vašich výrobkov ponúkajú ČC za výhodných cenových podmienok svoje vlastné reprezentačné priestory alebo zabezpečenie prezentácie na iných významných obchodných miestach (WTC a pod.). V priestoroch českých centier možno krátkodobo prenajať vybavené kancelárie, výstavné plochy, priestory na usporiadanie spoločenských akcií, tlačové konferencie. Priestory ČC môžu veľmi vhodne slúžiť ako zázemie českým firmám pri účasti na zahraničných veľtrhoch (prehľady a cenníky služieb sú vyvesené na adrese www.export.cz alebo môžu byť na požiadanie zaslané poštou).

V ekonomickej oblasti české centrá nemôžu zabezpečiť dohodovanie kontraktov a akvizícií a predajné akcie.

Podpora cestovného ruchu

Jednou z náplní činnosti českých centier je zviditeľnenie ČR ako turisticky zaujímavej krajiny. V spolupráci s Českou centrálou cestovného ruchu podávajú informácie o jednotlivých turistických miestach a atrakciách, distribuujú propagačné materiály o regiónoch, poskytujú informácie o ubytovaní, doprave, športových a iných príležitostiach v ČR. Ďalej v ČC poskytujú svoje priestory na prezentáciu jednotlivých regiónov.

Internetový server

Ďalší internetový server Správy českých centier www.czech.cz je určený najmä zahraničným návštevníkom a podáva základné informácie o krajine. Návštevník sa tu zoznámi s históriou, kultúrou, ekonomikou krajiny atď. Správa českých centier na týchto stránkach už uskutočnila rôzne internetové prenosy z významných kultúrnych akcií v ČR (Pražská jar, Sviatok hudby, Nonstop čítania Solženicyn atď.).

Činnosť ČC v oblasti školstva

ˇ prezentácia českých škôl a poskytovanie informácií o možnostiach štúdia v ČR,

ˇ zodpovedanie otázok týkajúcich sa fungovania školstva v ČR a možnosť štúdia v ČR,

ˇ organizácia a propagácia kurzov českého jazyka v krajinách pôsobnosti ČC,

ˇ propagácia kurzov ČJ usporadúvaných v ČR pre cudzincov,

ˇ organizácia a spoluorganizácia tematických odborných prednášok na ČC,

ˇ stretávanie študentov, spolupráca s českými študentmi v priebehu ich študijného pobytu v zahraničí.

Richard Seemann

Praha

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.