Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Vymedzenie zostatkovej ceny

...a jej správne zachytenie v účtovných dokladoch

Pojem „zostatková cena“ je v podstate v účtovníctve cudzím prvkom. Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ukladá oceňovať hmotný majetok obstarávacou cenou a odpisovať ho podľa miery opotrebenia. V súvahe, ktorá je dokumentom účtovnej závierky v sústave podvojného účtovníctva, sa hodnota hmotného majetku vykazuje tak, že na strane aktív sa uvedie obstarávacia cena a na strane pasív oprávky, ktoré sú úhrnom vykonaných odpisov.

„Zostatková cena“ je pojem definovaný ako rozdiel vstupnej ceny a daňových odpisov. Daňová orientácia jednoduchého účtovníctva, pôvodne uplatnená najmä pre oblasť účtovania o finančných operáciách v peňažnom denníku, bola postupne rozšírená aj na oblasť účtovania o hmotnom a nehmotnom investičnom majetku.

Inventárna kniha

Postupy účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva (opatrenie MF SR č. 65/396/1994 v platnom znení) v čl. IX o evidencii investičného majetku ukladajú viesť v inventárnej knihe, resp. na inventárnej karte väčšinu údajov, ktoré dokumentujú charakteristiky hmotného a nehmotného investičného majetku z hľadiska zákona o daniach z príjmov (zvolený spôsob odpisovania, odpisová skupina, ročná odpisová sadzba, resp. koeficient odpisovania, sumy daňových odpisov, zostatková cena). V čl. XI potom postupy ustanovujú, že vo výkaze o majetku a záväzkoch sa hodnota hmotného a nehmotného investičného majetku uvádza v zostatkových cenách.

Aj keď takéto riešenie do istej miery nie je v súlade s jednou z hlavných požiadaviek na účtovníctvo - poskytovať verný a pravdivý obraz hospodárskych skutočností neprinášalo účtovným jednotkám problémy. Výkazy účtovnej závierky sa vyhotovujú pre externú potrebu ako príloha k priznaniu o daniach z príjmov a ich hodnota pre účtovnú jednotku nie je podstatná.

Limity

Otázka stanovenia zostatkovej ceny sa objavila v súvislosti s limitovaním daňových odpisov pri osobných automobiloch a osobných dopravných prostriedkoch, keď zákon o daniach z príjmov stanovuje, že limitovaná cena sa na účely odpisovania považuje za vstupnú cenu. Zostatková cena je potom rozdiel medzi vstupnou cenou a celkovou výškou odpisov. Ak sa táto cena použije na účely ocenenia hmotného majetku v účtovníctve, bude sa od verného a pravdivého zobrazenia skutočnosti líšiť o to viac, o koľko skutočná obstarávacia cena vozidla prevyšovala stanovený limit.

Treba si povšimnúť, že ani zákon o daniach z príjmov nenecháva nepovšimnutú skutočnosť, že obstarávacia cena vozidla môže prevyšovať limitovanú vstupnú cenu. Zohľadňuje to pri zdaňovaní predaja osobného dopravného prostriedku. Stanovenie zostatkovej ceny pre ocenenie hmotného a nehmotného majetku v účtovníctve v prípade limitovaných odpisov daňový zákon nerieši. Pre tento prípad však neboli prispôsobené ani postupy účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré sa inak menia a doplňujú vždy tak, aby boli v súlade so zákonom o daniach z príjmov.

Výkazy

Ak sa berie do úvahy daňová orientácia jednoduchého účtovníctva a okolnosť, že výkazy účtovnej závierky sa vyhotovujú na externé využitie ako príloha k daňovému priznaniu, zdá sa správnejšie, aby sa aj osobné dopravné prostriedky s limitovanou vstupnou cenou na účely odpisovania zahrnuli do výkazu o majetku a záväzkov v limitovanej zostatkovej cene.

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.