Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Majetok po skončení nájmu

Ako postupovať pri odkúpení auta? n Nejde o obstaranie HIM

Jedným z nových ustanovení zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov (ZDP) je ustanovenie § 24 ods. 4 písm. c), podľa ktorého po skončení obdobia nájmu prenajatej veci daňovník - fyzická osoba bude o odkúpenej veci účtovať ako o majetku využívanom na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo na prenájom, alebo ho bude evidovať podľa § 9 ods. 4. Toto ustanovenie treba posudzovať vo vzťahu k ustanoveniu § 4 ods. 1 písm. c) zákona o daniach z príjmov.

Podľa neho od dane nie je oslobodený príjem z predaja hnuteľných vecí, ktoré boli predmetom podnikania daňovníka alebo o nich účtoval ako o majetku využívanom na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo na prenájom, alebo ich evidoval podľa ustanovenia § 9 ods. 4 písm. b) zákona o daniach z príjmov ako majetok využívaný na prenájom, a to do piatich rokov od skončenia činnosti. Zákon zrovnoprávnil daňovníkov, ktorí hnuteľné veci nadobudli normálnou kúpou a uplatnili kúpnu cenu ako daňový výdavok buď v roku obstarania, alebo vo forme odpisov s daňovníkmi, ktorí majetok obstarali formou nájmu s právom kúpy prenajatej veci a ako daňový výdavok uplatnili splátky nájomného. Cena obstaraného majetku (a nemusí ísť len o hmotný investičný majetok) ovplyvnila v oboch prípadoch základ dane, a preto je spravodlivé, ak u oboch sa bude rovnako posudzovať príjem z predaja a vyňatie tohto príjmu z oslobodenia od dane.

Účtovanie

Ak firma kúpila osobné vozidlo od lízingovej spoločnosti v hodnote 100 Sk, až do skončenia zmluvy o nájme bolo auto majetkom lízingovej spoločnosti. Daňovník ho nadobudol odplatným obstaraním za cenu 100 Sk. Nemožno hovoriť o obstaraní HIM, pretože nie je splnené cenové kritérium (cena menšia ako 20 000 Sk). Ak podnikateľ účtuje v sústave podvojného účtovníctva, ide o obstaranie DHIM. Ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, ide o nákup predmetu, ktorý neplní kritériá na zaradenie do hmotného investičného majetku, a pretože kúpený predmet bol ihneď zaradený do používania, neeviduje sa ani ako zásoba.

Zaplatenie ceny

Zaplatenie obstarávacej ceny 100 Sk sa zapíše do peňažného denníka ako nákup materiálu s tým, že ide o daňový výdavok, ktorý ovplyvní základ dane v roku obstarania. Nemá teda zmysel hovoriť o odpisoch. Napriek tomu už samotným zaúčtovaním výdavku vo výške 100 Sk do peňažného denníka sa splnila požiadavka, účtovať o obstaraní vozidla ako o majetku využívanom na podnikanie so všetkými dôsledkami, napr. na možnosť uplatnenia výdavkov na opravy, údržbu, poistné a pod. V rovnakom postavení sú predmety už odpísané, ktoré sa naďalej používajú, a teda aj evidujú na inventárnych kartách. Predmety postupnej spotreby, ktoré neplnia kritériá hmotného majetku sa zvyčajne evidujú v jednoduchom účtovníctve v operatívnej evidencii, táto však nie je povinne uložená. Je skôr záujmom podnikateľa, aby takúto evidenciu viedol pre kontrolu predmetov postupnej spotreby a pre preukázanie výdavkov, ktoré s vlastníctvom a používanom tohto majetku vznikajú.

Zdanenie

Ak sa uvedené vozidlo predá, celý príjem bude podliehať dani, pretože vozidlo nebude mať zostatkovú hodnotu (nie je to hmotný majetok), ktorá by sa prípadne mohla uplatniť ako výdavok. V prípade, ak ide o podnikateľa - fyzickú osobu, príjem bude posudzovaný ako príjem z podnikania [§ 7 ods. 3 písm. a) zákona o daniach z príjmov] a ovplyvní okrem iného aj vymeriavací základ do poistných fondov.

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.