Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Prenajaté vozidlo a dane

Pri prenajatom motorovom vozidle je výdavkom nájomné, ktoré sa môžu uplatniť v daňových výdavkoch, za splnenia podmienok uvedených v § 24 ods. 3 písm. f), ods. 4 a 5 zákona o daniach z príjmov.

Podľa § 24 ods. 2 písm. v) zákona o daniach z príjmov nájomca môže uplatniť výdavky na pracovné cesty, najmä výdavky za spotrebu pohonných látok. Podľa § 7 ods. 4 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách náhrada výdavkov za spotrebované pohonné látky sa určí podľa cien pohonných látok platných v čase použitia vozidla a prepočítaných podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla. Pri účtovaní pohonných látok je potrebné minimálne raz ročne, na konci účtovného obdobia, urobiť prepočet spotreby podľa údajov v technickom preukaze vozidla a prípadnú nadspotrebu preúčtovať do výdavkov neovplyvňujúcich základ dane.

Podľa § 25 ods. 1 písm. r) zákona o daniach z príjmov sa dane zaplatené za iného daňovníka neuznávajú za výdavok znižujúci základ dane. Podľa § 3 zákona č. 87/1994 Z. z. o cestnej dani je daňovníkom cestnej dane osoba, ktorá je ako držiteľ motorového vozidla zapísaná v preukaze o registrácii motorového vozidla. Táto osoba je povinná daň zaplatiť. Pokiaľ ide o poistné, sme toho názoru, že poistné zaplatené na havarijné poistenie motorového vozidla môže vo výdavkoch uplatniť aj nájomca, pretože toto poistenie súvisí s príjmom, ktorý je predmetom dane.

V záujme predídenia pochybnostiam správcu dane o oprávnenosti uplatnenia uvedeného výdavku vo výdavkoch znižujúcich základ dane, odporúčame v zmluve prekvalifikovať cestnú daň a poistné na nájomné. Znamená to, že v zmluve bude po úprave zakotvená dohoda zmluvných strán o nájomnom vo výške nákladov na cestnú daň a poistné.

Pokiaľ ide o ostatné výdavky, najmä výdavky na opravu a údržbu vozidla, tie si daňovník môže zahrnúť do výdavkov znižujúcich základ dane v plnej výške, ak má povinnosť na ich úhradu na základe lízingovej zmluvy.

Podľa § 20 ods. 1 zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty má platiteľ dane z pridanej hodnoty nárok na odpočet tejto dane na vstupe, ak

a) sa uskutočnilo zdaniteľné plnenie podľa § 13 zákona č. 289/1995 Z. z.,

b) daň zaplatil inému platiteľovi za prijaté zdaniteľné plnenie,

c) má daňový doklad alebo zjednodušený daňový doklad.

V prípade, že sú splnené všetky uvedené podmienky, platiteľ DPH si môže uplatniť nárok na odpočet dane z pridanej hodnoty. Môže tak urobiť aj nájomca s podmienkou, že je platiteľom dane z pridanej hodnoty a účtuje o nákupe pohonných látok.

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.