Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001

Neoznámenie poistnej udalosti

Uplatnenie nároku na plnenie voči poisťovni poškodeným

Poistné plnenie zo zákonného poistenia platí poisťovňa priamo do rúk poškodeného. Poistenému môže náhradu vyplatiť len celkom výnimočne, ak preukáže, že oprávnený nárok poškodeného na náhradu škody uspokojil zo svojich prostriedkov. Zo zákonného poistenia poškodený priamy nárok na plnenie voči poisťovni nemá, s výnimkou prípadov uvedených v § 3 ods. 4, § 8 ods. 1 a § 9 ods. 2 vyhlášky č. 423/1991 Zb. Z citovaných ustanovení vyplýva, že poškodený môže priamo proti poisťovni uplatniť nárok na náhradu škody v prípade

a) ak pri dopravnej nehode došlo k usmrteniu poisteného (škodcu),

b) ak právnická osoba, ktorá ako prevádzkovateľ zodpovedá za škodu, zanikla,

c) ak poisťovňa písomne odmietla poškodenému nahradiť škodu alebo jej časť,

d) ak sa nezistila osoba zodpovedná za škodu na zdraví alebo usmrtením spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na území Slovenskej republiky.

Obmedzenie priamej žalovateľnosti poisťovne poškodeným je dané tým, že v zákonnom poistení nevstupuje poisťovňa na miesto škodcu. Preto medzi poškodeným a poisťovňou priamy právny vzťah nevzniká; poškodený sa nestáva účastníkom zákonného poistenia. Poškodený sa môže so svojím nárokom obrátiť len na poisteného škodcu, a to buď mimosúdne alebo súdnou žalobou. Do zodpovednostného vzťahu potom vstúpi poisťovňa, ktorá usporiada nároky poškodeného na náhradu škody namiesto poisteného škodcu.

Splnenie oznamovacej povinnosti poisteným voči poisťovni podľa § 10 ods. 1 vyhlášky č. 423/1991 Zb. samo osebe nezakladá povinnosť poisťovne nahradiť škodu poškodenému. Poistený musí poveriť poisťovňu, aby za neho vyrovnala nároky poškodeného. Poistený však môže mať rôzne námietky proti stanovenej výške plnenia alebo vôbec proti tomu, že sa má škoda poškodeného uhradiť z poistenia. V takomto prípade poisťovňa vyzve poisteného, aby jej oznámil dôvody svojej námietky a určí mu k tomu príslušnú lehotu. Ak tak poistený urobí, zloží poisťovňa plnenie do úradnej úschovy. Pokiaľ poistený svoje odôvodnené námietky poisťovni neoznámi alebo nedodrží stanovenú lehotu, poisťovňa náhradu škody vyplatí poškodenému. Pokiaľ nie je isté, že námietky sú odôvodnené, poisťovňa môže zložiť plnenie do úradnej úschovy alebo môže s poisteným o jeho námietkach ďalej rokovať.

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.