Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001

Zodpovednosť vodičov za škodu

Zodpovednosť prevádzateľa podniku, v ktorom sa vykonáva oprava vozidla, je zakotvená v § 430 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Jeho zodpovednosť je rovnaká ako zodpovednosť ktoréhokoľvek iného prevádzateľa vozidla, tzn., že je založená na objektívnom princípe zodpovednosti podľa § 427 Občianskeho zákonníka. Zodpovednosť vodiča za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je zodpovednosťou za zavinené spôsobenie škody podľa § 420 Občianskeho zákonníka. Podľa § 1 ods. 2 vyhlášky č. 423/1991 Zb. sa ako prevádzkovateľ motorového vozidla na účely tejto vyhlášky posudzuje aj fyzická a právnická osoba, u ktorej je motorové vozidlo v oprave. Ide o právnickú alebo fyzickú osobu, ktorej predmetom podnikania je oprava motorových vozidiel. Zodpovednosť prevádzkovateľa vozidla je v tomto prípade vylúčená. V prípade, ak pri skúšobnej jazde s opravovaným vozidlom podnikateľ - opravár motorových vozidiel - nabúral napríklad do plota, škodu na plote by mala nahradiť poisťovňa. Pokiaľ ide o škodu na havarovanom vozidle, situácia je odlišná. Podľa § 5 písm. b) vyhlášky č. 423/1991 Zb. sa zákonné poistenie na takto spôsobenú škodu nevzťahuje. Za škodu na motorovom vozidle bude podnikateľ - opravár zodpovedať jeho majiteľovi v rámci záväzkového vzťahu, ktorý predpokladáme, že vznikol na základe uzavretej zmluvy o oprave veci podľa § 652 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.