Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001

Doručovanie písomností, kto je oprávnený príjemca

Čo vyplýva z poštového poriadku
Doručovanie písomností podľa zákona o správe daní a poplatkov vychádza z poštového poriadku, ktorý je záväzný pre odosielateľa zásielky, ale aj jej prijímateľa. Podľa neho postupujú, samozrejme, aj doručovatelia písomností. Poštovým poriadkom je vyhláška č. 78/1989 Zb. o právach a povinnostiach pošty a jej používateľov v znení úpravy č. 59/1991 Zb. z roku 1991. Nadobudla účinnosť 1. januárom 1990 a vyhláška č. 59/1991 Zb., ktorá ju novelizuje, 1. marcom 1991. Poštový poriadok ustanovuje podmienky na používanie pošty, upravuje vzájomný styk medzi poštou a jej používateľmi a ustanovuje práva a povinnosti oboch strán v tuzemskom aj v medzinárodnom poštovom styku. Za adresáta zásielky poštový poriadok označuje toho, kto je v jej adrese uvedený ako prvý. Zásielku adresovanú niekoľkým osobám môže pošta vydať ktorejkoľvek z nich. Za adresáta vrátenej zásielky sa považuje jej odosielateľ. Podľa zasielacích podmienok poštového poriadku pošta dodáva zásielky oprávneným prijímateľom, ktorými sú prvotní prijímatelia alebo náhradní prijímatelia. Prvotným prijímateľom zásielky pre občana je adresát, manžel alebo manželka, pokiaľ nie sú z prijímania zásielok vylúčení, osoba, ktorú adresát splnomocnil, aby zaňho zásielky prijímala, za maloletého adresáta, jeden z jeho rodičov alebo iný zákonom alebo právoplatným rozhodnutím súdu určený zástupca, za adresáta, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť bola rozhodnutím súdu obmedzená, jeho opatrovník. Opatrovníkovi pošta zásielku vydá, ak jej bolo odovzdané právoplatné rozhodnutie súdu o ustanovení opatrovníka. Prvotným prijímateľom zásielky pre právnickú osobu je jej riaditeľ (vedúci), pracovník podateľne alebo pracovník poverený na prijímanie zásielok, prípadne iná osoba, ktorá bola splnomocnená na prijímanie zásielok Prevzatie zásielky sa u právnickej osoby potvrdzuje aj odtlačkom pečiatky. Náhradný prijímateľ
Náhradným prijímateľom zásielky je osoba, ktorá býva s adresátom v tom istom byte, adresátov sused, správca alebo vlastník domu, domovník alebo člen ich domácnosti, ak nebolo možné doručiť zásielky prvotnému prijímateľovi, tiež pracovník právnickej osoby, ak prijíma zásielky pre pracovníkov tejto organizácie. Náhradným prijímateľom môže pošta doručiť zásielky, ak prvotný prijímateľ nebol v odovzdacom mieste zastihnutý, s podmienkou, že náhradný prijímateľ môže preukázať svoju totožnosť, je ochotný zásielku prevziať, a ak možno predpokladať, že ju odovzdá adresátovi v neporušenom stave. O doručení zásielky náhradným prijímateľom doručovateľ adresáta písomne upovedomí. Náhradnému prijímateľovi nemožno doručiť zásielky, ktorých adresát možnosť náhradného doručenia vylúčil písomným vyhlásením, ďalej písomnosti adresované do vlastných rúk, s doručenkou. Zásielku do vlastných rúk dodá pošta iba adresátovi, s výnimkou zásielok určených napr. určených maloletému adresátovi, adresátovi, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na prijímanie zásielok bola rozhodnutím súdu obmedzená, ktoré dodá opatrovníkovi. Potvrdenie prevzatia
Prevzatie zásielky potvrdí prijímateľ podpisom a dátumom Ak prevzatie zásielky adresovanej občanovi potvrdzuje iný prijímateľ než adresát, pripojí k svojmu podpisu poznámku vyjadrujúcu vzťah k adresátovi. Pri dodaní zásielok organizácii pripojí prijímateľ k podpisu odtlačok pečiatky organizácie. Prijatie zásielky môže odoprieť len prvotný prijímateľ, a to ihneď pri jej doručovaní. Na zásielke poznamená „Neprijímam“ a podpíše sa. Prijatie odberného listu nevylučuje možnosť odoprieť prijatie zásielky. Za odopretie prijatia sa tiež pokladá, ak prvotný prijímateľ odmieta prijať odberný list alebo potvrdiť prijatie zásielky, alebo napr. trvá na tom, aby sa zásielka na pošte otvorila skôr, ako ju prevezme. Ak bola zásielka dodaná náhradnému prijímateľovi, môže prvotný prijímateľ do troch dní po jej dodaní odoprieť jej prijatie, pokiaľ zásielka nebola otvorená a nebola na nej vykonaná žiadna zmena. Za rovnakých podmienok môže zásielku vrátiť aj náhradný prijímateľ. Ing. Veronika Ličková
Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.