Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001

Zabezpečenie dane a daňová raje


Od roku 2000 sa zákonne rozšírila platnosť zábezpeky
Nový zákon o daniach z príjmov - zák. č. 366/1999 Z. z., ktorý je účinný od 1. januára 2000, obsahuje vo svojej dikcii aj osobitné ustanovenie o tzv. zabezpečení dane, ktoré je predmetom obsahu § 53 citovaného zákona. Inštitút zabezpečenia dane je jedným z logických a nevyhnutných nástrojov daňových orgánov (správcov dane) v boji proti daňovým neplatičom, defraudantom, špekulantom a ostatným nedisciplinovaným daňovým subjektom. Princíp spočíva v tom, že správca dane môže rozhodnutím uložiť fyzickým a právnickým osobám, aby pri peňažnom plnení v prospech daňovníkov zrážali až 10 % peňažného plnenia na zabezpečenie dane ako preddavok na daň. Pri určovaní výšky zrážky preddavku na daň sa vychádza zo sumy zabezpečovanej dane. To v praxi znamená, že ak firma A platí firme B napríklad za služby sumu 100 000 Sk a súčasne firma A už dostala od daňového úradu „rozhodnutie o zabezpečení dane“ - t. j že pri všetkých platbách firme B jej musí zraziť z tejto sumy 10 %, tak jej v uvedenom prípade zaplatí len 90 000 Sk a sumu zrazenej časti 10 % - t. j. 10 000 Sk zrazí na zabezpečenie dane. So sídlom v zahraničí
Pri platbách daňovníkom, ktorí nemajú trvalé bydlisko a sídlo v SR, platí nasledujúce. Na zabezpečenie dane z príjmov fyzických osôb (FO) a právnických osôb (PO) zo zdaniteľných príjmov okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, sú fyzické osoby a právnické osoby, ktoré majú bydlisko alebo sídlo na území SR a zahraniční platitelia dane (bližšie pozri § 56 zák. č. 366/1999), ktorí vyplácajú, poukazujú alebo pripisujú úhrady v prospech daňovníka vrátane daňovníkov, ktorým uplynutím času vznikne na území SR stála prevádzkareň, povinné zrážať preddavok na daň vo výške 15 % daňovníkom, ktorí nemajú na území SR bydlisko alebo sídlo, ani sa tu zvyčajne nezdržiavajú s výnimkou prípadov, keď sa zráža preddavok podľa § 41 zákona. Spoločníci VOS a KS
Ak ide o podiel spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti (VOS) alebo o podiel komplementára komanditnej spoločnosti (KS) na zisku spoločnosti, zráža sa preddavok na daň bez ohľadu na vyplatenie podielu na zisku najneskôr do 31. marca roku nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia vo výške vypočítanej podľa § 13 už citovaného zákona, ak ide o fyzickú osobu, a podľa § 21, ak ide o právnickú osobu. Ak je daň zabezpečená platením preddavkov na daň podľa § 40 alebo § 50, môže správca dane rozhodnúť, že preddavok na daň v uvedených prípadoch (15 %) sa nebude zrážať. Úhrady do daňových rajov
Už uvedený preddavok vo výške 15 % podľa prípadov predchádzajúceho textu sa zvyšuje až na 30 % v prípade platieb do zahraničia - do vybratých daňových rajov. To znamená, že uvedenú sumu zrazí platiteľ dane v prípade všetkých úhrad v prospech daňovníkov s bydliskom alebo so sídlom v daňových územiach (tzv. daňové raje, resp. off-shore teritóriá), ktorých zoznam vydá Ministerstvo financií SR všeobecne záväzným právnym predpisom. K tomuto poznamenávame, že v čase koncipovania tohto príspevku (t. j. k 27. 4. 2000) tento zoznam ešte vydaný a verejne publikovaný nebol (!), čo nemožno považovať za práve flexibilný prístup MF SR k napĺňaniu litery zákona, aj keď je pravdou, že v zákone nebol udaný termín, dokedy bude zoznam vydaný. Zrazením uvedených preddavkov vo výške 15 % alebo 30 % v kontexte predchádzajúceho textu môže daňový úrad (správca dane) považovať daňovú povinnosť daňovníka za splnenú. To znamená, že je výlučne na rozhodnutí daňového úradu, či bude skúmať aj celú daňovú povinnosť alebo si prácu uľahčí tým, že odkontroluje zrazené preddavky a bude záležitosť považovať za vybavenú. Termín pre odvod zrazenej dane:
Preddavky na daň (t. j. zabezpečenie dane, ktoré sme v texte načrtli) zrážané fyzickým osobám alebo právnickým osobám podľa predchádzajúcich odsekov sa odvádzajú do pätnásteho dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac príslušnému daňovému úradu. O tejto skutočnosti je platiteľ dane povinný predložiť oznámenie príslušnému daňovému úradu daňovníka, ak tento daňový úrad na žiadosť platiteľa dane neurčí inak. Platiteľ, ktorý nevykoná zrážku preddavku na daň podľa predchádzajúcich odsekov alebo zrazí preddavok na daň v nesprávnej výške, alebo zrazenú sumu včas neodvedie, zodpovedá za túto daň rovnako ako za ním nezaplatenú daň. Ing. Emil Burák, PhD.

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.