Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

V TANAPE dominuje ochrana

Aj v Tatrách je poľovný revír, ale s obmedzeniami

Štátne lesy Tatranského národného parku pristupujú k ochrane a aktívnej starostlivosti o faunu Tatier na nimi zverenom a obhospodarovanom území, ktoré zaberá vyše 50 % z územia TANAP-u, s osobitným zreteľom a prístupom. Celé územie Slovenska je z hľadiska poľovníckeho obhospodarovania rozdelené na poľovné a nepoľovné pozemky. Iba malá časť územia tvorí nepoľovné pozemky. Väčšina územia Slovenska patrí do poľovných pozemkov. Aj na území Tatier sa nachádzajú v rámci platného poľovného zákona prevažne poľovné pozemky. Z týchto, na základe vlastníckych vzťahov, bolo vytvorených v rámci TANAP-u 23 poľovných revírov, z toho iba v dvoch revíroch „TANAP a ROHÁČE“, ktoré zaberajú 45,1 % územia TANAP-u a jeho ochranného pásma, sa pristupuje k poľovníckemu obhospodarovaniu osobitne. Ostatné poľovné revíry zaberajú približne 54,9 % plochy TANAP-u a obhospodarujú ich poľovnícke združenia, ktoré vykonávajú bežné poľovnícke obhospodarovanie.

Aj na základe týchto skutočností Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhradilo poľovný revír TANAP, obmedzilo v ňom výkon práva poľovníctva, vydalo pokyny na schvaľovanie plánu poľovníckeho hospodárenia a poverilo výkonom práva poľovníctva Štátne lesy TANAP-u so sídlom v Tatranskej Lomnici.

Bez komercie

Predovšetkým je tu vylúčené komerčné poľovníctvo, teda poplatkový odstrel, aby sa predišlo lovu tých najkvalitnejších, najcennejších a najnádejnejších jedincov. Selektívnu reguláciu zveri vykonáva odborný personál podľa prísnych selektívnych kritérií. Vykonáva sa iba pri šiestich druhoch poľovnej zveri, ktorými sú jelenia, diviačia a čiastočne srnčia zver, líška obyčajná, vrana obyčajná (šedivka) a straka obyčajná. Do ostatných druhov zveri sa zasahuje iba výnimočne.

Úlohou prísnych selektívno-regulačných kritérií zveri je dosiahnutie ekologickej rovnováhy s ostatným prírodným prostredím, najmä letnými ekosystémami, vzácnymi a ojedinelými špecifickými ekosystémami, eliminovanie škôd spôsobovaných zverou najmä na lesných a poľnohospodárskych pozemkoch a kultúrach, očistenie genofondu od hybridných jedincov ako pozostatkov cudzích druhov dovezených sem v minulosti - wapiloidné, maraloidné jedince), vylúčenie z populácie chorých, vážne telesne poranených, slabých a podpriemerných jedincov, vylúčenie jedincov s nežiaducimi návykmi synantropné jedince, jedince strácajúce plachosť a ohrozujúce bezpečnosť človeka atď.). Predmetom ochrannej selektívnej regulácie sú po príslušných legislatívnych povoleniach tie jedince, ktoré negatívne zasahujú do iných chránených a vymierajúcich druhov. Naliehavá je najmä záchrana endemických poddruhov - kamzíka vrchovského tatranského a svišťa vrchovského tatranského.

Jelenia rezervácia

Ťažiskom práce pracovníkov Štátnych lesov TANAP-u na tomto úseku je však ochrana a celoročná každodenná starostlivosť o zver a ostatné živočíšstvo TANAP-u na nimi spravovanom území. Tá sa v biologickom cykle živých organizmov začína v čase zakladania potomstva, reprodukčnými aktivitami rodení a výchovy potomstva, ich prípravy vo vegetačnom období na prežitie ťažkých tatranských zím, starostlivosti o zver a ostatné živočíšstvo v zimnom období a prekonanie zložitého prechodu zo zimného obdobia do skorej jari.

Cieľom práce odborných pracovníkov ŠL TANAP-u je eliminovanie negatívnych faktorov, ktoré vplývajú na živočíšstvo v priebehu celého roka, či už faktorov prírodných alebo faktorov vyvolaných človekom (imisie, doprava, návštevnosť TANAP-u, mechanizácia a chemizácia poľnohospodárstva v podtatranskej oblasti, pytliactvo, športy, turistika atď.).

Na zabezpečenie kvalitného pôvodného genofondu karpatského jeleňa bola v rámci VPR TANAP zriadená rezervácia jelenej zveri karpatského typu JAVORINA a urobili sa tu opatrenia na zabezpečovanie starostlivosti o tento vzácny genofond. Má slúžiť ako genofondová základňa na očistenie populácie jelenej zveri od prímesí cudzích elementov pochádzajúcich z minulosti (wapiloidné, maraloidné jedince) a celkové skvalitnenie jelenej zveri.

Ing. Mikuláš Michelčík

Štátne lesy TANAP-u, T. Lomnica

Vytvorené: 07.09.2000 Zmenené: 07.09 11:36

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.