Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001

Potravinový dozor po stopách výrobkov

S „lupou“ na potraviny

Koncepčné zámery v oblasti organizácie potravinového dozoru sú podmienené viacerými aspektmi. Ide o naplnenie záverov Auditu štátnej správy (zjednotenie výkonu kontroly v obchodnej sieti), zefektívnenie jeho činnosti, ako aj o zámer vytvoriť silný orgán potravinového dozoru s presne vymedzenými kompetenciami.

Tieto ciele sú transformované do novely zákona o potravinách. Zvyšuje sa ním dôraz na posilnenie zodpovednosti výrobcu, dovozcu a každého, kto s potravinami manipuluje, prípadne ich uvádza do obehu, ako aj dôsledné zabezpečovanie správnej výrobnej praxe vrátane systému analýzy rizík. To bude znamenať zásadnú zmenu vo výkone kontroly vo výrobe (kontrola systému a nie kontrola vzoriek) so zvýšením dôrazu na kontrolu na trhu. Tieto aspekty viedli k vytvoreniu jedného orgánu potravinového dozoru v rámci rezortu. Je však nevyhnutná dostatočná a najmä rýchla výmena informácií o zisťovaných

nedostatkoch, čo sa bude zabezpečovať budovaním rýchleho výstražného systému a informačného systému pre potraviny (Rapid Alert System fo Foodstuffs).

Novela zákona o potravinách rieši aj ďalší závažný moment smerujúci k zvyšovaniu kvality a najmä bezpečnosti výrobkov, založený na princípe vystopovateľnosti na všetkých stupňoch výroby a distribúcie potravín. Tento princíp bude hlavným nástrojom na identifikáciu a lokalizáciu zdroja nebezpečenstva a na prijímanie preventívnych a okamžitých opatrení v záujme ochrany zdravia.

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.