Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Štruktúra úverov v roku 2000

Objem nedostatočný, úroky prísľubom

Celkový stav poskytnutých úverov podľa predbežných údajov Národnej banky Slovenska dosiahol k ultimu minulého roka úroveň 351,828 mld. Sk. Úroveň vkladov za všetky sektory hospodárstva sa na medziročnej báze zvýšila na 510,389 mld. Sk. V medziročnom porovnaní zaznamenali vklady nárast o 79,48 mld. Sk, kým množstvo poskytnutých úverových zdrojov stúplo len o 1,611 mld. Sk. Táto nerovnomernosť len potvrdzuje známu skutočnosť o miernom rozvoji aktivít bánk zameraných na poskytovanie úverov.

Ak porovnáme štruktúru poskytovania úverových zdrojov podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických činností, nájdeme tu niekoľko významných faktov. V sektore poľnohospodárstva sa stav úverov ku koncu roku 2000 ustálil na predbežných 14,58 mld. Sk, no v komparácii s ich stavom na začiatku roka došlo k poklesu o 4,236 mld. Sk. V sektore priemyslu sa vývoj úverov uberal rovnakým smerom, keď zaznamenal zníženie o 9,461 mld. Sk na konečných 75,929 mld. Sk. V ostatných činnostiach hospodárstva došlo naopak k pozitívnemu vývoju, kde sa poskytnuté úvery stabilizovali na hladine 163,831 mld. Sk, pri zvýšení o 31,560 mld. Sk. Hlavný podiel na tomto vývoji mali súkromné domácnosti s domácim personálom, kde výška úverov vzrástla o 8,014 mld. Sk na predbežných 44,282 mld. Sk. Na strane vkladov sa takmer všetky subjekty hospodárstva členené podľa odvetvovej klasifikácie podieľali na ich zvýšení.

Druhým kriteriálnym faktorom porovnania vývoja úverov v ekonomike SR je členenie na ekonomické sektory, pri súčasnom zohľadnení časovej štruktúry poskytovaných zdrojov. Nevyhnutne najväčší podiel na celkovom stave úverov majú nefinančné podniky a korporácie, ktorých výška úverov dosiahla hodnotu 282,911 mld. Sk. Principiálnym hľadiskom však ostáva časová štruktúra, keď vo všeobecnosti dominantnú časť aspoň v hodnotovom vyjadrení by mali predstavovať dlhodobé zdroje. V tomto prípade tu nachádzame pravý opak. Dlhodobé úvery tvoria len 25-percentný podiel na celkovom stave a strednodobé úvery 35 %. Zvyšok sú krátkodobé, väčšinou prevádzkové úvery, ktoré v minulom roku dosiahli úroveň 113,491 mld. Sk, čo je 40 % z celkovej sumy úverov.

Jedným z kľúčovým determinantov rozhodovacieho procesu podnikateľských subjektov v prípade získavania úverových zdrojov od bánk je ich cena, čo v reálnom vyjadrení predstavuje výška úrokovej miery. V tomto prípade môžeme hovoriť o pozitívnom vývoji za minulý rok, keď priemerná výška úrokovej miery z čerpaných úverov za všetky sektory hospodárstva klesla na 11,84 %. Cena krátkodobých úverových zdrojov klesla na 11,95 % a charakteristickou črtou tohto vývoja bola určitá proporcionalita ich poklesu v priebehu celého minulého roka. Stabilný vývoj zaznamenali úrokové miery na strednodobé úvery, ktorých priemerná koncoročná hodnota podľa štatistických výkazov Národnej banky Slovenska dosiahla 10,73 %. Najviac pozitívny trend dominoval v prípade dlhodobých zdrojov, ktoré sa v polročnom porovnaní znížili o 1,24 percentného bodu. Koncoročná priemerná hodnota úrokových mier dlhodobých zdrojov sa stabilizovala na predbežných 10,93 %.

Súkromný sektor je prostredníctvom výšky ocenenia poskytovaných zdrojov logicky hodnotený ako najrizikovejší. V prvom mesiaci roku 2000 sa výška úrokov dlhodobých, strednodobých a krátkodobých úverov líšila len v minimálnej miere, keď sa pohybovala tesne nad 16 %. Koniec roka však poukázal na optimistický trend, keď ich priemerná výška klesla na 14,70 %. Najvýraznejšia zmena postihla krátkodobé zdroje, ktoré sa za posledných šesť mesiacov minulého roka znížili o 3,24 % a ich koncoročná úroveň dosiahla 14,89 %. V prípade dlhodobých úverov sa úroková miera znížila na 11,82

Marcel Tirpák

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.