Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Dovozný a vývozný režim

EÚ uzavrela s krajinami strednej a východne Európy tzv. asociačné dohody, ktoré majú prispieť k vytvoreniu zón voľného obchodu s asociovanými krajinami. Vzájomné zníženie ciel je viazané na konkrétne tovary a tovarové skupiny. V rámci EÚ existuje od 1.1.1993 „vnútorný trh Eړ v ktorom je možný v zmysle Smerníc EK voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu. V rámci spoločnej obchodnej politiky únie boli harmonizované dovozné predpisy jednotlivých členských krajín. Obchodno-politické opatrenia sú netarifné opatrenia, kde sú v rámci spoločnej obchodnej politiky EÚ harmonizované a dohodnuté podmienky pri vývoze a dovoze tovarov, ako napr. ochranné opatrenia, množstevné obmedzenia atď. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že nemecké právo je prekryté spoločným právom EÚ a že dovozné a vývozné obmedzenia skoro vôbec neexistujú a táto zásada je porušovaná iba v prípade niektorých senzibilných tovarov.

Zvláštne obmedzenia platia pri textilných a odevných tovaroch, záhradníckych produktov, výrobkov zo železa a ocele a pri týchto platia hlavne z krajín strednej a východnej Európy (aj keď sú to asociované krajiny), množstevné opatrenia. Nemecký zahraničný obchod je upravený zákonom o zahraničných hospodárskych vzťahoch, ktorý upravuje pohyb tovaru so zahraničím, pričom neexistujú v NSR žiadne devízové obmedzenia.

Pri dovoze do NSR sa rozlišuje medzi „liberalizovaným“ a „neliberalizovaným dovozom - to znamená dovozom, ktorý vyžaduje povolenie“. Dovoz určitých tovarov do NSR z celého sveta alebo z určitých krajín, ktorý je liberalizovaný, môže byť však postavený pod kontrolu EÚ alebo NSR, a to z dôvodu kontroly, či je potrebné množstevné obmedzenie, alebo či sa musia dodržiavať určité kvóty. Zoznam takýchto tovarov je uložený na Spolkovom úrade pre hospodárstvo a kontrolu vývozu alebo na Spolkovom úrade pre poľnohospodárstvo a výživu, kde možno získať potrebné informácie pred dovozom. Zmluvné colné tarify, dohodnuté medzi EÚ/NSR majú klesajúcu tendenciu, pričom v roku 2002 by malo byť colné zaťaženie úplne odstránené.

V obchode medzi EÚ/NSR a zmluvnými krajinami platia jednotné pravidlá o preukazovaní pôvodu tovaru. Pre SR vyplýva uvedená regulácia z asociačnej dohody k EÚ. Zásadne sa pôvod tovaru dokumentuje Osvedčením o pôvode tovaru EUR1. Colné úrady poskytujú v NSR záväzné informácie o colných tarifách, tie poskytujú importérovi istotu z hľadiska výšky cla, resp. priradenia tovaru do určitej skupiny alebo nezáväzné, ktoré poskytujú informáciu, ale pri colnom odbavení môže byť výška cla, resp. zaradenie do skupiny zmenené.

Podľa MH SR a OBEO ZÚ SR Berlín

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.