Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Slovenské firmy majú príležitosti

Dušan Kováč: Nemecko má záujem o výrobnú kooperáciu a podmienky investovania v SR

O podpore vzájomného obchodu slovenských firiem s Nemeckom zo strany OBEO, ako aj o možnostiach, ktoré slovenské firmy majú, sme sa pozhovárali s vedúcim obchodno-ekonomického oddelenia pobočky ZÚ SR v Bonne Ing. Dušanom Kováčom.

Ako hodnotíte súčasné podmienky pre rozvoj nemecko - slovenskej hospodárskej spolupráce ?

- Pozitívne hospodárske výsledky, ktoré sa začali dosahovať od druhej polovice minulého roka, neušli pozornosti nemeckých bankových a hospodárskych inštitúcií (napr. jednu zo situačných správ o Slovensku si možno prečítať v Dresdner Bank Aussenwirtschaftsnachrichten č. 2/2001 - www.dresdnerbank.de , časť Economic Research). Pozitívne sa hodnotí aj zmena politiky v oblasti privatizácie, vstup Slovenska do OECD, ako aj naše aktivity vo fáze prípravy na členstvo v EÚ. Túto pre nás priaznivú situáciu je potrebné čo najlepšie využiť na ďalšiu intenzifikáciu vzájomných hospodárskych vzťahov.

V čom spočíva vaša práca na podporu slovensko - nemeckých hospodárskych vzťahov a kontaktov medzi firmami oboch krajín ?

- Aktivity OBEO sa zameriavajú na viaceré oblasti. Jednou z našich hlavných úloh je povzbudzovať záujem nemeckých firiem v teritóriu našej pôsobnosti o spoluprácu so slovenskými partnermi. Za týmto účelom iniciujeme a spoluorganizujeme s rôznymi nemeckými inštitúciami (napr. banky, špecializované organizácie na podporu regionálneho rozvoja a zahraničnej hospodárskej spolupráce, regionálne obchodné a priemyselné komory), v spolupráci s podobnými organizáciami na slovenskej strane, podujatia na podporu tohto cieľa. Ide o Slovenské hospodárske dni, konzultačné dni, vystúpenia na špecializovaných seminároch, hospodárske misie do Nemecka a z Nemecka a pod. Snažíme sa našich tunajších partnerov „zásobovať“ najnovšími informáciami o Slovensku, o možnosti vstupu do privatizačného procesu, o podmienkach pre zahraničných investorov. Odpovedáme na otázky a dopyty nemeckých i slovenských podnikateľov týkajúce sa záujmu o nadviazanie hospodárskych kontaktov. Pokiaľ ide o požiadavky na informácie zo strany nemeckých firiem, je potešiteľné, že ich prevažná väčšina sa v súčasnosti týka záujmu o výrobnú kooperáciu a podmienky investovania na Slovensku. Medzi naše ďalšie aktivity okrem iných patrí aj získavanie informácií z oblasti hospodárskeho vývoja v teritóriu pôsobenia, ktoré sú dôležité pre makroekonomiku, ale aj pre rozvoj marketingových aktivít jednotlivých firiem.

Čo by ste odporúčali slovenským firmám, aby sa úspešne presadili na nemeckom trhu ?

- Slovenské firmy sa vo vzťahu k nemeckému trhu môžu angažovať rôznym spôsobom, a to od klasického vývozu cez vývoz služieb, vytváranie kooperačných vzťahov, spoločných podnikov s nemeckými partnermi (hlavne na území Slovenska), a to najmä v oblasti subdodávok pre rôzne hospodárske odvetvia. Súčasná komparatívna výhoda Slovenska v podobe nižších výrobných nákladov aj v porovnaní napr. s našimi vyšehradskými partnermi na to vytvára dobré predpoklady. Treba však opäť zdôrazniť všeobecne známu skutočnosť, že šancu presadiť sa na náročnom nemeckom trhu majú len výrobky vysokej kvality. V oblasti nadväzovania a vytvárania nových kontaktov odporúčam využívať v maximálnej možnej miere možnosti Internetu. Záujemcom o túto formu vyhľadávania a vytvárania nových obchodných príležitostí radi poradíme. Popri využití nových komunikačných a informačných technológií je však naďalej veľmi dôležitá účasť slovenských firiem (samozrejme v rámci svojich finančných možností) na významných výstavách v Nemecku, ktorá je sama osebe aj pre nemeckých partnerov dôkazom životaschopnosti príslušnej firmy.

V pôsobnosti vášho OBEO sú spolkové krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko, Porýnie-Falcko, Hesensko, Sársko a Bádensko-Württembersko. Ako možno charakterizovať význam týchto spolkových krajín pre slovensko-nemecké hospodárske vzťahy ?

- Podľa údajov nemeckého Spolkového štatistického úradu, ktorý sleduje vývoj zahraničného obchodu Nemecka aj podľa jednotlivých spolkových krajín, dosiahol v minulom roku vývoz zo SR do uvedených krajín hodnotu vyše 2,7 mld. DM, čo predstavuje o niečo viac ako 40 % celkového slovenského vývozu do NSR. Dovoz z týchto spolkových krajín predstavoval takmer 2 mld. DM (cca 30 % celkového slovenského dovozu z NSR). Vo vzťahu k tomuto regiónu Nemecka vytvorilo Slovensko aktívne saldo takmer 770 mil. DM, čo v prepočte na Sk predstavuje hodnotu takmer 17,2 mld. Sk. Ak by sme túto časť Nemecka -samozrejme, iba hypoteticky - hodnotili ako samostatnú teritoriálnu jednotku, išlo by tu o druhé najvyššie aktívne saldo voči určitému teritóriu dosiahnuté v minulom roku.

Rastislav Boldocký

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.