Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Pozoruhodná ekonomnická dynamika

Podobný proces transformácie ako v SR, no v rozlišných podmienkách

Osobitnou kapitolou v rozvoji NSR sú spolkové krajiny na území bývalej NDR. Na špecifiká tejto oblasti sme sa opýtali Ing. Miroslava Piršela, radcu-vedúceho obchodného oddelenia pobočky ZÚ SR v Berlíne:

- V pôsobnosti Obchodného oddelenia pri zastupiteľskom úrade SR v Berlíne je z celkového počtu (16) desať spolkových krajín. Sú to tri mestské štáty Berlín, Hamburg a Brémy, ďalej Dolné Sasko, Šlezvicko - Holštajnsko, Sasko - Anhaltsko, Durínsko, Meklenbursko - Predpomoransko, Brandenbursko a Sasko. Toto teritórium je špecifické najmä z hľadiska politického a ekonomického vývoja jednotlivých spolkových krajín po 2. svetovej vojne a potom po znovuzjednotení Nemecka. V tomto teritóriu sa nachádzajú všetky tzv. nové spolkové krajiny a len menšiu časť tvoria staré spolkové krajiny. Tieto skutočnosti sa aj v súčasnosti odzrkadľujú na ekonomickom potenciáli jednotlivých spolkových krajín. Vyjadrené inými slovami, hospodárstvo nových spolkových krajín prešlo transformáciou vlastníckych vzťahov a aj v súčasnosti v ňom prebieha reštrukturalizácia jednotlivých odvetví. Tento proces je porovnateľný s transformačným a reštrukturalizačným procesom na Slovensku, odohráva sa však v podstatne iných podmienkach a so značnou ekonomickou podporou starých spolkových krajín. Má to, samozrejme, dopad na celý rad makroekonomických ukazovateľov (nižšia produktivita práce, nižší podiel na tvorbe HDP, vyššia miera nezamestnanosti a pod., ale aj vyššie tempá rastu v porovnaní so starými spolkovými krajinami). Rýchlym tempom vznikajú nové odvetvia výroby a služieb a vnímané očami Slováka, až neuveriteľne rýchlo sa rozvíja infraštruktúra, najmä diaľničná a cestná sieť, telekomunikácie a letecká doprava.

Pre názornosť by som rád uviedol niekoľko číselných údajov. V uvedenom teritóriu žije 30,433 mil. obyvateľov, čo je 37,1 % celkového počtu obyvateľov NSR. V roku 2000 vytvorili HDP vo výške 1 021,3 mld. DEM, čo je 31,23 % podiel na celkovom HDP vytvorenom v NSR. Teritórium v roku 2000 absorbovalo 38,7 % slovenského exportu do NSR a podieľalo sa 37,49 % na celkovom vývoze NSR do SR. Spolková krajina Dolné Sasko je z hľadiska bilaterálnych obchodných vzťahov medzi NSR a SR na 1. mieste v dovoze i vývoze.

V teritóriu sa nachádza dynamicky sa rozvíjajúce hlavné mesto Nemeckej spolkovej republiky Berlín s 3,5 mil. obyvateľov, ktoré je v súčasnosti označované za najväčšie stavenisko v Európe. Každoročne sa tu koná rad veľtrhov a výstav európskeho a svetového významu. Na mnohých z nich sa ako vystavovatelia zúčastňujú aj slovenské firmy. S potešením sme zaznamenali, že na tohtoročnom veľtrhu poľnohospodárstva a potravinárstva Grüne Woche 2001 získali traja slovenskí vystavovatelia za svoje výrobky od medzinárodnej poroty medaily (zlatú, striebornú a bronzovú).

V roku 2000 sa v hlavnom meste spolkovej krajiny Dolné Sasko, Hannover konala prvá svetová výstava na nemeckej pôde EXPO 2000 s veľmi pôsobivým pavilónom Slovenskej republiky. V Rostocku, jednom z miest spolkovej krajiny Meklenbursko – Predpomoransko, sa pripravuje na rok 2003 Medzinárodná výstava záhradníctva IGA 2003, ktorá sa už v súčasnosti označuje za Expo v oblasti záhradníctva a kvetinárstva.

V teritóriu sa nachádza jediný výrobný závod na území NSR, ktorý je vo vlastníctve slovenského podnikateľského subjektu a jediná slovenská koliba na území NSR, ponúkajúca celý rad slovenských gastronomických špecialít. Z teritória pochádza aj rad významných nemeckých firiem, ktoré investovali na Slovensku (Volkswagen, Reemtsma, ESSO, Tchibo, Intercontinental atď.).

Takmer denne sme účastníkmi intenzívnych politických a hospodárskych stykov medzi Slovenskou republikou a Nemeckou spolkovou republikou. V teritóriu sa popri návštevách význačných slovenských predstaviteľov koná aj celý rad kooperačných stretnutí slovenských a nemeckých firiem. Aj z hľadiska aktívneho cestovného ruchu so Slovenskou republikou je podiel teritória v pôsobnosti obchodného oddelenia v Berlíne významný. Prevažná väčšina nemeckých hostí prichádzajúcich do SR na kúpeľné či rekreačné pobyty prichádza práve z nových spolkových krajín. V Berlíne pôsobí jediný subjekt slovenského cestovného ruchu SATUR Berlín. Významnejšiemu rozvoju nemecko - slovenského cestovného ruchu bráni absencia priameho leteckého spojenia medzi Berlínom a Bratislavou.

V ktorých priemyselných odvetviach majú v tomto teritóriu slovenské podniky najväčšiu šancu presadiť sa, resp. nadviazať spoluprácu?

V roku 2000 vybavilo obchodné oddelenie v Berlíne 293 písomných dopytov prevažne nemeckých firiem. Z vyhodnotenia dopytov vyplýva, že nemeckí odberatelia prejavujú najväčší záujem o výrobky slovenského strojárskeho, elektrotechnického, drevospracujúceho, textilného a odevného, chemického a sklárskeho priemyslu. Vo všetkých prípadoch sa poskytli kontakty na slovenské podnikateľské subjekty a slovenské profesijné zamestnávateľské zväzy. Úspešná je aj spolupráca nemeckých subjektov pôsobiacich v odvetví cestovného ruchu so slovenskými kúpeľmi, hotelmi a regionálnymi združeniami CR na Slovensku. Významnú úlohu pri propagácii Slovenska ako krajiny v srdci Európy, ktorú sa oplatí navštíviť, zohráva aj Slovenská národná agentúra cestovného ruchu so svojimi pôsobivými propagačnými materiálmi o Slovensku, ktoré máme v Berlíne k dispozícii. Slovenské podniky v odvetviach, ktoré sme spomenuli, majú najväčšie šance presadiť sa v Nemeckej spolkovej republike.

(by)

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.