Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001

Dovozný a vývozný režim

Vo vzťahu k SR sa aplikujú všetky princípy Asociačnej dohody a neexistujú žiadne bilaterálne prekážky či znevýhodnenia oproti iným asociovaným krajinám EÚ. Limity platia v prípade produktov oceliarskeho priemyslu, surového železa, textilný priemysel a poľnohospodárske výrobky. Pri dovozoch sa platí DPH. Sadzba sa pohybuje v limite 5 % až 20 %. Pri domácom skle, textilných vláknach a pod. sa aplikuje sadzba 9 %, pri luxusnom tovare 38 %. Základom na výpočet DPH je fakturovaná cena tovaru zvýšená o clo, prípadne spotrebnú daň a dopravné náklady na taliansku hranicu. Spotrebná daň sa týka alkoholických nápojov, cukru, banánov, tabakových výrobkov, zápaliek, zapaľovačov, minerálnych olejov, kávy atď. Na písomné kontrakty sa vzťahuje tzv. registračná daň. Dôležité je kolkovné, ktoré sa platí podľa odstupňovaných sadzieb z rôznych právnych dokumentov. Pokiaľ bolo uložené DPH, kolkovné sa neplatí.

Doklady bežne vyžadované pri dovozoch

- obchodná faktúra (trikrát), musí byť podpísaná a musí obsahovať krajinu pôvodu, presné označenie tovaru, váhu brutto a netto a doložku používanú v krajinách EÚ potvrdzujúcu pôvod tovaru,

- sprievodné osvedčenie EUR 1, pre zásielky do hodnoty 5110 eur sa používa formulár EUR 2,

- dopravný doklad podľa spôsobu prepravy,

- prípadne ďalšie osvedčenia podľa povahy tovaru a talianskych predpisov.

Predpisy pre dovoz a tuzemský predaj v Taliansku

- špeciálne predpisy platia pre dovoz potravín, kde je právnym základom zákon o potravinách a následné predpisy, ktoré sa stále menia a dopĺňajú,

- predpisy o farbivách pre potraviny,

- predpisy na obaly potravín a predmety určené pre domácnosť,

- predpisy na dovoz mäsa a mäsových výrobkov, pri ktorých sa vyžaduje kombinované zdravotné osvedčenie a osvedčenie o pôvode tovaru,

- na dovoz údenín vrátane hydinových výrobkov musí byť osvedčenie o vhodnosti na spotrebu,

- pri masle je nevyhnutné rešpektovať predpisy o správnom postupe pri jeho výrobe,

- špeciálne predpisy sú pre dovoz teliat, zajacov, králikov a medu,

- diétne výrobky a detská výživa podliehajú povoľovaciemu riadeniu talianskeho ministerstva zdravotníctva,

- ďalšie predpisy sa tykajú mäsových konzerv, mlieka, koží, krmív, rastlín a ovocia,

- osobitné kontrolné predpisy platia pre dovoz liekov.

Zóny voľného obchodu

V Taliansku sú dve zóny voľného obchodu - v Benátkach a v Terste. Výhody sú:

- 180-denný odklad colnej povinnosti, keď tovar opustil bezcolnú zónu a smeruje do krajiny EÚ,

- tovar môže byť v bezcolnej zóne spracovaný, zmontovaný a prebalený bez toho, aby podliehal plateniu cla,

- zahraničná spoločnosť môže v týchto zónach zamestnať vlastných občanov na základe Zákonníka práce a zákonov o sociálnom zabezpečení platných v domovskom štáte firmy.

(OBEO Rím)

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.