Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001

Čo znamená I.C.E.

I.C.E. (Taliansky úrad pre zahraničný obchod) je vládna organizácia, ktorej úlohou je podporovať, uľahčovať a rozvíjať obchodné výmeny Talianska s ostatnými krajinami sveta. Kladie dôraz na internacionalizáciu predovšetkým malých a stredných talianskych podnikov a na ich včlenenie sa na medzinárodné trhy. Inštitút s hlavným sídlom v Ríme má 16 úradov v Taliansku a viac ako 100 operatívnych pobočiek v 77 krajinách sveta.

Aktivity I.C.E. sú financované z verejných fondov zastrešovaných Ministerstvom zahraničného obchodu Talianskej republiky a v menšej miere spoločnosťami využívajúcimi propagačné, informačné a asistenčné služby.

Informácie o trhoch

Prvý krok, ktorý musia spoločnosti uskutočniť pri výbere oblasti, kde možno podnikať a vstúpiť na zahraničný trh, je získavanie informácií o trhoch a o obchodných príležitostiach. I.C.E. zhromažďuje informácie prostredníctvom priebežného monitoringu o trhoch, obchodných tokoch a investíciách vykonávaných svojimi úradmi v zahraničí spracovaných z údajov národných a medzinárodných organizácií, ako napr. Banca d´Italia, ISTAT (Štatistický úrad Talianska), OSN, Svetová banka atď. Spracovanie informácií sa uskutočňuje rôznymi spôsobmi a na rôznych úrovniach. Informácie počnúc spracovaním štatistických údajov, ekonomických informácií, informácii o colnej, daňovej, finančnej a menovej problematike až po hĺbkové analýzy trhu možno získať vo vytlačenej alebo v elektronickej podobe.

K týmto službám patrí aj katalóg s približne 600 publikáciami, ktoré sú pravidelne aktualizované a venujú sa ekonomickým príležitostiam, samostatným krajinám, monografickým analýzam, správam o jednotlivých sektoroch a o investíciách. Informačné služby sú založené na priebežnej aktualizácii internetovej stránky inštitútu, ktorú nájdete na adrese http://www.ice.it.

Asistencia pri vstupe na trh

I.C.E. je schopný zaručiť kompletnú podporu každej spoločnosti, ktorá má záujem o vstup a včlenenie sa na medzinárodný trh. Prostredníctvom služieb I.C.E. môže daná spoločnosť získať informácie o konkurencii, zistiť predajaschopnosť daného výrobku, ako aj dozvedieť sa o technických, operatívnych a normatívnych problémoch, s ktorými sa počas podnikania môže stretnúť. V tejto oblasti I.C.E. zastáva úlohu inštitucionálneho sprievodcu na bližšie zoznámenie sa s trhmi, ako aj funkciu odpovedať na početné požiadavky jednotlivých spoločností.

Asistenciu I.C.E. na medzinárodných trhoch môžme rozdeliť do troch skupín:

ˇ analýza trhu

ˇ asistencia a operatívna podpora

ˇ propagácia

Do prvej skupiny patria analýzy trhu, vyhlasovanie verejných súťaží a dopytu, prieskumy trhu a rôzne informácie, ktoré slúžia klientovi na podrobnú analýzu miestneho trhu, na zistenie úspešnosti podnikania a realizácie projektov.

Aktivita propagácie fenoménu „made in Italy“ v zahraničí

Prostredníctvom medzinárodných výstav, misií podnikateľov, seminárov, kongresov a ďalších iniciatív propagačného programu I.C.E. zintenzívňuje obchodné príležitosti a podporuje upevnenie spoločností na trhoch, posilňuje imidž made in Italy, podporuje priemyselnú spoluprácu a zahraničné investície v Taliansku. I.C.E. tiež realizuje programové dohody s regiónmi s cieľom uľahčiť proces internacionalizácie remesiel, malých a stredných podnikov a vybraných výrobných sektorov. Udržiavanie a zvyšovanie trhových kvót talianskych spoločností podporuje I.C.E. aj workshopmi, bilaterálnymi stretnutiami, operatívnym a finančným poradenstvom a odbornými seminármi pre spoločnosti činné v treťom sektore.

Multilaterálna spolupráca

I.C.E. pomáha talianskym spoločnostiam pri aktivitách medzinárodnej spolupráce, aby tak uľahčil prístup k medzinárodným finančným organizáciám a podporoval vznik nových JV a priemyselno-technologických partnerských vzťahov.

Priame kontakty I.C.E. s medzinárodnými inštitúciami (Svetová banka, EBOR, Európska únia) zaručujú účasť talianskych spoločností na rozvojových projektoch v krajinách strednej a východnej Európy.

Vzdelávacia činnosť

I.C.E. organizuje kurzy pre mladých diplomantov a absolventov orientované na vytvorenie obrazu spoločnosti zameranej na zahraničný obchod. Takto špecializovaní manažéri spolupracujú s medzinárodnými organizáciami ako UNCTAD, WTO, Európska únia.

I.C.E. bolo založené v roku 1926 ako Národný inštitút pre export. Vo svojej prvej fáze sa zaoberal podporou exportu v poľnohospodárskom sektore. Podľa zákona č. 106 z roku 1989, v marci 1997 (zákon č. 68) schválil parlament jeho novú formu.

Hlavné sídlo:

I.C.E. tel: +39 06 59921

Via List, 21 fax: +39 06 59647382

00144 Roma http://www.ice.it

I.C.E. Bratislava tel: +421 07 54410622, 54413420, 54413423

Panská 7 fax: +421 07 54430296

811 01 Bratislava e-mail: bratislava.bratislava@ice.it

http://www.ice.it/estero/bratislava

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.