Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Dovozný a vývozný režim

Belgicko je členskou krajinou EÚ a WTO, čo determinuje úroveň jeho dovozných a vývozných režimov. V zásade sú všetky režimy liberalizované, pričom špecifický vzťah so SR upravuje Asociačná dohoda. Devízový a platobný režim sa uskutočňuje vo voľnej mene, voľba platobného nástroja závisí od druhu tovaru, vôle a bonity zákazníka. Na základe Asociačnej dohody dochádza k postupnej redukcii colných sadzieb, ktoré by sa mali dostať až na nulovú úroveň, v závislosti od komoditných položiek. Konkrétna aplikácia colných sadzieb na jednotlivé tovarové položky vyplýva z príloh k Asociačnej dohode. Dôležitou súčasťou priznania colných úľav je preukazovanie pôvodu tovaru, kde platí presný technický popis (v súlade s Asociačnou dohodou).

Colný režim

Colné tarify tvorí nomenklatúra ustanovená Medzinárodnou konvenciou, týkajúca sa harmonizovaného systému popisu a kodifikácie produktov. Dovozné dávky zahŕňajú clo a vyrovnávacie poľnohospodárske dávky. Ich výšku stanovuje EÚ (predtým EHS) a závisí od druhu výrobku a krajiny pôvodu. Žiadna z uvedených dávok sa nevyberá v prípade, že ide o priamy dovoz z členskej krajiny EÚ alebo ak dovážaný tovar pochádzajúci z tretej krajiny bol už colne vybavený v niektorej z členských krajín EÚ.

Od 1. januára 1993 boli vytvorením jednotného trhu EÚ odstránené colné kontroly medzi jednotlivými štátmi EÚ. Nulové colné dávky sú vyberané pri dovoze určitého tovaru pochádzajúceho z krajín, s ktorými EÚ uzatvorila tzv. Asociačné dohody, a to s podmienkou, že tovar je sprevádzaný príslušným potvrdením o jeho pôvode.

Belgický colný zákon je hybrid právnych noriem národných zoskupení Beneluxu a najmä EÚ. V zásade platí rozdelenie, že kontrolná činnosť, úhrada colného dlhu, poplatky, pokuty a spory sa riešia podľa belgického práva, zatiaľ čo klasifikácia tovaru, colné sadzby, pôvod tovaru, výpočet cla, zvýhodnené colné sadzby vrátane ich odpustenia podliehajú právnym normám EÚ.

Výstavný materiál, exponáty, vzorky tovaru, ktoré sa opäť vyvezú bez zmeny, je možné dovážať na karnety ATA bez skladania colnej listiny. Vzorky malej hodnoty (do 100 BEF) nepodliehajú ani clu, ani daniam. Pre vzorky s obchodnou hodnotou sa musí skladať kaucia, spätný vývoz je nevyhnutný do 12 mesiacov.

Darčeky bez platenia cla a dávok môžu posielať len súkromné osoby súkromným osobám.

Propagačný materiál zasielaný poštou nepodlieha clu ani dávkam, pokiaľ zásielka na jedného príjemcu nepresiahne 1 kg brutto váhy. Akvizičné reklamné predmety s názvom firmy clu nepodliehajú.

Colné zóny v Belgicku neexistujú, prevádzka colných skladov sa riadi smernicou č. 2561/90 EEC, ktorá rozlišuje 6 rôznych typov colných skladov.

Počet osobitných predpisov je rozsiahly, preto je nevyhnutné vyžiadať si informácie od dovozcu. Ide najmä o dovoz vína, liehovín, piva, mäsa, údenín, cigariet, liekov, kozmetiky a hračiek.

Tovar prepustený do režimu dočasného dovozu je oslobodený úplne alebo čiastočne od cla, čo platí aj pre určité profesionálne zariadenia (norma 3599/83 EEC).

(OBEO Brusel)

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.