Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001

Obchodné zvyklosti

Dochvíľnosť - Medzi hlavné požiadavky kupujúcich patrí schopnosť dodávateľa dodať tovar načas. Anglický termín JIT ( Just in Time – presne na čas) je vo Švédsku samozrejmosťou a včasné dodanie tovaru tu dnes nevyžadujú iba veľké obchodné spoločnosti, ale aj malé obchodné firmy.

Plánovanie - Spôsoby plánovania sa vo Švédsku, rovnako ako inde vo vyspelých krajinách, menia podľa veľkosti a charakteru obchodnej spoločnosti. Z dlhodobého hľadiska sa činnosť obchodných spoločností spravidla riadi podľa plánu, ktorý je rozvrhnutý na tri roky a má všeobecnú povahu. Naproti tomu krátkodobé plánovanie zvyčajne zahŕňa obdobie dvanástich mesiacov, súvisí s ročným účtovníctvom a je rozpracované do najmenších podrobností. Dlhodobé plánovanie je záväzné aj pre exportérov. Dodávateľské firmy, ktoré sa chcú udržať na trhu, musia vo všetkých svojich aktivitách reflektovať jeho meniace sa potreby.

Obchodný jazyk - Všetci švédski obchodníci, osobitne tí, ktorí sa zaoberajú dovozom a vývozom, hovoria plynulo po anglicky a angličtina je tak vo Švédsku hlavným obchodným jazykom.

Obchodná ponuka - Švédski importéri dostávajú stovky obchodných ponúk z celého sveta. Z tohoto dôvodu je žiadúce, aby prvý list zaslaný potenciálnemu švédskemu obchodnému partnerovi obsahoval všetky potrebné údaje, pretože miestni dovozcovia sa zvyčajne neobťažujú žiadať o doplňujúce informácie. Ďalej je potrebné zdôrazniť, že švédskych nákupcov v prvom štádiu obchodných rokovaní zaujíma predovšetkým cena, dodacie termíny a minimálne množstvá dodávok. V rokovaniach potom pokračujú iba v prípade, že je im ponúknutá zaujímavá cena.

Popis výrobku - Ponuku musí sprevádzať čo najlepší opis výrobku a čo najobsiahlejšia technická špecifikácia. Odporúča sa priložiť fotodokumentáciu.

Cena - Ceny musia byť uvedené vo švédskych korunách, alebo v inej konvertibilnej mene. Pretože švédski obchodníci nemajú záujem o “jednanie sa”, odporúča sa pri cenách uviesť, že sú pevne stanovené.

Platobné podmienky - Pokiaľ ide o platobné podmienky a termíny platieb, vo Švédsku neexistujú nijaké oficiálne požiadavky, no v prípade viacerých konkurujúcich si firiem môže výhodný termín a spôsob platenia napomôcť uzavretie kontraktu. V prípade použitia akreditívu je výhodné vopred špecifikovať, či prípadné aj ďalšie podmienky súvisiace s akreditívom budú zvažované v neskoršom štádiu. Vo Švédsku je obchodným zvykom, že platby sa realizujú od 30 do 90 dní od dodania tovaru alebo platením proti predloženiu dokumentov. Pri určovaní menších možných odberových množstiev tovaru je potrebné brať do úvahy veľkosť švédskeho trhu, ktorý je relatívne malý (8,8milióna obyvateľov).

Doklady - Požadované doklady musia dôjsť do Švédska skôr ako samotné kargo, aby sa predišlo zdržaniu v priebehu colného odbavenia zásielky, ako aj pri distribúcii ku konečnému odberateľovi. Pre colné odbavenie sa vyžaduje riadna faktúra (nestačí proforma), baliaci list a osvedčenie o pôvode. Faktúra musí obsahovať všetky potrebné náležitosti. Pri poľnohospodárskych a potravinárskych tovaroch sa vyžaduje veterinárny certifikát o ochrane rastlín.

Konosament musí obsahovať meno dovozcu, aby príslušná lodná spoločnosť mohla dať správu dovozcovi ešte pred priplávaním lode s tovarom do prístavu. V prípade, že je tovar prepravovaný špeditérom, musí sa predávajúci i kupujúci dohodnúť na akceptovaní priebežného konosamentu, osobitne vtedy, ak je platba uskutočňovaná akreditívom. V prípade, že ide o hotovostnú platbu a tovar je prepravovaný letecky, je potrebné adresovať zásielku banke, ktorá ju môže vydať dovozcovi až po zaplatení príslušnej sumy. Pri dodávkach tovarov na výstavy a veľtrhy je najvýhodnejšie využiť ATA Carnet, ktorý vydávajú obchodné komory, ktoré sú členmi „International Bureau of Chambers of Commerce“. Malé zásielky je najvýhodnejšie zasielať balíkovou poštou. Je to rýchle a z hľadiska prepravných nákladov najlacnejšie. Správa švédskych pôšt zabezpečí preclenie zásielky, ktorú potom zašle najbližšej poštovej pobočke v sídle dovozcu (príjemcu). Dovozca (príjemca) dostane oznámenie o príchode zásielky, ktorú si po predložení tohto dokladu prevezme a zároveň uhradí príslušný poplatok (clo). S cieľom uľahčiť colné odbavenie zásielky je vhodné, aby slovenský exportér priložil k dokladu o odoslaní kópiu faktúry a v prípade potreby i osvedčenie o pôvode.

Čas - Najvhodnejším časom pre obchodnú návštevu Švédska je jar a jeseň. Pri plánovaní obchodnej cesty z pochopiteľných dôvodov (dovolenky) je potrebné vyhýbať sa mesiacom júl a august, ako aj vianočným a novoročným sviatkom (obdobie od 13. decembra do 6. januára).

(OBEO Štokholm)

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.