Hospodársky denník
USD48,917 Sk
EUR42,281 Sk
CHF27,754 Sk
CZK1,248 Sk
  Štvrtok  28.Júna 2001

Dane tentoraz trochu inak

Komentuje Eleonóra Bujačková

V poslednom období v súvislosti s pripravovanou zmenou daňového systému sa čoraz častejšie objavujú stanoviská analytikov. V slovenskej ekonomike podľa ich názoru existuje v strednodobom horizonte dostatočný priestor na zníženie daňového a odvodového zaťaženia. Práve neúmerné dane a odvody boli totiž, podľa nich, príčinou vysokej nezamestnanosti a stagnácie hospodárstva. Úroveň daní a odvodov je pre zahraničných investorov často jediným porovnateľným údajom medzi stredo- a východoeurópskymi krajinami a v konečnom dôsledku zo zníženia zaťaženia profitujú aj domáce firmy. Príkladom môže byť Írsko, ktoré znížením daní naštartovalo oživenie svojej ekonomiky prilákaním investorov najmä z Južnej Ameriky. Na druhej strane treba si však uvedomiť, že tvrdenia, na základe ktorých zníženie daňového zaťaženia bude mať za následok aj okamžitý nárast daňových príjmov do rozpočtu krajiny pod vplyvom expanzie podnikov, sú zavádzajúce. Podniky nikdy nebudú nadšené, že platia dane. To je skutočnosť, ktorá sa nemení. Vo všeobecnosti teda platí, že by sa malo ísť cestou znižovania priamych daní a zvyšovania daní zo spotreby, ktoré sú jednoznačnejšie a vytvárajú menší priestor na manipuláciu.

Zníženie daňového zaťaženia na jednej strane a na druhej strane snaha vlády dodržať záväzok voči Medzinárodnému menovému fondu vo forme dodržania deficitu verejných financií pod hranicou 3,9 % hrubého domáceho produktu by mohlo povzbudiť vládu k úsporným opatreniam a ku škrtom vo výdavkoch. Vládna administratíva SR, ale aj ostatných tranzitívnych krajín, má podľa názoru nielen odborníkov, ale aj širokej verejnosti stále rezervy v zoštíhľovaní a „bez prinútenia sa, žiaľ, šetriť nenaučí“. Zníženie zaťaženia len prostredníctvom jednej dane, prípadne zmeny jedného paragrafu, odborníci nepovažujú za „šťastné“. Racionálnejší a efektívnejší je názor, že je potrebné uskutočniť komplexnú reformu daňovej sústavy vrátane sústavy povinných poistných odvodov. V tejto súvislosti hodno pripomenúť, že reforma v poistných sadzbách sociálneho a zdravotného zabezpečenia spojená s celkovou reformou financovania poistného systému je dôležitejšia ako samotné zníženie dane z príjmov právnických osôb. Takýto krok by navyše pomohol riešiť nezamestnanosť cez zníženie odvodového zaťaženia zamestnávateľov, samozrejme, kompenzovaný na druhej strane zvýšením zodpovednosti jednotlivca predovšetkým v zdravotnom poistení.

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.