Hospodársky denník
USD48,917 Sk
EUR42,281 Sk
CHF27,754 Sk
CZK1,248 Sk
  Štvrtok  28.Júna 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik

Vysoká profesionalita a kvalita

Základným poslaním š. p. Letové prevádzkové služby (LPS) je komplexné zabezpečovanie a poskytovanie letových prevádzkových služieb, zabezpečovanie leteckej telekomunikačnej služby, leteckej informačnej služby, koordinácia služby pátrania a záchrany a ďalších činností, ktoré súvisia s plnením základného účelu a predmetu činnosti LPS, v záujme zaručenia bezpečného, efektívneho a usporiadaného toku letovej prevádzky v stanovenom vzdušnom priestore a na určených letiskách v Slovenskej republike. V SR poskytuje službu riadenia letovej prevádzky Oblastné stredisko riadenia letovej prevádzky Bratislava, Približovacie stanovište riadenia Bratislava, Košice, Poprad, Sliač a letiskové riadiace veže M. R. Štefánika v Bratislave, Košiciach, Poprade, na Sliači, v Piešťanoch a v Žiline.

Slovenská republika je signatárom Konvencie Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO) a v roku 1997 pristúpila i k Dohode EUROCONTROL, upravujúcej oblasť bezpečnosti leteckej dopravy. A aké rezultáty z toho vyplývajú pre činnosť LPS? Riaditeľ spoločnosti Ing. Roman Bíro vysvetľuje: „Tieto zmluvy a dohody definujú legislatívny a regulatórny rozmer diania v civilnom letectve tak, aby sa zaručila a dodržala vysoká úroveň bezpečnosti. Civilné letectvo sa nachádza na čele technologického vývoja, legislatívne sú rozpracované všetky činnosti a kritériá, na základe ktorých sa následne predmetné subjekty musia správať, napríklad licencovanie leteckého personálu či definovanie kritérií na výrobu leteckej techniky. Tieto dohody taktiež regulujú a upravujú právomoci a zodpovednosti organizačných štruktúr v civilnom letectve a dávajú štátu jednoznačnú zodpovednosť za bezpečnosť a regulovanie všetkých činností v civilnom letectve. Táto zodpovednosť sa nemôže nahrádzať bilaterálnymi aktivitami medzi jednotlivými subjektmi rezortu. Medzinárodne stanovené kritériá pre štát, ako aj pre poskytovateľa LPS, sú jednoznačne definované v poradí dôležitosti: bezpečnosť, plynulosť letovej prevádzky a hospodárnosť. Tieto kritériá sú primárne a následné kritériá definované a sledované štátom pre LPS SR, š. p., musia byť v súlade s týmito kritériami. Mám na mysli hlavne sledovanie hodnotenia podniku v polovici finančného roku na základe dosiahnutého zisku. Ako som spomenul, podnik má presne definované finančné kritériá na svoje fungovanie v zmysle medzinárodných dohôd, ktoré musí akceptovať aj štát, ktorý je signatárom a garantom týchto zmlúv. "

Pokiaľ ide o hodnotenie vnútropodnikovej pripravenosti, úroveň LPS vo vzťahu k európskym normám a certifikátom, ing. Roman Bíro pripomína, že letecká doprava je najbezpečnejším druhom verejnej dopravy. "Ako som už spomenul, na základe konvencie ICAO, ale aj Dohody EUROCONTROL, sa do nášho legislatívneho prostredia prevzali letecké predpisy upravujúce a regulujúce všetky činnosti v civilnom letectve, ktoré majú vplyv na bezpečnosť leteckej dopravy, či už ide o kvalifikáciu a licencovanie leteckého personálu, postupy letových prevádzkových služieb, spôsobilosť lietadiel, stanovovanie výšky odplát atď. V poslednom čase sa však ukazuje, že táto úroveň regulácie je nedostačujúca a je nutné vybudovať komplexný systém kvality a bezpečnosti u poskytovateľov letových prevádzkových služieb tak, aby všetky deje boli zmapované, rozanalyzované vo vzťahu k bezpečnosti a bezpečne prevádzkované.

LPS SR, š. p., začal v roku 2000 proces certifikácie jednotlivých činností podľa noriem ISO 9001/2000.“

Tento proces pokrýva hlavné činnosti a každá z nich - poskytovanie letových prevádzkových služieb, zabezpečovanie leteckej telekomunikačnej služby, leteckej informačnej služby a služby pátrania a záchrany - sa certifikuje zvlášť. Proces certifikácie bol ukončený v decembri 2001. Certifikát kvality ISO 9001:2000 dostal podnik v januári 2002, čím sa zaradil deklarovanou kvalitou poskytovaných služieb na popredné miesto v Európe.

„Ako nadstavba tohto procesu sa v našom podniku buduje systém manažmentu bezpečnosti. Kým certifikácia podľa noriem ISO nám definuje a mapuje kvalitu prebiehajúcich procesov, systém manažmentu bezpečnosti nám posudzuje vplyv procesov na úroveň bezpečnosti.

Systém manažmentu bezpečnosti je novou kvalitou pri poskytovaní letových prevádzkových služieb a v súčasnosti je takýto systém skutočne vybudovaný len ojedinele, napr. v NATS (National Air Traffic Services Ltd. UK), ktorý je priekopníkom v tomto smere. EUROCONTROL v spolupráci s NATS, ale aj s ostatnými členskými štátmi, pripravuje regulatívy ESARR (Eurocontrol Safety Regulatory Requirements), ktoré sa aplikujú do národného prostredia štátov ECAC (European Civil Aviation Conference) tak, aby sa po ich aplikácii dosiahla zodpovedajúca úroveň bezpečnosti v Európe,“ hovorí ing. Bíro.

Implementácia regulatívov ESARR si vyžaduje od štátnej správy aj úpravu národného legislatívneho prostredia a aktívnu účasť v príslušných štruktúrach EUROCONTROL-u.

Ako nám povedal ing. R. Bíro „s výskumným a vývojovým strediskom EUROCONTROL v Brétigny pri Paríži máme rozpracovaný projekt automatického sledovania zblížení, pozemnej obdoby palubného systému TCAS, ktorý nám pomôže pri analýze a štatistickom vyhodnocovaní zblížení v priestore zodpovednosti letových prevádzkových služieb. V spolupráci s organizáciou EUROCONTROL budujeme jednotnú databázu údajov o incidentoch „projekt Tokai“ ktorá zabezpečí zber údajov, vyhodnocovanie a porovnávanie poskytovateľov letových prevádzkových služieb v Európe podľa rovnakých kritérií“.

Zaujímalo nás, aká je aktuálna kapacita slovenského vzdušného priestoru a či môžeme Slovensko v tomto zmysle nazvať jednou z „leteckých križovatiek Európy“, alebo je ešte mimo hlavných trajektórií.

„Vzdušný priestor Slovenskej republiky sa zaraďuje medzi menej zaťažené priestory v Európe,“ približuje súčasný stav ing. Bíro „Nárast počtu pohybov letovej prevádzky má stúpajúci trend, aj keď po udalostiach z 11. septembra 2001 sa začala stagnácia leteckej dopravy a celé odvetvie sa dostalo do vážnej krízy. Aj napriek týmto skutočnostiam prijalo LPS SR, š. p., program zvyšovania priepustnosti a kapacity vzdušného priestoru. V roku 2002 poskytujeme prevádzkovateľom kapacitu zvýšenú o viac ako 30 % oproti roku 1999.“

Plynulosť letov a z nej odvodené zdržania rozhodujúcou mierou vplývajú na efektivitu procesov v leteckej doprave a majú rozhodujúci vplyv na efektivitu leteckých prevádzkovateľov Dodáva, že „v súčasnosti je v západnej a strednej Európe preplnený vzdušný priestor, čo sa prejavuje na zdržaní letov. V roku 2001 sa zdržania dostali na hodnotu 3,3 minúty na každý let. Letové prevádzkové služby poskytujú požadovanú kapacitu vzdušného priestoru a už druhý rok sú v európskom meradle vyhodnocované ako poskytovateľ, ktorý negeneruje zdržania.“

Slovenská republika pristúpila v roku 1997 k Dohode EUROCONTROL, čím sa Letové prevádzkové služby legislatívne dostali do pôsobnosti tejto dohody. Tá okrem iného stanovuje pravidlá a zásady, podľa ktorých sa poskytovatelia letových prevádzkových služieb majú správať aj v ekonomickej oblasti. „Pri stanovovaní jednotkovej sadzby traťového poplatku LPS SR, š. p., dodržiava všetky stanovené pravidlá a zásady. Do roku 1999 rástla úroveň traťového poplatku až na úroveň 71 EUR za preletovú jednotku, čo nás dostalo na 3. miesto v Európe. V súčasnosti sa úrovňou poplatku 59 EUR dostávame na 12. miesto spomedzi 30 členských štátov EUROCONTROL-u, avšak jednotkovými nákladmi na kilometer odletenej trate na 8. miesto. Pravdou je však aj skutočnosť, že z traťového poplatku sanujeme stratové činnosti na letiskách. Na Slovensku máme otvorené 4 letiská v prevádzke H24, čo je v súčasnosti vzhľadom na hustotu leteckej prevádzky neúnosné, pritom existujú efektívnejšie postupy, ktoré umožňujú obslúžiť tieto letiská v požadovanej kvalite,“ približuje súčasný stav riaditeľ LPS ing. Bíro. Dodáva, že „značná nevýhoda pre Slovensko ako aj náš podnik je teda absencia pravidelnej leteckej dopravy na našich letiskách“.

Činnosť LPS je technologicky nesmierne náročná. Zaujímalo nás, aké moderné systémy na poskytovanie letových prevádzkových služieb využíva, aby tieto služby mali špičkovú kvalitu a bezpečnosť. Podľa R. Bíra ešte v októbri 1999 uviedli do riadnej prevádzky jeden z najmodernejších systémov na poskytovanie letových prevádzkových služieb. „Systém EUROCAT E2000 vyrobila francúzska firma Thomson - Airsys podľa špecifikácií definovaných našimi odborníkmi. Ide o plne elektronickú verziu, takže interakcia so systémom sa vykonáva len prostredníctvom klávesnice a myši. Práve automatizácia a zvládnutie špičkových technológií riadiacimi letovej prevádzky a technikmi Letovej zabezpečovacej služby nám umožnili zvýšiť kapacitu nášho priestoru. Okrem toho sa nám podarilo zvýšiť aj úroveň bezpečnosti, pretože nový systém bol navrhnutý aj s takzvanou Safety net, ktorá upozorňuje riadiaceho letovej prevádzky na určité druhy nebezpečenstiev, ako sú: výstraha na nebezpečenstvo zrážky, výstraha na nebezpečenstvo minimálnej bezpečnej výšky a

Prevádzkovanie tohto systému by nebolo možné bez modernej telekomunikačnej siete a moderných rádionavigačných zariadení. Technológiami, prevádzkovými postupmi a úrovňou odbornosti nášho prevádzkového a technického personálu sa kvalitou zaraďujeme medzi špičkových poskytovateľov týchto služieb v Európe.

„Týmito krokmi sme sa zaradili medzi štáty, ktoré nemajú problémy s požiadavkami prevádzkovateľov na poskytnutie požadovanej kapacity za dodržania bezpečnosti a kvality poskytovaných služieb,“ konštatuje Roman Bíro.

Pokiaľ ide o spoluprácu LPS SR, š. p.,, s poskytovateľmi letových prevádzkových služieb v okolitých krajinách, tá bola definovaná „podpísaním dohody CEATS, čo v podstate determinuje aj naše kroky do budúcnosti a dáva rámec spolupráce s poskytovateľmi letových prevádzkových služieb v okolitých krajinách. Projekt CEATS ako pilotný projekt programu Single Sky for Europe je ústredným projektom EÚ a je mu priradená aj príslušná dôležitosť. Dohodu CEATS podpísalo v roku 1997 sedem štátov: Česko, Slovensko, Rakúsko, Maďarsko, Chorvátsko, Slovinsko a Taliansko. Dohoda deleguje exkluzívne v prospech EUROCONTROL-u poskytovanie letových prevádzkových služieb nad územím Slovenska nad letovou hladinou 285. Štáty sa dohodli na vybudovaní strediska riadenia vo Viedni, strategického a plánovacieho strediska v Prahe, simulačného strediska v Budapešti a výcvikového strediska vo Forli. Predpokladaný termín začatia prevádzky v novom medzinárodnom stredisku je v roku 2007. Takto postavená dohoda odsúdi národných poskytovateľov služieb do značne nevýhodnej pozície, v prípade LPS SR prídeme minimálne o 80 % príjmov, ale v neposlednej rade obmedzí aj vplyv štátu na dianie v delegovanom priestore,“ hovorí riaditeľ LPS.

Podnik začal už v roku 1999 podnikať kroky, ktoré mali zapojiť LPS SR do procesu budovania podporných stredísk pre stredisko vo Viedni. „Toto sa nám už sčasti podarilo, keď po troch rokoch príprav, prezentácií a presviedčania sa do strategického plánu Projektu CEATS vydaného organizáciou EUROCONTROL dostalo testovacie a vývojové stredisko v Bratislave. Okrem týchto aktivít sme boli iniciátorom vzniku asociácie poskytovateľov LPS, ktorí v budúcnosti majú ambíciu prevziať poskytovanie týchto služieb v priestore CEATS v zmysle programu EÚ - Single European Sky.“

A aký je vplyv prístupového procesu do EÚ na LPS SR? Bude potrebné v tejto oblasti pristúpiť ešte k ďalším kompatibilným krokom? Ing. R. Bíro zdôrazňuje, že „pilotným projektom Európskej únie v civilnom letectve je program Single European Sky (SES). Úlohou tohto projektu, ktorý sa v paragrafovej podobe zákona dostáva do legislatívneho procesu Európskeho parlamentu, je zefektívnenie činnosti „air transport industry“. Letové prevádzkové služby sú v súčasnosti obmedzované národnými hranicami a záujmami, a nie sú schopné konkurencie v trhovom prostredí, pretože tieto služby sú svojou povahou monopolom. V prípade schválenia programu SES v Európskom parlamente sa legislatívne kroky stanú zákonne záväznými pre príslušné štáty“. Reforma celého systému sa má ukončiť do roku 2005 tak, aby sa od tohto roku mohli začať uplatňovať európske regulatívy na národných úrovniach.

Počasie

Dnes bude jasno až polojasno a teplo, pri zväčšenej oblačnosti ojedinele búrky. Na západe neskôr oblačno a v tejto časti územia sa k večeru miestami vyskytnú prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 27 až 31 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 m 18 stupňov. Juhovýchodný až južný vietor 2 až 5 m/s, večer sa na krajnom západe zmení na severozápadný a zosilnie.V piatok bude veľká, miestami zmenšená oblačnosť a početné prehánky alebo búrky. Nočná teplota 18 až 13 stupňov. Denná teplota 24 až 28, na severozápade okolo 22 stupňov. V sobotu bude premenlivá, časom zmenšená oblačnosť a miestami prehánky. Ojedinele aj búrky. Nočná teplota 15 až 10 stupňov. Denná teplota 23 až 27, na severe okolo 21 stupňov. Slnko vyjde zajtra o 4.56 a zapadne o 20.54 hod.

Amsterdamoblačno23
Atényjasno33
Belehradslnečno28
Berlínprehánky23
Bratislavapolooblačno30
Bruseloblačno22
Budapešťslnečno30
Bukurešťslnečno29
Frankfurtbúrky26
Helsinkipolooblačno21
Istanbulpolooblačno29
Kodaňoblačno21
Kyjevslnečno27
Lisabonpolojasno27
Londýnprehánky24
Madridjasno34
Moskvaoblačno21
Osloprehánky20
Parížpolooblačno27
Prahaprehánky24
Rímpolooblačno31
Sofiaslnečno29
Štokholmprehánky19
Varšavapolooblačno27
Viedeňoblačno29
Záhrebjasno31
Ženevabúrky25

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.