Hospodársky denník
USD47,555 Sk
EUR41,644 Sk
CHF28,397 Sk
CZK1,369 Sk
  Streda  10.Apríla 2002

Najhoršie je Španielsko

Naďalej vysoký deficit zahraničného obchodu

Španielsko zopakovalo v roku 2001 svoju pozíciu ako krajina s najvyšším objemom deficitu svojho zahraničného obchodu z 12 krajín zóny EURO. Nemecko naopak potvrdilo svoje prvenstvo v prebytku svojho ZO vo výške 87,1 mld. eur. Deficit Španielska predstavoval -36,9 mld. eur. Krajinou s druhým najhorším výsledkom bolo Grécko ( -22 mld. eur), ktoré zvýšilo svoj deficit v porovnaní s rokom 2000 o 2,4 mld. eur. V rámci európskej pätnástky je Veľká Británia so záporným saldom -65,6 mld. eur (nárast deficitu o 2,4 mlrd.) jedinou krajinou, ktorá je s celkovou bilanciou svojho ZO ešte za Španielskom. Krajinou s najvyšším prebytkom je Nemecko (nárast oproti roku 2000 o 28 mld. eur), nasledované Írskom ( 35,6 mld. eur) , Švédskom ( 14,1 mld. eur) a Belgickom ( 12,3 mld. eur). Údaje EUROSTATU ukazujú na stabilizáciu celkového deficitu EÚ v sektore energetiky vo výške 117,9 mld. eur v porovnaní so 118,1 mld. eur v roku 2000. Prebytok v sektore strojárskej výroby a automobilov dosiahol 45,4 mld. eur. Vo vývoji obchodnej výmeny EÚ s najvýznamnejšími partnermi zaujmú napr. údaje o 13 % poklese dovozu z Japonska, 3 % poklese dovozu z USA a 36 % poklese vývozu do Turecka. V kapitole vývozu bol zaznamenaný ďalej nárast 39 % do ZNŠ, 17 % do Číny a z kandidátskych krajín 14 % nárast do ČR.

Vo vzťahu k USA sa plusové saldo obchodu EÚ zlepšilo o 30 % a dosiahlo 43,6 mlrd. eur. Naopak najvyšší deficit je v obchode s Čínou ( 45,7 mlrd. eur). EUROSTAT uverejnil tiež prvé údaje za január 2002, ktoré hovoria o celkovom deficite krajín eurozóny vo výške 0,6 mlrd. eur, čo je o 89 % menej než 5,8 mld. eur v januári roku 2001. Pre krajiny EÚ znamenal január 2002 celkový deficit 7,5 mlrd. eur, čo je o 46 % menej, než v porovnateľnom období predchádzajúceho roka.

Igor Bláha

Vedúci OBEO Madrid

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.