Hospodársky denník
USD47,033 Sk
EUR41,457 Sk
CHF28,246 Sk
CZK1,381 Sk
  Utorok  16.Apríla 2002
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Peniaze nepoznajú hranice

Produkty Komerční banky Bratislava, a. s., v oblasti platobného styku SR - ČR

Komerční banka Bratislava (KBB), a. s., oslávi v októbri tohto roku 5. výročie svojho pôsobenia na slovenskom trhu. Ako 100-percentná dcérska spoločnosť Komerční banky (KB), a. s., Praha vznikla s prioritným zameraním podporovať obchodné vzťahy medzi Slovenskou a Českou republikou. Vysoko konkurenčná cenová výhodnosť a rýchlosť platobného styku s ČR jej dáva osobitné postavenie v tejto službe na Slovensku. Nesporným benefitom je aj silná pozícia materskej spoločnosti na českom finančnom trhu, na ktorom figuruje ako najvýznamnejšia banka pre podnikovú i retailovú klientelu.

Úzky vzťah, kvalitné organizačné a technické prepojenie KB a KBB prináša výhody obidvom stranám nielen pri realizácii platobného styku. Klienti oceňujú aj ponúkané formy financovania exportu a importu. Výhodou týchto služieb je v konečnom dôsledku rozdelenie rizika, pretože problém vrátenia požičaných peňazí rozkladá KBB medzi český a slovenský subjekt. Je to vlastne aj nepriama podpora zahraničnoobchodnej výmeny.

Platobný styk medzi Českou a Slovenskou republikou

Rozdelením Československa na dva samostatné štáty sa platobný styk, ktorý dovtedy fungoval v rámci jedného klíringového zúčtovacieho centra, začal realizovať ako klasický zahraničný platobný styk formou hladkej platby. Táto skutočnosť banky podnietila k tomu, že pre hladké platby do Českej republiky stanovili rovnaké poplatky, aké boli zvyčajné do ostatných krajín.

Snahou KBB bolo stanoviť poplatky v rámci existujúcej konkurencie zaujímavo pre klientov, s časovým a poplatkovým zvýhodnením platieb smerovaných do Českej republiky.

Komerční banka Bratislava, a. s., podporuje aktivity medzi obchodnými partnermi na obidvoch stranách dvoma základnými službami.

Sú to:

- zahraničný platobný styk hladkými platbami,

- poskytovanie financovania v rámci dokumentárnych bankových operácií.

Pri zahraničnom platobnom styku hladkými platbami si KBB získava a udržiava klientelu nízkymi poplatkami a krátkou lehotou realizácie platby.

KBB hladké platby rozdeľuje do troch kategórií: 1. štandardné

2. expresné

3. urgentné

Hladké platby

1. Štandardné hladké platby

Štandardné hladké platby vykonáva KBB v mene EUR a jeho denomináciách a v menách OUT v prospech:

ˇ klientov KB, a. s., Praha na druhý deň po predložení platobného príkazu, pričom platba je pripísaná na účet príjemcu spravidla do troch pracovných dní, poplatok za jednu platbu je v súčasnosti 50 Sk bez ohľadu na výšku prevádzanej sumy,

ˇ klientov iných peňažných ústavov v Českej republike na druhý deň po predložení platobného príkazu, pričom platba je pripísaná na účet príjemcu spravidla do troch pracovných dní, poplatok za jednu platbu je v súčasnosti 1 %, min. 200 Sk, max. 2000 Sk.

2. Expresné hladké platby

Expresné hladké platby vykonáva KBB v mene EUR a jeho denomináciách a vo vybraných menách OUT (CZK, USD, SKK) v prospech:

ˇ klientov KB, a. s., Praha v deň predloženia platobného príkazu do 11.00 hod. Platba je na účet príjemcu pripísaná spravidla do 24.00 hod., poplatok za platbu je 100 Sk bez ohľadu na výšku prevádzanej sumy.

ˇ klientov iných peňažných ústavov v Českej republike v deň predloženia platobného príkazu do 12.00 hod., pričom pripísaná je podľa podmienok banky príjemcu - spravidla najneskôr do 3 dní. Poplatok za jednu platbu je v súčasnosti 1 %, min. 300 Sk, max. 3000 Sk.

3. Urgentné hladké platby

Urgentné hladké platby vykonáva KBB v prospech:

ˇ klientov KB, a. s., Praha v deň predloženia platobného príkazu do 11.00 hod.

Špecifikom je, že platba je na účet príjemcu pripísaná ešte v ten istý deň. Poplatok za platbu je 500 Sk bez ohľadu na výšku prevádzanej sumy. Platby sú realizované v mene EUR a jeho denomináciách a vo vybraných menách OUT (CZK, USD, SKK).

ˇ klientov iných peňažných ústavov v Českej republike v deň predloženia platobného príkazu do 9.30 hod., pričom pripísaná je spravidla nasledujúci pracovný deň, poplatok za jednu platbu je v súčasnosti 1 %, min. 3000 Sk, max. 30 000 Sk.

Platby sú realizované výlučne v mene EUR a jeho denomináciách.

Podmienky na vykonanie hladkej platby

- dostatočné zdroje krytia na bežnom účte v Sk alebo cudzej mene alebo vklad v hotovosti,

- predloženie platobného príkazu na úhradu,

- predloženie dokladu o oprávnenosti zahraničného záväzku (faktúra, zmluva, colné doklady a pod.).

Pri poskytovaní financovania v rámci dokumentárnych bankových operácií Komerční banka Bratislava, a. s., svojim klientom poskytuje prostriedky na dobu určitú na základe tovarovej operácie - tento produkt ocenia predovšetkým klienti realizujúci export do Českej republiky, ale aj do iných krajín.

Táto služba patrí medzi aktívne bankové operácie, ktoré KBB realizuje prostredníctvom dvoch špecifických produktov, a to dokumentárnych akreditívov a dokumentárnych inkás.

Dokumentárne bankové operácie

1. Dokumentárny akreditív

Znamená záväzok pre otváraciu banku platiť za prevzaté dokumenty, pokiaľ tieto spĺňajú predpísané podmienky.

Výhody použitia tohto produktu sú nasledujúce:

ˇ zabezpečuje špecifickú transakciu s nezávislou úverovou podporou a s nesporným sľubom platby,

ˇ uspokojuje finančné potreby predávajúceho a kupujúceho tým, že dáva k dispozícii obidvom stranám stály bankový úver, ktorý sa odlišuje od finančných zdrojov banky,

ˇ umožňuje kupujúcemu získať nižšiu kúpnu cenu tovaru a dlhšie platobné termíny ako pri platbe po dodávke alebo inkase,

ˇ znižuje alebo vylučuje obchodné úverové riziko, keďže platbu zabezpečuje banka, ktorá vystavuje neodvolateľný dokumentárny akreditív. Predávajúci už nie je nútený spoliehať sa na ochotu a schopnosť kupujúceho platiť,

ˇ rozširuje zdroje zásobovania pre kupujúcich, keďže niektorí predávajúci sú ochotní predávať iba za platbu vopred alebo na základe dokumentárneho akreditívu.

V rámci dokumentárneho akreditívu poskytuje KBB financovanie svojim klientom dvoma spôsobmi:

a) Odkúpením akreditívnych dokumentov v prípade, že KBB zhodnotí otváraciu banku

za bonitnú a tá sa zaviaže za dokumenty klienta zaplatiť.

b) Predfinancovaním exportného dokumentárneho akreditívu v prípade, ak klient ešte nemá potvrdené, či zahraničná banka dokumenty ním predložené akceptuje a zaviaže sa k plneniu.

2. Dokumentárne inkaso

Dokumentárne inkaso je určené pre podnikateľov, ktorí chcú mať väčšiu istotu, že im odberateľ za ich dodávku zaplatí, a pokiaľ nezaplatí, nebude mu vydaný dokument umožňujúci narábanie s tovarom. Základnou podmienkou na využitie inkasa je zmluva uzatvorená medzi bankou a klientom, ktorá má formu inkasného príkazu a obsahuje presne definované náležitosti nevyhnutné na hladký priebeh vybavenia inkasa.

Výhody použitia tohto produktu sú nasledujúce:

ˇ dodávateľ má istotu, že odberateľ nepreberie tovar, pokiaľ zaň nezaplatí,

ˇ odberateľ vykoná platbu až po tom, keď je tovar pripravený na prevzatie, a tým nie sú jeho finančné prostriedky dlhodobo viazané,

ˇ nízke poplatky ( 0,2 % z hodnoty inkasa),

ˇ neviaže na účte kupujúceho devízové prostriedky ani domácu menu.

Aj v prípade dokumentárneho inkasa realizuje KBB financovanie dvoma spôsobmi:

a) Na základe akceptácie cudzej zmenky v prípade, keď klient ako exportér poskytuje svojmu obchodnému partnerovi v zahraničí prostredníctvom zmenky obchodný úver, pričom banka mu prefinancovaním zmenky poskytne zdroje.

b) Vystavením vlastnej zmenky v prípade, keď je klient banky príjemcom tovaru

aj obchodného úveru poskytnutého zahraničným partnerom. Vtedy banka na základe predložených dokumentov zahraničných exportérov za klienta zaplatí a po určitej čase

(pri splatnosti zmenky) od neho inkasuje úhradu.

Pri schvaľovaní žiadostí o poskytnutie financovania spomínaných produktov kladie banka dôraz najmä na kvalitu predložených dokumentov, bonitu kupujúceho, na riziko ktorého financovanie poskytuje, a aj na bonitu a spoľahlivosť svojho klienta partnera.

Poplatky súvisiace s dokumentárnym akreditívom a dokumentárnym inkasom sú detailne vyšpecifikované v sadzobníku KBB, a. s.

Bližšie informácie vám ochotne poskytnú pracovníci obchodných miest banky v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach.

Strategické smerovanie banky

KBB poskytuje bonitným a perspektívnym klientom individuálnu starostlivosť. Tím bankových poradcov takto už viac ako 2,5 roka posilňuje dôveru vo vzťahu klient - banka.

Priamy spôsob predaja bankových produktov a služieb sa osvedčil a banka vo svojej stratégii uvažuje aj v budúcnosti rozširovať distribučné kanály práve týmto spôsobom.

Vzhľadom na svoju orientáciu a narastajúci význam elektronického bankovníctva aktivity banky smerujú k ustavičnému skvalitňovaniu služieb zavádzaním nových produktov elektronického bankovníctva, t. j. ku kompletnému dobudovaniu elektronickej komunikácie klienta s bankou.

Kontaktná adresa:

Komerční banka Bratislava, a. s.

Medená 6, P. O. BOX 137

810 00 Bratislava

Tel.: 07 5927 7111, 5293 2153 - 6

Fax: 07 5296 4801

E-mail: kbb@kb.cz

Počasie

Dnes bude polojasno až oblačno a ojedinele prehánky. Zrána v údoliach miestami hmla. Najvyššia denná teplota 11 až 15, na východe miestami okolo 17 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 m 5 stupňov. Severozápadný až severný vietor 3 až 7 m/s.V stredu bude prevažne oblačno, miestami občasný dážď alebo prehánky. Nočná teplota 7 až 3, denná teplota 12 až 17 stupňov. Vo štvrtok bude oblačno, časom až polooblačno, lokálne prehánky. Nočná teplota 7 až 3, denná teplota 14 až 18 stupňov, na severe miestami chladnejšie.Slnko vyjde zajtra o 6.00 a zapadne o 19.44 hod.

Amsterdamdážď11
Aténypolooblačno21
Belehraddážď16
Berlínobčasný dážď8
Bratislavaoblačno14
Brusel prehánky9
Budapešťoblačno16
Bukurešť prehánky18
Frankfurt dážď6 
Helsinkidážď11
Istanbuloblačno16
Kodaňdážď8
Kyjevoblačno15
Lisabonpolojasno17
Londýnprehánky11
Madridpolooblačno16
Moskvazamračené16
Osloprehánky6
Parížprehánky12
Prahaoblačno11
Rímoblačno17
Sofiaoblačno14
Štokholmdážď9
Varšavadážď12
Viedeňoblačno14
Záhreboblačno14
Ženevaoblačno10

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.