Hospodársky denník
USD46,668 Sk
EUR41,593 Sk
CHF28,327 Sk
CZK1,381 Sk
  Pondelok  22.Apríla 2002

Povinnosť byť platiteľom DPH

Píšte na adresu redakcie, faxujte na číslo 02/6381 0413 alebo mailujte do schránky: nazory@hd-dennik.sk

Podnikateľ ukončil činnosť lekárne a pokračuje v podnikaní v iných oblastiach činnosti. Lieky, ktoré mal na zásobách v lekárni, predal novému prevádzkovateľovi lekárne. Platba za lieky, ktorých hodnota bola viac ako 1 mil. Sk, prebehla bezhotovostne. Zakladá táto skutočnosť povinnosť stať sa platiteľom DPH, keďže mnohé lekárne nie sú platiteľmi DPH?

- Podľa § 4 zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov je povinná podať žiadosť o registráciu za platiteľa dane osoba, ktorá dosiahne za najviac tri za sebou idúce kalendárne mesiace obrat 750-tisíc Sk. Do obratu sa podľa § 2 ods. 5 písm. e) zákona o DPH nezahŕňajú výnosy (príjmy) zo zdaniteľných plnení oslobodených od dane podľa § 26 zákona o DPH, v ktorom je uvedené aj ustanovenie § 32 zákona o DPH - zdravotná starostlivosť vrátane dodávok tovarov na ňu nadväzujúcich a predaj liekov v hotovosti v lekárňach. Čo sa týka činnosti lekárne, je od dane oslobodený výdaj liekov na základe lekárskeho predpisu a voľný predaj liekov bez lekárskeho predpisu za hotovosť. Z uvedeného vyplýva, že výnosy (príjmy) za výdaj liekov na lekársky predpis, ako aj predaj liekov v hotovosti v lekárňach sa do obratu na účely registrácie za platiteľa dane nezapočítavajú. Teda platby od zdravotnej poisťovne a od poistencov za vydané lieky na základe lekárskych predpisov sa do obratu nezahŕňajú, to platí tiež pre príjmy lekárne z predaja liekov v hotovosti bez lekárskeho predpisu.

Ustanovenie § 32 ods. 2 zákona o DPH však neoslobodzuje od dane predaj liekov v lekárni bezhotovostne. Výnos (príjem) z predaja liekov sa v tomto prípade započítava do obratu a keď za tri mesiace dosiahne 750-tisíc Sk, vzniká podnikateľovi povinnosť podať žiadosť o registráciu za platiteľa dane. V tomto prípade je podnikateľ povinný podať daňovému úradu žiadosť o registráciu za platiteľa dane.

V praxi dochádza k nejednotnému výkladu § 46a zákona o dani z pridanej hodnoty (osobitná úprava núteného predaja podliehajúceho dani) v prípade, ak v rámci exekúcie po neúspešnom predaji prevezme oprávnený veci povinného. Kto je v takomto prípade povinný zaplatiť daň daňovému úradu? Je to povinný (dlžník) alebo súdny exekútor, ako je to v prípade predaja veci na dražbe? Exekučný poriadok uvádza, že predaj uskutočnený prevzatím veci má tie isté právne účinky ako predaj na dražbe.

- Z § 46a ods. 1 zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov vyplýva pre právnickú alebo fyzickú osobu povinnosť odviesť daň, ak predá na dražbe alebo iným spôsobom v rámci núteného predaja vec platiteľa dane a z výťažku predaja uspokojuje svoju pohľadávku alebo pohľadávku inej osoby. V praxi ide predovšetkým o prípady predaja hnuteľných a nehnuteľných vecí v rámci súdnych exekúcií. Ak súdny exekútor nepredá vec na dražbe, ale vec prevezme oprávnená osoba (veriteľ) v zmysle § 126 ods. 3 Exekučného poriadku, súdny exekútor nedisponuje žiadnym výťažkom z predaja veci, z ktorého by mohol použiť časť na zaplatenie sumy dane z pridanej hodnoty z predajnej ceny veci. Preto zákon o DPH v tomto prípade nevyžaduje zaplatenie dane od súdneho exekútora. Splnenie daňovej povinnosti týkajúcej sa predanej veci ostáva ako povinnosť povinného (dlžníka).

Zo skutočnosti, že na prevzatie veci oprávnenou osobou sa hľadí tak, akoby bol uskutočnený predaj veci, a že prevzatie veci má tie isté účinky ako predaj na dražbe, vyplýva, že v zmysle § 2 ods. 1 zákona o DPH dôjde k uskutočneniu zdaniteľného plnenia, to znamená k zmene vlastníckeho práva k veci, pri ktorom vzniká daňová povinnosť. Zákon o DPH však prenáša povinnosť zaplatiť daň na súdneho exekútora iba v prípade, ak vec predá a súčasne disponuje s výťažkom z predaja veci.

Firma poskytuje nasledujúce služby: colné odbavenie zásielky, poskytnutie colnej zábezpeky, skladné, manipulačné poplatky. Hlavným problémom firmy je určenie sadzieb dane a zatriedenie „poskytnutia colnej zábezpeky“. Mohlo by ísť o službu oslobodenú od DPH podľa § 29 zákona o dani z pridanej hodnoty?

- Pri určení sadzby dane pre jednotlivé služby, ktoré firma poskytuje, je potrebné poznať zatriedenie poskytovaných služieb do číselných kódov klasifikácie produkcie vydanej Štatistickým úradom SR opatrením č. 172/1995 Z. z. Služby, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, sa zdaňujú zníženou sadzbou dane 10 % (§ 10 ods. 2 zákona o DPH). Ostatné služby sa zdaňujú základnou sadzbou dane 23 % podľa § 10 ods. 1 zákona o DPH.

Colné odbavenie zásielky je služba, ktorá je zatriedená v číselnom kóde 63.40.20 klasifikácie produkcie. Tento číselný kód je súčasťou oddielu 63, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 zákona o DPH. Všetky služby tohto oddielu (okrem služieb patriacich do číselného kódu 63.21.25) podliehajú zníženej sadzbe dane 10 %. Číselný kód 63.40.20 sa nazýva Ostatné podporné a pomocné služby v oblasti dopravy a zahŕňa tieto služby: špecializované služby spojené s dopravou - informácie o sadzbách, vybavovanie prepravných dokladov a rôznych formalít (colné, bankové, hygienické, poisťovacie, daňové...), overovanie dokladov, faktúr, obalov, váženie nákladu, odber vzoriek, preberanie tovaru a pod.

Skladovanie tovaru patrí do číselného kódu 63.12 klasifikácie produkcie, ktorý je tiež súčasťou oddielu 63, preto skladovanie podlieha zníženej sadzbe dane 10 %. Manipulácia s nákladom patrí do číselného kódu 63.11 klasifikácie produkcie, ktorý je súčasťou oddielu 63, preto táto služba podlieha zníženej sadzbe dane 10 %.

Ing. Zdenka Jablonková

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.