Hospodársky denník
USD46,501 Sk
EUR42,037 Sk
CHF28,717 Sk
CZK1,383 Sk
  Utorok  30.Apríla 2002

„LAHÔDKA“ PRE ZELENÝCH

Zelení si možno práve zapisujú Johnstona veľkými červenými písmenami na svoju čiernu listinu.

Neexistuje jednoduché riešenie. Taký je odkaz pre Európu. Pre Európu, ktorá je energeticky totálne nesebestačná. Tým, kto poslal Európanom takýto odkaz, nie je nikto iný ako generálny tajomník Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Donald Johnston. Na prebiehajúcom seminári EÚ o budúcnosti energetiky v španielskej Pamplone vyjadril svoj osobný názor, že priemyselné krajiny, snažiace sa o obmedzenie svojej závislosti od dovážanej ropy a zároveň usilujúce sa o zníženie emisií „skleníkových“ plynov, by sa opäť mali poobzerať po jadrovej energii. Čo nie je jednoduché, ako spresnil. Nemusel, Európania si to uvedomujú aj sami a v najbližšom čase nevidia žiadne elegantné východisko, ako „nasýtiť vlka a nechať kozu celú“, čiže ako si zabezpečiť dostatok energie a nebyť závislí od niektorých nestabilných regiónov sveta (Blízky východ, štáty SNŠ, Afrika) na jednej strane a na druhej nemať strach z energie uvoľnenej štiepením atómového jadra. Memento Černobyľu či americkej jadrovej elektrárne Three Miles Island je stále veľkou výstrahou.

Dnes je prinajmenšom polovička štátov EÚ politicky prifarbená do „ružova“, kde tón ľavicovej politiky smelo udávajú aj zelení za hlasných prejavov rôznych environmentálnych organizácií a ekologických hnutí. Zelení sú neprehliadnuteľní aj v ďalších štátoch, hoci nie všade sú mienkotvornou politickou silou. Organizačná sila a informačná báza prírodoochranárskych hnutí totiž stúpa a neraz dochádza k radikalizácii aktivít jej členov. V západnej (ale už aj strednej a východnej) Európe si žiadna vláda nedovolí totálne ignorovať názory a aktivity zelených. Aj preto to má starý kontinent zložitejšie s energetickou politikou.

Krajiny EÚ dnes dovážajú 50 % svojej energie a tento podiel by sa výhľadovo v priebehu 20 až 30 rokov mal zvýšiť až na 70 %. EÚ sa snaží hľadať riešenia aj inde, avšak zvyšovanie produkcie energie z obnoviteľných zdrojov, ako je veterná alebo slnečná energia, je ešte stále málo efektívne, a tieto zdroje tvoria iba zlomok celkovej spotreby. Energia z fosílnych palív je zatiaľ najviac využívaná. Európska únia však veľmi vážne pristúpila k podpisu Protokolu z Kjóta, v rámci ktorého sa zaviazala k zníženiu emisií plynov, spôsobujúcich skleníkový efekt, ktoré vznikajú spaľovaním práve fosílnych palív. Európania chcú zachrániť planétu tak, ako ju poznáme aj pre nasledujúce generácie. Fosílne palivá, najmä ropa, okrem toho prezentujú aj politické riziká a, pravdaže, ekonomické. Obavy EÚ z nestálosti cien ropy sa pred niekoľkými dňami potvrdili, keď ceny ropy v dôsledku napätia na Blízkom východe vzrástli na 27 USD za barel. Ich ďalší rast nie je vylúčený, čo ohrozuje oživovanie svetovej a európskej ekonomiky. Summa summarum, kým ľudstvo nevynájde alternatívny lacný a účinný druh energie, „poruke“ je opäť jadrová energia. Tiež nie bez problémov, veď likvidácia jadrového odpadu je náročná, a potom sú tu spomínané katastrofy typu Černobyľ.

Európania však nie sú jednotní, čo sa týka jadrovej politiky. Kým Francúzi veselo „štiepia atóm“ aj naďalej, belgická vláda navrhuje odstavenie atómových reaktorov do roku 2025, čím de facto kopíruje Švédov a Nemcov, ktorí sa tak rozhodli už dávnejšie. Aj preto na fóre EÚ v Pamplone museli byť mnohí účastníci, a najmä predstavitelia zelených, doslova šokovaní, keď začuli jasnú podporu pre jadrovú energiu. „Myslím si, že musíme prijať iný pohľad na atómovú energiu - veľmi rozvážny pohľad,“ povedal D. Johnston a zdôraznil, že ide o jeho osobný názor. Podľa neho totiž bez seriózneho prehodnotenia jadrovej energetiky nemožno plánovať energetickú budúcnosť a súčasne splniť ciele z Kjóta. Johnston upozornil, že atómová energia má mnoho výhod, keďže produkuje minimálne množstvá skleníkových plynov a je príťažlivá aj z hľadiska bezpečnosti dodávok energie. Jeho názor podporila aj komisárka EÚ pre energetiku Loyola de Palaciová, ktorá síce zdôraznila potrebu podporovania obnoviteľných zdrojov a efektívnejšieho používania energie, ale podľa nej by sa EÚ dopustila vážnej chyby, keby sa vzdala atómovej energie. Zelení si možno práve zapisujú Johnstona veľkými červenými písmenami na svoju čiernu listinu.

Iaromír Novák

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.