Hospodársky denník
USD47,184 Sk
EUR44,549 Sk
CHF30,206 Sk
CZK1,467 Sk
  Pondelok  17.Júna 2002
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Jeden plus jeden nie sú dve

Oslovili len troch, čím zámerne znížili možnosť konkurencie

Skupina ľudí vo vedení MDPT chcela a chce presadzovať v tendri na ľahké motorové jednotky osobitný súkromný záujem. Títo ľudia bránili ukončeniu tendra na jeho dodávateľa pre Železničnú spoločnosť, komplikovali ho a médiám podsúvali zavádzajúce informácie.

Mikuláš Dzurinda, 16. jún 2002

Proces verejnej súťaže, neskôr modifikovanej na verejné obstarávanie metódou rokovacieho konania bez zverejnenia na výrobu a dodávku 35 ľahkých motorových jednotiek pre slovenské železnice, ktorého detaily sa dostali na verejnosť, boli nesporne najväčšou mediálnou udalosťou uplynulého týždňa s kulmináciou v jeho závere. Spočiatku odborno-technickým problémom, zrejme už aj pod vplyvom predvolebnej aktivity mnohých politických subjektov, sa stala predovšetkým kauza politická, označovaná aj za škandál v pozadí s lobistickými skupinami, staviaca proti sebe dokonca politikov i štátnych úradníkov z jednej strany, niekomu naberajúca a iným odoberajúca vietor z politických plachiet a v piatok (zatiaľ) končiaca sa vyhrážkami na podanie trestného oznámenia na všetkých tých, na ktorých padá tieň podozrenia z úniku informácií. To, či informácie o verejnej súťaži a následnom procese majú byť verejné alebo utajené (prečo, keď ide o verejné peniaze), nechajme na rozhodnutie kompetentných legislatívcov, politické zhodnotenia udalosti politikom a dajme priestor radšej dostupným argumentom. Pre pamäť si však zopakujeme, že spomínanú verejnú súťaž železnice vyhlásili dvakrát - v septembri 1999 a apríli 2001,

museli ju zrušiť

pre nesplnenie očakávaných kritérií zo strany uchádzačov. Preto ju zmenili a v rokovacom konaní oslovili troch uchádzačov, ktorí už mali podané svoje návrhy v predošlej neúspešnej súťaži. Boli nimi: Alstom LMB GmbH Nemecko (francúzska firma s prepojením na ŽOS Zvolen) so súpravou Coradia LINT 41, konzorcium DMU GTV Slovensko (švajčiarska Stadler a ŽOS Vrútky) s GTW 2/6 a Siemens, s. r. o., Bratislava, ktorú napokon komisia na čele s riaditeľom železničnej divízie Miroslavom Dzurindom (on zvažuje podať trestné oznámenia pre únik informácií) nevyhodnotila, pretože za dodávku požadovala sumu prevyšujúcu reálne možnosti dodávateľa. Už táto

metóda sa prieči

odporúčaniu EIB, pretože výrobou a dodávkou takýchto súprav sa zaoberá niekoľko ďalších firiem, pričom železnice oslovili len uchádzačov, ktorí sa zúčastnili na verejnej súťaži, čím znížili možnosť konkurencie. V zdôvodnení výberu uchádzača z 19. decembra 2001 je stručná technická charakteristika elektrickej dvojdielnej jednotky Alstomu - Coradia a trojdielnej motorovej jednotky GTW 2/6 ŽOS Vrútky (Stadler). Coradia má dva motorové vozne z oceľovej konštrukcie so spoločným stredným podvozkom a spaľovacími motormi s inštalovaným výkonom 630 kW (2x315), prenos výkonu je diesel-hydromechanický na oba koncové podvozky, maximálna hmotnosť na nápravu pri 75 kg na osobu (preferovaná požiadavka bola 80) a maximálna rýchlosť 120 km/hod. Súprava z Vrútok - GTW sa skladá z dvoch koncových vozňov hliníkovej konštrukcie a stredného trakčného modulu. Prenos výkonu je dieselelektrický prostredníctvom bezúdržbových asynchrónnych motorov s inštalovaným výkonom spaľovacieho motora 760 kW (2x380). Maximálnu hmotnosť na nápravu (stredný diel) zaručuje zhotoviteľ 17,9 tony, čo je menej ako požadovaných maximálne 18 ton. V technickej úrovni boli

ponuky porovnateľné

alebo dokonca priaznivejšie pre Alstom, v obstarávacích nákladoch opäť mala navrch Alstom (3,585 mld. Sk) pred konzorciom DMU GTW ( 4,407 mld. Sk), a to o 822 mil.Sk. V nákladoch na normohodiny pri údržbe bola výhodnejšia ponuka Alstomu (371 mil. Sk) pred DMU GTW (383 mil. Sk) o 12 mil.Sk pri nákladoch za tridsať rokov a v nákladoch na materiál pri údržbe bola výhoda na strane konzorcia (691 mil. Sk) pred Alstomom (2,336 mld. Sk), teda o 1,645 mld. Sk pri nákladoch na tridsať rokov. Železničná spoločnosť sa napokon rozhodla pokračovať v rokovaní s konzorciom DMU GTW. V zdôvodnení uvádza napríklad väčšiu prijateľnosť ponuky z jeho strany z hľadiska ekológie, akceptáciu všetkých podmienok obstarávateľa bez výhrad a nižšie náklady na materiál pri údržbe, čo však NKÚ spochybnil, pretože nie je zrejmé, či uvedená lehota používania tridsať rokov nebola zvolená účelovo, keďže čas odpisovania ľahkých motorových jednotiek je v súčasnosti 15 rokov a od roku 2003 sa ešte zníži na 12 rokov. Ak by sa rátali náklady na materiál počas používania 15 rokov (lehota odpisovania), bola by aj pri akceptovaní predložených nákladov na materiál ponuka Alstomu výhodnejšia. Jednoduchý súčet obstarávacích nákladov na normohodiny a materiál pri údržbe, na základe ktorého bol

vybraný uchádzač,

je podľa NKÚ povrchný, lebo neberie do úvahy napríklad skutočnosť, že obstarávateľovi vzniknú vyššie náklady pri splácaní úveru z dôvodu vyššej obstarávacej ceny. Napríklad v prípade poskytnutého úveru na obstaranie ľahkých motorových jednotiek s úrokovou sadzbou 10 % p. a. na desať rokov a dohodnutým splácaním istiny po uplynutí dvoch rokov od prijatia úveru by boli úroky za sumu 822 mil. Sk, ktorú tvorí rozdiel v cene obstarania, približne 493 mil. Sk. Preto NKÚ konštatoval nedostatočnú transparentnosť v procese verejného obstarávania ľahkých motorových jednotiek, a tým aj podobné hospodárenie a efektívne použitie finančných prostriedkov. Keďže ide o oblasť odborných a technických parametrov v takej širokej škále ukazovateľov, odporúča požiadať o odbornú expertízu (znalecký posudok)

nezávislý subjekt,

napríklad Žilinskú univerzitu a v prípade nepreukázania reálnosti technických a ekonomických parametrov predložených jednotlivými uchádzačmi aj zrušiť verejnú súťaž. Naporúdzi sú ďalšie relevantné posudky, napríklad výhody a nevýhody hydromechanického prenosu výkonu, ktorým je vybavený pohon prevodov v súprave Coradia (Alstom), vypracovaný Výskumným ústavom dopravným v Žiline. Medzi výhodami figuruje jednoduchosť prenosovej sústavy, plynulý rozjazd vozidla pri chode na hydraulický menič s maximálnym využitím adhézie, ďalej malé rozmery prevodovky, nízka hmotnosť, vysoká účinnosť pri mechanickom prenose výkonu, spoľahlivosť, jej priama komunikatívnosť so spaľovacím motorom, vysoká životnosť, minimálna údržba, dosahovanie nižších nápravových tlakov pri konštrukcii vozidla. Jedinou nevýhodou je nižšia účinnosť pri nízkych rýchlostiach na prvý stupeň, keď je zapojený hydraulický menič. Aj v porovnávacej tabuľke výhod a nevýhod dvoch ponúkaných súprav vypracovanej odborníkmi zo ŽOS Zvolen a Alstomu z 13. pozícií iba v jednej sú obe zrovnateľné, v ostatných má Alstom - Coradia prevahu. Jej výhody spočívajú napríklad v dvoch pohonných jednotkách oproti jednej v GTW (Coradia dorazí do depa za každých okolností pri poruche), vyššej kapacite miest,

nižšej hmotnosti

ľahkých motorových jednotiek na jedno miesto na sedenie cestujúceho, menšej špecifickej spotrebe, pokojnejšom chode v dôsledku rovnomerného rozdelenia síl, veľkorysom priestorovom dojme, ľahko dosiahnuteľnom WC, výhľade cez celý vlak z hľadiska pasívnej bezpečnosti, pričom v GTW napríklad pohonná jednotka zabraňuje osovému pohľadu. Alstom potrebuje štandardnú nástrojovú infraštruktúru pre údržbu a montážnu jamu, pričom GTW sa nezaobíde bez dodatočnej nástrojovej infraštruktúry a manipulačnej plošiny pre ohon, ďalej pri výrobku Alstomu je ľahká výmena náhradných dielcov, pričom GTW k údržbe potrebuje uvoľniť celú strednú časť pohonnej jednotky. Chladiaci výkon pri Coradie je dobrý aj pri vonkajšej teplote 32 stupňov Celzia a vlhkosti, pričom chladiaci systém GTW ovplyvňuje vlhkosť s počtom cestujúcich. V neposlednom rade Alstom potrebuje nižšiu kvalifikáciu údržbového personálu.

Ladislav Kulik

Základné rozdiely ponuky ALSTOM a konzorcia Vrútky - Stadler

ALSTOM ŽOS Vrútky - Stadler

Cena za dodávku - 3,585 mld. Sk Cena za dodávku - 4,407 mld. Sk

(rozdiel asi 822 mil. Sk)

Účasť slov. priemyslu - 1,713 mld. Sk Účasť slov. priemyslu - 372,6 mil. Sk

a prienik na svetový trh (rozdiel + 1,34 mld. Sk pre Alstom)

Celoživot. údržba (30 r., 5 mil. km) Celoživot. údržba (30 r., 5 mil. km)

371 mil. Sk 383,3 mil. Sk - výhoda pre Alstom

+ 12,3 mil.Sk

Celoživot. náklady na materiál - celoživot. náklady na materiál - 690,9

2,3 mld. Sk (nerovnaké výpočty - mil. Sk (podhodnot. údaje) - došlo k

toto vyhodnoc. kritérium bolo použ. zámernému a účelovému podhodnot.

Účelovo po zistení výrazne lepšej ceny zo strany Vrútok

za dodávku

Hmotnosť jednotky rozložená na celú Hnací modul uprostred - extrémne

dĺžku vozidla vysoké náprav. tlaky stred. článku a

ľahké konce jednotky

Hnacie jednotky na oboch koncoch Hnacia jednotka iba v stred. časti -

vozidla nemožnosť dojazdu do depa bez

pomoci

Nižší nápravový tlak pri plnom zaťaž. Vysoký nápravový tlak pri plnom

cestujúcimi - 16 t zaťaž. cestujúcimi - 17,9 t

Lepšia stabilita prevádzky za vyšších Zvýš. opotrebenie koľajníc a výraz.

rýchlostí, výrazne lepší komfort pre cest., zníž. stability pri vyšších rýchlostiach,

vyššia kapacita pre nich, z toho nižšia cena horšia bezpečnosť prevádzky,

za sedadlo, skriňa vyrob. z ľahkých oceľ. sťaž. priechod cez prostred. hnací

konštrukcií, ľahká opraviteľnosť bez modul , nepriehľad. jednotka po dĺžke,

špec. techniky nižšia kapacita cest. - vyššia cena za

sedadlo

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.