Hospodársky denník
USD32,086 Sk
EUR40,587 Sk
CHF25,87 Sk
CZK1,233 Sk
  Štvrtok  22.Januára 2004
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Rozhodujúce obdobie zamestnanca

Vymeriavacím základom zamestnanca (§ 138 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení) je:

a) príjem zamestnanca za vykonanú prácu, ktorý podlieha dani z príjmov fyzických osôb podľa osobitných predpisov (§ 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov),

b) príjem zamestnanca, ktorý nepodlieha dani z príjmu fyzických osôb preto, že tak ustanovujú predpisy o zamedzení dvojitého zdanenia,

c) náhrada mzdy za dovolenku na zotavenie, náhrada mzdy za sviatok a náhrada mzdy pri prekážkach v práci podľa osobitných predpisov (§ 136 až 144 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov), náhrada mzdy plynúca z neplatného skončenia pracovného pomeru (§ 77 až 80 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov) a náhrada za pohotovosť podľa § 122 ods. 3 zákona č. 315/2001 Z. z.

Do vymeriavacieho základu zamestnanca sa nezahŕňa odstupné, odchodné, cestovné náhrady, výnosy z kapitálových podielov (akcií) alebo obligácií, odmena za pracovnú pohotovosť, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie do výšky 3 % hrubých ročných príjmov zamestnanca, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca podľa zákona NR SR č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 409/2000 Z. z., príjem zamestnanca v súvislosti s používaním motorového vozidla na služobné účely a súkromné účely, odmeny podľa osobitných predpisov v oblasti priemyselných práv, odmeny vyplácané pri pracovných jubileách a životných jubileách, odmeny pri odchode do starobného dôchodku a plnenia poskytované zamestnávateľom zamestnancovi zo zisku po zdanení, plnenia poskytnuté zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru a náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 138 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z.).

V prípade určenia vymeriavacieho základu zamestnanca rozhodujúcim obdobím je kalendárny mesiac, za ktorý platí poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti.

Vymeriavací základ, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak, je mesačne najmenej vo výške minimálnej mzdy (§ 2 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov - od 1. 10. 2003 vo výške 6080 Sk mesačne) zamestnanca v pracovnom pomere odmeňovaného mesačnou mzdou, ktorá platí k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa platí poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti a poistné do rezervného fondu. Ak ide o zamestnanca, ktorý je poberateľom invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, najviac o 70 %, a o mladistvého zamestnanca staršieho ako 16 rokov, vymeriavací základ je mesačne najmenej 75 % vymeriavacieho základu zamestnancov v pracovnom pomere odmeňovaných mesačnou mzdou, ktorá platí k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa platí poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti a poistné do rezervného fondu, teda 4560 Sk mesačne.

Vymeriavací základ zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas podľa § 49 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení zákona č. 210/2003 Z. z. (Zákonníka práce), je najmenej v sume príjmu zodpovedajúcej kratšiemu pracovnému času.

Vymeriavací základ je mesačne najmenej v sume náhrady mzdy poskytnutej z dôvodu prekážok v práci na strane zamestnávateľa podľa § 142 Zákonníka práce a v prípade fyzickej osoby vo výkone väzby a fyzickej osoby vo výkone trestu odňatia slobody, ak sú zaradené do práce, v sume pracovnej odmeny podľa § 2 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 499/2002 Z. z. o výške pracovnej odmeny a o podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným, o výške peňažnej odmeny za výkon iných prospešných prác a o podmienkach jej poskytovania odsúdeným.

Vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie zamestnanca je v úhrne mesačne najviac v období od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka 1,5-násobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné na nemocenské poistenie, a v období od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka 1,5-násobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné na nemocenské poistenie, teda suma 20 267 Sk mesačne (platí od 1. 1. 2004 do 30. 6. 2004).

Všeobecný vymeriavací základ je 12-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Výpočet: Priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve za rok 2002 bola v sume 13 511 Sk.

12 x 13 511 = 162 132 Sk

Všeobecný vymeriavací základ je v sume 162 132 Sk.

Výpočet: (162 132 : 12) x 1,5 = 13 511 x 1,5 = 20 266,50

V období od 1. 1. 2004 do 30. 6. 2004 je maximálny vymeriavací základ zamestnanca na účely platenia poistného na nemocenské poistenie v sume 20 266,50 Sk, zaokrúhlene 20 267 Sk mesačne.

Vymeriavací základ na platenie poistného na dôchodkové poistenie zamestnanca a na platenie poistného na poistenie v nezamestnanosti zamestnanca je v úhrne mesačne najviac v období od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka trojnásobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti, a v období od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka trojnásobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti, čiže 40 533 Sk mesačne (platí od 1. 1. 2004 do 30. 6. 2004).

Výpočet: (162 132 : 12) x 3 = 40 533

V prípade, ak zamestnanec (poistenec) vykonáva viacero činností zamestnanca, poradie povinnosti platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti pre zamestnanca sa určuje výškou jeho vymeriavacieho základu, pričom sa postupuje od vymeriavacieho základu najvyššieho k vymeriavaciemu základu najnižšiemu.

Ak je výška vymeriavacích základov zamestnanca rovnaká, prednostná povinnosť platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti pre zamestnanca sa viaže na vymeriavací základ dosiahnutý u toho zamestnávateľa, u ktorého poistenie zamestnanca vzniklo skôr.

V prípade, ak zamestnanec súčasne vykonáva aj činnosť povinne nemocensky poistenej a povinnej dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, poistné na nemocenské poistenie a poistné na dôchodkové poistenie sa platí vždy prednostne z vymeriavacieho základu dosiahnutého z výkonu činnosti zamestnanca.

Ak poistenec vykonáva zárobkovú činnosť (zamestnanec vykonáva činnosť zamestnanca, je v pracovnom pomere na základe pracovnej zmluvy) a súčasne je dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba alebo dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti, poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti sa platí vždy prednostne z vymeriavacieho základu dosiahnutého z výkonu zárobkovej činnosti.

V prípade, ak poistenec vykonáva viacero zárobkových činností a súčasne je dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba alebo dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti, poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti sa platí vždy prednostne z výkonu viacerých zárobkových činností. Poradie povinnosti platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti z výkonu viacerých zárobkových činností sa určuje podľa § 138 ods. 17 prvá až tretia veta zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, teda podľa výšky vymeriavacieho základu, pričom sa postupuje od vymeriavacieho základu najvyššieho k vymeriavaciemu základu najnižšiemu, podľa vzniku poistenia zamestnanca alebo z výkonu činnosti zamestnanca.

V prípade, ak nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti trvalo len časť kalendárneho mesiaca, vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové poistenie a poistného na poistenie v nezamestnanosti sa upraví tak, že vymeriavací základ pripadajúci na jeden deň sa vynásobí počtom dní nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti v tomto kalendárnom mesiaci. Vymeriavací základ pripadajúci na jeden deň sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta nahor.

Stranu pripravila JUDr. Zuzana Macková, PhD.

Počasie

Na území Slovenska prevláda zväčša všeobecne priaznivý vplyv počasia na meteosenzitívnych ľudí. Iba výraznejší pokles teplôt v ranných hodinách v horských dolinách, ale aj v nížinných polohách môže spôsobiť mierne zvýšenú záťaž srdcovo-cievneho a dýchacieho systému. Počasie pôsobí pozitívne najmä na pacientov s reumatickými ochoreniami, ako aj na telesnú a duševnú výkonnosť, schopnosť sústredenia sa a pohotových reakcií. Spánok je pokojný a hlboký, s dobrou regeneráciou síl organizmu. Citliví, vegetatívne labilní ľudia s nízkym tlakom krvi môžu reagovať náchylnosťou na migrény a pocitom závratu.Zajtra očakávame pretrvávanie uvedených vplyvov počasia.

(zč)

n Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele snehové prehánky. Najvyššia teplota -7 až -3 stupne. Severozápadný až severný 3 až 7 m/s. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo -15 stupňov.n V piatok bude jasno až polojasno, ojedinele snehové prehánky. Veľmi chladno. Nočná teplota -11 až -16, v horských dolinách -17 až -21, denná -8 až -4 stupne. n V sobotu bude malá oblačnosť, cez deň postupne od západu až oblačno a ojedinele snehové prehánky. Veľmi chladno. Nočná teplota -13 až -17, v dolinách a kotlinách -18 až -24, denná -8 až -3 stupne.n Slnko vyjde zajtra o 7.30 a zapadne o 16.35 hod.

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.