Hospodársky denník
USD32,086 Sk
EUR40,587 Sk
CHF25,87 Sk
CZK1,233 Sk
  Štvrtok  22.Januára 2004
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Sociálne poistenie a zamestnávateľ

Z hľadiska vykonávania sociálneho poistenia (nemocenského, dôchodkového, úrazového, garančného poistenia i poistenia v nezamestnanosti), ako aj z hľadiska organizačných povinností má zamestnávateľ od 1. januára 2004 viaceré povinnosti. Podľa § 231 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení medzi hlavné patrí:

1. Povinnosť prihlásiť sa do registra zamestnávateľov vedeného príslušnou pobočkou Sociálnej poisťovne do ôsmich dní odo dňa, v ktorom začal zamestnávať aspoň jedného zamestnanca, a odhlásiť sa z tohto registra do ôsmich dní odo dňa, v ktorom nezamestnáva už žiadneho zamestnanca, pričom túto povinnosť musí plniť na tlačivách, ktorých obsah a spôsob zasielania určí Sociálna poisťovňa. V tomto prípade je lehota na splnenie uvedenej povinnosti zachovaná aj vtedy, ak sa tlačivo v ustanovenej lehote odovzdalo na prepravu poštou alebo odoslalo faxom, alebo elektronickou poštou. Tlačivo odoslané faxom alebo elektronickou poštou treba potvrdiť písomne najneskôr do troch dní odo dňa jeho doručenia Sociálnej

2. Povinnosť prihlásiť zamestnanca na nemocenské poistenie, na dôchodkové poistenie a na poistenie v nezamestnanosti do ôsmich dní od vzniku týchto poistení a odhlásiť zamestnanca v rovnakej lehote od zániku týchto poistení a oznámiť zmeny v údajoch uvedených v § 232 ods. 2 písm. a) až c) zákona č. 461/2003 Z. z., pričom túto povinnosť musí plniť na tlačivách, ktorých obsah a spôsob zasielania určí Sociálna poisťovňa. Lehota na splnenie uvedenej povinnosti je zachovaná aj vtedy, ak sa tlačivo v ustanovenej lehote odovzdalo na prepravu poštou alebo odoslalo faxom, alebo elektronickou poštou. Tlačivo odoslané faxom alebo elektronickou poštou treba potvrdiť písomne najneskôr do troch dní odo dňa jeho doručenia Sociálnej poisťovni.

3. Povinnosť oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti zamestnanca do ôsmich dní od tohto prerušenia; splnenie prihlasovacej a odhlasovacej povinností sa však nevyžaduje, pričom túto povinnosť musí plniť na tlačivách, ktorých obsah a spôsob zasielania určí Sociálna poisťovňa. Lehota na splnenie uvedenej povinnosti je zachovaná aj vtedy, ak sa tlačivo v ustanovenej lehote odovzdalo na prepravu poštou alebo odoslalo faxom, alebo elektronickou poštou. Tlačivo odoslané faxom alebo elektronickou poštou treba potvrdiť písomne najneskôr do troch dní odo dňa jeho doručenia Sociálnej poisťovni.

4. Povinnosť oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne začiatok a skončenie čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky zamestnancom do ôsmich dní od začiatku čerpania a do ôsmich dní od skončenia čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, pričom túto povinnosť musí plniť na tlačivách, ktorých obsah a spôsob zasielania určí Sociálna poisťovňa. Lehota na splnenie uvedenej povinnosti je zachovaná aj vtedy, ak sa tlačivo v ustanovenej lehote odovzdalo na prepravu poštou alebo odoslalo faxom, alebo elektronickou poštou. Tlačivo odoslané faxom alebo elektronickou poštou treba potvrdiť písomne najneskôr do troch dní odo dňa jeho doručenia Sociálnej poisťovni.

5. Povinnosť odstúpiť pobočke Sociálnej poisťovne tlačivo, na ktorom sa preukazuje dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca, ak trvá dlhšie ako desať dní, a to do troch dní po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, pričom túto povinnosť musí plniť na tlačivách, ktorých obsah a spôsob zasielania určí Sociálna poisťovňa. Lehota na splnenie uvedenej povinnosti je zachovaná aj vtedy, ak sa tlačivo v ustanovenej lehote odovzdalo na prepravu poštou alebo odoslalo faxom, alebo elektronickou poštou. Tlačivo odoslané faxom alebo elektronickou poštou treba potvrdiť písomne najneskôr do troch dní odo dňa jeho doručenia Sociálnej poisťovni.

6. Povinnosť predkladať pobočke Sociálnej poisťovne výkaz poistného za príslušný kalendárny mesiac v lehote splatnosti ním odvádzaného poistného, v členení na jednotlivých zamestnancov a na jednotlivé druhy poistenia a predkladať na výzvu organizačnej zložky Sociálnej poisťovne podklady na zistenie správnej sumy poistného. Lehota na splnenie tejto povinnosti je zachovaná aj vtedy, ak sa tlačivo v ustanovenej lehote odovzdalo na prepravu poštou alebo odoslalo faxom, alebo elektronickou poštou. Tlačivo odoslané faxom alebo elektronickou poštou treba potvrdiť písomne najneskôr do troch dní odo dňa jeho doručenia Sociálnej poisťovni.

7. Povinnosť poskytovať organizačným zložkám Sociálnej poisťovne súčinnosť pri vykonávaní sociálneho poistenia bezplatne.

8. Povinnosť oznámiť písomne pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, najneskôr do troch dní odo dňa, keď sa o tomto pracovnom úraze dozvedel, pričom túto povinnosť musí plniť na tlačivách, ktorých obsah a spôsob zasielania určí Sociálna poisťovňa. Lehota na splnenie tejto povinnosti je zachovaná aj vtedy, ak sa tlačivo v ustanovenej lehote odovzdalo na prepravu poštou alebo odoslalo faxom, alebo elektronickou poštou. Tlačivo odoslané faxom alebo elektronickou poštou treba potvrdiť písomne najneskôr do troch dní odo dňa jeho doručenia Sociálnej poisťovni.

9. Povinnosť predkladať pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, ktorý podlieha evidencii a registrácii podľa § 8a ods. 1 písm. r) zákona NR SR č. 330/1996 Z. z. v znení zákona č. 158/2001 Z. z., a to najneskôr do ôsmich dní odo dňa, keď sa o tomto pracovnom úraze dozvedel, a výsledky vyšetrovania pracovných úrazov a hlásenia o zistení chorôb z povolania do ôsmich dní od ich doručenia. Lehota na splnenie tejto povinnosti je zachovaná aj vtedy, ak sa tlačivo v ustanovenej lehote odovzdalo na prepravu poštou alebo odoslalo faxom, alebo elektronickou poštou. Tlačivo odoslané faxom alebo elektronickou poštou treba potvrdiť písomne najneskôr do troch dní odo dňa jeho doručenia Sociálnej poisťovni.

10. Povinnosť viesť o svojich zamestnancoch evidenciu na účely sociálneho poistenia a predložiť túto evidenciu pobočke do troch dní od uplatnenia nároku na dávku alebo od skončenia pracovného pomeru, alebo iného právneho vzťahu k zamestnávateľovi, pričom túto povinnosť musí plniť na tlačivách, ktorých obsah a spôsob zasielania určí Sociálna poisťovňa. Lehota na splnenie uvedenej povinnosti je zachovaná aj vtedy, ak sa tlačivo v ustanovenej lehote odovzdalo na prepravu poštou alebo odoslalo faxom, alebo elektronickou poštou. Tlačivo odoslané faxom alebo elektronickou poštou treba potvrdiť písomne najneskôr do troch dní odo dňa jeho doručenia Sociálnej poisťovni.

11. Povinnosť umožniť povereným zamestnancom organizačných zložiek Sociálnej poisťovne vstup do svojich objektov, vykonanie kontroly a nazeranie do záznamov o príjmoch zamestnancov a do iných záznamov dôležitých na účely sociálneho poistenia,

12. Povinnosť vydávať zamestnancom na ich žiadosť potvrdenia o rozhodujúcich skutočnostiach na účely sociálneho poistenia.

13. Povinnosť oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne zmenu svojho názvu, sídla a dňa určeného na výplatu príjmov, ktoré sú vymeriavacím základom zamestnanca, a to do ôsmich dní od tejto zmeny. Lehota na splnenie uvedenej povinnosti je zachovaná aj vtedy, ak sa tlačivo v ustanovenej lehote odovzdalo na prepravu poštou alebo odoslalo faxom, alebo elektronickou poštou. Tlačivo odoslané faxom alebo elektronickou poštou treba potvrdiť písomne najneskôr do troch dní odo dňa jeho doručenia Sociálnej poisťovni.

Ďalšou povinnosťou zamestnávateľa je vedenie evidencie o zamestnancoch (§ 232 zákona č. 461/2003 Z. z.), ktorá musí obsahovať tieto údaje:

- priezvisko vrátane všetkých predošlých priezvisk, meno, dátum a miesto narodenia, stav a miesto trvalého pobytu,

- rodné číslo,

- deň vzniku pracovného pomeru a skončenia pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu k zamestnávateľovi,

- vymeriavací základ zamestnanca neobmedzený podľa § 138 ods. 13 zákona č. 461/2003 Z. z.,

- obdobie, počas ktorého sa zamestnancovi prerušuje nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti,

- obdobie materskej dovolenky a obdobie rodičovskej dovolenky.

Túto evidenciu je zamestnávateľ povinný viesť od vzniku sociálneho poistenia zamestnanca po celé obdobie, počas ktorého toto poistenie trvá.

V prípade, ak zamestnávateľ potvrdí nesprávne údaje rozhodujúce na vznik nároku na dávku, nároku na jej výplatu alebo jej sumu a v dôsledku toho sa dávka poskytne neprávom alebo vo vyššej sume ako patrila, má povinnosť nahradiť neprávom vyplatené sumy (§ 237 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z.). Právo na náhradu neprávom vyplatených súm sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, keď Sociálna poisťovňa zistila, že sumy sa vyplatili neprávom, najneskôr však uplynutím desiatich rokov odo dňa ich výplaty. Tieto lehoty neplynú počas konania o opravnom prostriedku a počas výkonu rozhodnutia (§ 237 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z.).

Záverom je potrebné zdôrazniť, že Sociálna poisťovňa je povinná prevziať rozhodovanie a vyplácanie dávok nemocenského poistenia od zamestnávateľa najneskôr do 31. decembra 2004. Do prevzatia rozhodovania a vyplácania dávok nemocenského poistenia od zamestnávateľa Sociálnou poisťovňou o nemocenských dávkach podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení rozhodujú a vyplácajú ich zamestnávatelia, ktorí boli príslušní na ich výplatu do 31. decembra 2003 (§ 287 zákona č. 461/2003 Z. z.). Zamestnávateľ je povinný zapísať na evidenčný list dôchodkového zabezpečenia údaje za kalendárne roky pred 1. januárom 2004 a tento evidenčný list dôchodkového zabezpečenia zaslať príslušnej pobočke najneskôr do 30. júna 2004.

Počasie

Na území Slovenska prevláda zväčša všeobecne priaznivý vplyv počasia na meteosenzitívnych ľudí. Iba výraznejší pokles teplôt v ranných hodinách v horských dolinách, ale aj v nížinných polohách môže spôsobiť mierne zvýšenú záťaž srdcovo-cievneho a dýchacieho systému. Počasie pôsobí pozitívne najmä na pacientov s reumatickými ochoreniami, ako aj na telesnú a duševnú výkonnosť, schopnosť sústredenia sa a pohotových reakcií. Spánok je pokojný a hlboký, s dobrou regeneráciou síl organizmu. Citliví, vegetatívne labilní ľudia s nízkym tlakom krvi môžu reagovať náchylnosťou na migrény a pocitom závratu.Zajtra očakávame pretrvávanie uvedených vplyvov počasia.

(zč)

n Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele snehové prehánky. Najvyššia teplota -7 až -3 stupne. Severozápadný až severný 3 až 7 m/s. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo -15 stupňov.n V piatok bude jasno až polojasno, ojedinele snehové prehánky. Veľmi chladno. Nočná teplota -11 až -16, v horských dolinách -17 až -21, denná -8 až -4 stupne. n V sobotu bude malá oblačnosť, cez deň postupne od západu až oblačno a ojedinele snehové prehánky. Veľmi chladno. Nočná teplota -13 až -17, v dolinách a kotlinách -18 až -24, denná -8 až -3 stupne.n Slnko vyjde zajtra o 7.30 a zapadne o 16.35 hod.

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.