Otvorený list občanom SR a vedúcim činiteľom politických strán o voľbe nového prezidenta SR

Akého prezidenta SR potrebujeme?

Už dnes sme prekvapení zvyšujúcim sa počtom záujemcov o funkciu prezidenta SR. (Aj v našej ankete na www.hospodarskyklub.sk pod banerom Ankety 2018 je jedenásť osobností, ktoré majú značné sympátie verejnosti, a získali najvyššiu štátnu funkciu.) Je to dané aj tým, ako sa stal prezidentom republiky a ako v nej pôsobí A.Kiska. Faktom je, že vládne strany nemajú vôľu dohodnúť sa na spoločnom kandidátovi. Takom, ktorý by bol pre väčšinu občanov - voličov príťažlivý a dôveryhodný. Opozičné strany sa správaju rovnako. Prezidentský kredit by mal byť daný životnou cestou a jej výsledkami, rodinou, domácou a zahraničnou prestížou a čistým charakterom. Malo by ísť o osobnosť vlasteneckú, s hlbokým vzťahom k štátotvornému národu a občanom ako takým. Mal by mať schopnosť pracovať pre Slovenskú republiku v korektnej Európskej únii, pre jej občanov, rešpektovať Ústavu SR, nebyť straníckym vazalom a byť morálnou oporou pre všetkých občanov. Mal by to byť demokrat a vždy priateľ mierumilovných občanov iných štátov. Pripomíname politikom ich povinnosť a zodpovednosť za voľbu novej hlavy štátu, a to bez protidemokratických a protiústavných aktivít a bez násilia korporátnych médií a s nimi sympatizujúcimi politickými a spoločenskými činiteľmi. Odporúčame vedúcim činiteľom politických strán, aby zvážili príklon k takým zvoliteľným osobnostiam, akými napríklad sú: Pavol Demeš, bývalý predstaviteľ ministerstva zahraničných vecí a spoločenský činiteľ, Peter Mihók, predseda Svetovej komorovej federácie a predseda SOPK, a Anton Barcík,  generálny riaditeľ Považskej cementárne, ktorý napomáha rozvoju duchovných a mierumilovných síl  veriacich a občanov z celého sveta a laureát "Mierovej ceny zo Slovenska 2015" za rok 2016.

V Bratislave, 17. septembra 2018 
Za skupinu 17 členov 25-ročného združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodarsky klub a jeho Medzinárodného mierového výboru, založeného v roku 2015:
Dr. P. Kasalovský, zakladajúci člen združenia a jeho predstaviteľ od roku 1993, spoluzakladateľ a hovorca Medzinárodného mierového výboru od roku 2015
Genmjr. Ing. S. Naďovič
Ing. J. Gabriel, predseda výboru združenia
Prof. MUDr. J. Breza, DrSc.Open letter to the citizens of the SR and leaders of political parties on the election of the new President of the SR

What President does the SR need?

We are surprised already by the ever increasing number of candidates for the office of President of the SR. (Even in our poll at www.hospodarskyklub.sk under the Polls 2018 there are eleven personalities with the substantial popular support of the public, previously having attained some of the highest offices in the country.) It is also given by the manner in which the incumbent President A. Kiska got elected and has been serving so far. The fact is that the government parties do not have the will to agree on a common candidate. A candidate that would be desirable and trustworthy for the majority of the citizens. Opposition parties act in the same way. Presidential acclaim should be given by one's life and its results, their family, and both domestic and international prestige and clean character. It should be someone patriotic, with a deep respect for the nation-state and the citizens as such. They should have the ability to work for the Slovak Republic within an acceptable European Union, for its citizens, respecting the Constitution of the SR, not be a partisan vassal and be a moral pillar for all citizens. They should be a democrat, always friendly toward the peaceful citizens of other countries. We keep reminding the politicians of their duty and responsibility for the election of the new head of state, without any anti-democratic and non-constitutional activities and without violence of the corporate media and political parties and officials as their supporters. We recommend to the leading officials of political parties to consider leaning their support to such electable personalities such as: Pavol Demeš, former representative of the Foreign Affairs Ministry and a socially active individual, Peter Mihók, chairman of the Slovak Chamber of Commerce and Industry, and Anton Barcík, General director of Povazske cement corporation, who has been helping the development of intellectual and peaceful forces of people of faith and the citizens of the entire world as a laureate of "Peace prize from Slovakia in 2015" for the year 2016.

In Bratislava, 17 September 2018
On behalf of seventeen members of the 25-year long Association Informal Economic Forum Economic Club and its International Peace Committee, founded in 2015:
Dr. P. Kasalovský, founding member of the Informal Economic Forum - Economic Club and its representative since 1993, the co-initiator and spokesperson of the International Peace Committee since 2015
Genmjr. Ing. S. Naďovič
Ing. J. Gabriel, Association's Committee Chairman
Prof. MUDr. J. Breza, DrSc.