Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc., primátor mesta Nitry, predseda ZMOS o nominácii na Zlatý biatec za rok 2011

Som poctený, že som jedným z nominovaných na výročnú cenu Zlatý biatec 2011. Myslím, že spoločne s poslancami mestského zastupiteľstva a mnohými obyvateľmi mesta sme za posledné roky dokázali vrátiť Nitre dobré meno a opätovné zaradenie medzi popredné mestá na Slovensku s významným hospodárskym rastom.

Do Nitry aj napriek kríze počas posledných rokov plynuli významné investície, medzi tie najväčšie patrili výstavba nájomných bytov, Chrenovského mosta, Zariadenia Senior na Zobore, Mestskej haly na Klokočine, Čističky odpadových vôd v Krškanoch, Námestia Kráľovnej pokoja a kolumbária či Námestia na Vŕšku.

Multifunkčné ihrisko má každá mestská časť Nitry. Občanov určite potešila aj revitalizácia Mestského parku na Sihoti. Zrealizované boli i rekonštrukcie a opravy základných a materských škôl, kultúrnych domov, Centra voľného času na Štefánikovej triede a Základnej umeleckej školy na Vajanského ulici. Samozrejme, v rámci finančných možností opravujeme aj chodníky a miestne komunikácie, budujeme parkoviská.

V najbližšom období máme snahu o ešte väčšie zefektívnenie činnosti mesta prostredníctvom operačného programu informatizácie spoločnosti. V rámci realizácií projektov s podporou Európskej únie plánujeme dokončiť rekonštrukciu ZŠ Topoľová, predložili sme tiež žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Životné prostredie na realizáciu projektu: Podpora separovaného zberu pre zložky komunálneho odpadu v meste Nitra.

Spolu s investormi, v rámci verejno-súkromného partnerstva chceme vybudovať modernú lanovku a aquapark. Zastupiteľstvo tiež schválilo i zámer komplexnej obnovy futbalového štadióna FC Nitra, ktorý počíta s novým štadiónom s kapacitou pre 12 až 18 tisíc divákov ako aj komerčným využitím tohto objektu. Aj v spolupráci s podnikateľskou sférou máme záujem zvýšiť príťažlivosť mesta pre občanov Nitry a jej návštevníkov.

Musíme však tiež zabezpečiť všetky základné funkcie mesta, vyplývajúce z originálnych kompetencií. Akcie, súvisiace so sociálnou problematikou, školstvom a spolufinancovaní eurofondov chceme udržať. Momentálne sa zameriavame na projekty, ktoré prinesú efektivitu z dlhodobého hľadiska: eurofondy, šetrenie energiami, doprava, e- goverment, internetizácia.

Samozrejme, život v meste to nie sú len investície. V Nitre sme vytvorili aj priestor na kultúrne, spoločenské a športové vyžitie občanov. Mesto Nitra organizuje Nitrianske fašiangy, Nitriansku hudobnú jar, Medzinárodný deň detí v Mestskom parku na Sihoti, Musicu sacru, Slávnosti Nitranov, Nitriansky jarmok, Nitrianske kultúrne leto, Podzoborské vinobranie, Nitriansku hudobná jeseň, Dni českej kultúry a Mikuláša či Vianočné mestečko na Svätoplukovom námestí. Mesto podporuje i športové aktivity občanov. Možnosť športovania pre rekreačných športovcov a mládež je dostupná i na multifunkčných ihriskách. Mesto tiež finančne podporuje športové seniorské a mládežnícke športové kluby platením energií až do výšky 80 percent.

Spoločne s vedením mesta sa snažíme posilňovať i občiansku demokraciu. Za posledné roky som absolvoval desiatky stretnutí s občanmi vo všetkých mestských častiach, kde sme občanov nielen vypočuli, ale vždy aj vyvinuli snahu o promptné a operatívne vyriešenie ich problémov. Od marca tohto roku bol kontakt s občanmi posilnený i o online diskusie a priamy kontakt s obyvateľmi mesta mám i v Klientskom centre služieb, kde spoločne s odbornými pracovníkmi a ďalšími členmi vedenia mesta riešime každú stredu zložité prípady občanov mesta.

Samozrejme, že ma teší záujem o veci verejné zo strany občanov a najmä ich pozitívna spätná väzba na našu prácu a výsledky. Na tieto skutočnosti chcem nadviazať aj počas ďalších rokov vo funkcii primátora.Slávnostné odovzdávanie 92 nových bytov na Dieloch, 2008


Mestský park na Sihoti po III. etape revitalizácie, 2009