Iniciatíva členov Medzinárodného mierového výboru
Výbor pre rozvíjanie vzťahov so štátmi BRICS
a s Euroázijskou hospodárskou úniou

Dvadsaťpäťročné združenie Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub a skupina členov jeho Medzinárodného mierového výboru niekoľkokrát od 2008. roka odporúčala aktuálnym vládam sústrediť sa na masívne rozvíjanie a podporu hospodárskych a všestranne prospešných vzťahov so všetkými štátmi sveta. Považuje ich za jednu z hlavných podmienok mierového vývoja a kvalitatívne lepších podmienok vo svete, ako aj celkovú stabilitu v Európe a v regióne centrálnej a východnej Európy. So zreteľom na nevýraznosť slovenských aktivít v závere druhej dekády 21. storočia, keď je vývoj medzinárodných vzťahov problematický a svojím spôsobom dramatický a rovnako hospodárska kooperácia v studenom mode, sedem členov Medzinárodného mierového výboru sa rozhodlo iniciovať vytvorenie "Výboru pre rozvíjanie vzťahov so štátmi BRICS a s Euroázijskou hospodárskou úniou". Po programovej príprave sa jeho činnosť začne dňom 16. septembra 2018.


An Initiative of the Members of the International Peace Committee
Committee on the Development of Relations with the BRICS Countries
and the Eurasian Economic Union (EAEU)

Since 2008, the now 25-year-old Informal Economic Forum - Economic Club and the members of its International Peace Committee have recommended on several occasions that the current governments focus on massive development and promotion of economic and reciprocally beneficial relations with all states of the world. We consider this to be a key condition for peaceful development and better living conditions in the world and for the overall stability in Europe and the Central and Eastern European region. With a view to Slovakia's inadequate engagement at the end of the second decade of the 21st century, when the developments in international relations are problematic and, in a way, dramatic, and when economic cooperation is in a 'cold mode', seven members of the International Peace Committee have decided to initiate the establishment of a "Committee on the Development of Relations with the BRICS Countries and the Eurasian Economic Union". Once the programming stage is completed, the committee will commence its work on 16 September 2018.