Odpoveď v mene pápeža Františka z 22. 6. 2021

List pápežovi a rímskemu biskupovi Františkovi
O štvrtej naliehavej prosbe, aby zvolal celosvetovú bezpečnostnú a mierovú konferenciu

Vaša Svätosť, pápež a rímsky biskup František,
želajúc Vám dobrý jarný čas v trvajúcej pandémii Covid-19, dovoľujeme si obrátiť sa na Vás s naliehavou prosbou, aby ste zvolali ako najčistejšia autorita medzi osobnosťami súčasného sveta celosvetovú bezpečnostnú a mierovú konferenciu.

Od mája 2014. roka osobnosti domáceho aj medzinárodného významu, ktoré sa vytrvale pričiňujú o zlepšovanie hospodárskych, sociálnych a kultúrnych podmienok pre život na pôde nášho združenia, sa zaujímajú o príčiny ohrozenia mierového života, dehumanizácie a akútnej možnosti sebazničenia našej civilizácie. Naše 29-ročné združenie a jeho Medzinárodný mierový výbor sa obrátili viackrát aj na lídrov Strednej a Východnej Európy, no i Spojených štátov, Ruskej federácie a ČĽR s podnetmi na dosiahnutie novej kvality súčasných podmienok pre život, ale ostali bez náležitej odpovede. V súčasnosti nie je menej biedy, hladu, vojen a vôbec ľudského nešťastia ako pri vstupe do nového milénia. Priepastnosť sociálnych rozdielov v dôsledku hospodárskej a osobitne finančnej kolonializácie väčšiny štátov a ich obyvateľstva je akoby nemennou bezodnou hlbočinou. V porovnaní s minulosťou je tu bezpočet obchodných blokád, pokusov o destabilizáciu financií, ruvačky o vodu a suroviny, ako aj elektronických stretov, technických a technologických sporov. Spravidla všetko takéto smeruje k vojnovým konfliktom, resp. vyvolaniu občianskych vojen zvonka.

Žiaľ, celý rad predstaviteľov veľmocí, mocností a hospodársky silných štátov je presvedčených o svojej výnimočnosti, ale už menej o povinnostiach viesť tento domovské štáty a koniec-koncov celý svet k ľudskosti a všeobecnej až adresnej prospešnosti. Z takého erozívneho poriadku a organizácie v našom svete zákonite vzniká pnutie vo vnútri štátov, ale aj neúnosné napätie vo vzťahoch medzi štátmi, alebo aj medzi skupinami štátov.

K vyjadreniu našej naliehavej prosby sme dospeli po uvážlivej konzultácií s domácimi aj so zahraničnými členmi Medzinárodného mierového výboru. Z ich názorov vyplynulo, že medzinárodná situácia je neúnosná až kritická a riešenia problémov sú veľmi pomalé a po všetkých stránkach s nedostatočnou efektívnosťou. Opätovne je tu len neúprosný zápas o hegemonistické pozície medzi veľmocami, mocnosťami a celým radom ďalších štátov, a zároveň zdôvodňovanie a ospravedlňovanie ich vlastných postojov a záujmov.

Máme na pamäti, že cirkevný život a náuka mali vždy významný dopad na spoločenský život a politiku. Takmer vždy rímsko-katolícka církev dokázala riešiť aj naliehavé otázky mierového spolužitia náboženstiev a cirkví v rámci historických pomerov a poznania. K tomu významne prispela Druhá svetová vojna a prenasledovanie, ktorému boli vystavení nielen kresťania. Kontakty, ktoré sa počas Druhej svetovej vojny budovali medzi veriacimi rozličných vyznaní, ale aj ateistami viedli k poznaniu, že toho ako ľudia máme mnoho spoločného. To má vždy svoju vnútornú dejinnú logiku s tým, čo sa okolo nás dialo a deje.

Pápež Ján Pavol II. v encyklike o ekumenickom úsilí "Ut unum sint" hovorí tiež o spolupatričnosti, bez ohľadu na historické, kanonické a iné rozpory. Inšpirujúca a posilňujúca je nemenej Vaša encyklika Fratelli tutti - o bratstve a sociálnom priateľstve. To nás oprávňuje veriť, že snaha o spolupatričnosť v otázkach civilizačnej bezpečnosti a mieru je na mieste a Vy, Vaša Svätosť ako najvyšší predstaviteľ Rímsko-katolíckej církvi ste povolaný v tomto duchu uplatniť svoju komunikačnú autoritu s osobnostnou čistotou ku všetkým náboženstvám.

Je nevyhnutné opäť sa spojiť a pristúpiť k  zmene doterajšieho vývoja pomerov v súčasnom svete, a najmä v tomto novom tisícročí a prinavrátiť sa  k odvekým túžbam a ideálom ľudstva, od vojen, nevýslovných ľudských útrap, biedy a hladu k mierovému a duchovne, no i materiálne k šťastnejšiemu životu všetkých ľudí.

Správanie sa a konanie predstaviteľov veľmocí USA, Ruska a ČĽR, ako aj OSN a Európskej únie, samovyzdvihujúcich sa štátov za vodcovské, no i Slovenskej republiky v 2021. roku vnímame z hľadiska ich zodpovednosti za mier ako nedostatočné. V súčasnej etape vývoja civilizácie a vôbec vzťahov medzi štátmi a ich národmi aj problematické. Potvrdzuje to jednoznačne aj fakt, že aj nami vyjadrené obavy z tohtoročnej jari, keď Svet tancuje takpovediac na do biela rozpálenej platni, sú nielen viditeľné, ale aj hmatateľné.

Pokiaľ má ľudstvo prežiť, tak je najvyšší čas na racionálne dialógy, ako zabezpečiť pre každého rovnaké práva na mierový a dôstojný život. Je nutné odtajniť myslenie a jednanie súčasných lídrov a vyžadovať od nich mierové činy. Nikto iný spomedzi lídrov sveta i nášho regiónu ako Vy, Vaša Svätosť, sa ani len nepriblížil k tomu, aby posilnil naše presvedčenie, že Svet konečne a bez zábran začne riešiť pre život významné otázky akými sú bieda, hlad, strach z utrpenia a teroru, z fašizácie a z vojnových útrap, zdravie a vôbec napĺňanie sa zmyslu života.

S najhlbšou úctou
Dr. Peter Kasalovský, predstaviteľ združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub od 19. augusta 1993. roka a spoluiniciátor jeho Medzinárodného mierového výboru 8. mája 2015
Ing. Anton Barcík, generálny riaditeľ Považskej cementárne, a.s., hlavný garant najmladšieho duchovného a pútnického miesta v lome na hore Butkov nad obcou Ladce, laureát "Mierovej ceny zo Slovenska 2015" za rok 2016
Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., prednosta Urologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava
Ing. Peter Čatloš, PhD, podnikateľ, spolupredseda výboru združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub, Martin
Dr. Miroslav Demko, muzikológ a spisovateľ
Ing. Ján Gabriel, podnikateľ, spolupredseda výboru združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub, Trnava
MUDr. Júlia Horáková, PhD, zástupkyňa prednostky Kliniky detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH, laureátka "Mierovej ceny zo Slovenska 2015" za rok 2020
Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., jadrový fyzik a vysokoškolský pedagóg
Mgr. Mária Straková, folkloristka a vedúca detského folklórneho súboru Čunovský kŕdeľ, laureátka "Mierovej ceny zo Slovenska 2015" za rok 2020
Dr. Ján Šály, bývalý vysoký dôstojník polície a sociológ,. Nová Baňa
MUDr. Ivan Vulev, PhD, MPH, FCIRSE, riaditeľ, Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby v Bratislave

Text listu bude sprístupnený účastníkom 130. riadneho zhromaždenia a celkove 281. podujatia združenia Neformálne ekonomické forum Hospodársky klub, založeného 19. augusta 1993, v spolupráci s jeho Medzinárodným mierovým výborom vo forme videokonferencie 10. mája 2021.
V Bratislave, 22. apríla 2021Letter to Pope Francis, bishop of Rome
Fourth pressing appeal for the convocation of a global security and peace conference

Bratislava, 10th May 2021

Your Holiness,
Sending you our wishes of pleasant spring time despite the persistent Covid-19 pandemic we hereby approach you, as the most virtuous authority amongst contemporary personalities, with our pressing appeal for the convocation of a global security and peace conference.

Domestic and international figures from our association, striving for improvement of economic, social and cultural conditions for life have taken interest, since May 2014, in the reasons why peace is under threat, the world is dehumanised and our civilisation is under acute risk of self-destruction. Our 29-year-old association and its International Peace Committee have addressed their initiatives aimed at achieving a new quality of the conditions for life to leaders of the Central and Eastern Europe, and also to leaders of the USA, the Russian Federation and the PRC several times, but received no appropriate answer.

There is not less poverty, starvation, wars and human misery today than there was at dawn of the new millennium. The social gap due to economic and particularly financial colonisation of most countries of the world and their populations is like a constant bottomless deep. As compared to the past, there are countless economic blocages, attempts of finance destabilisation, fighting over water and resources, clashes over electronic issues, and disputes over space in the fields of engineering and technology. They all usually lead to military conflicts or provocation of civil wars from outside.

Unfortunately, representatives of global powers and strong economies are convinced of their exceptionality, but less so of their obligation to lead their home countries and eventually the whole world towards humanity, general and even directed service. Such erosive world order and organisation inevitably lead to tensions inside the countries as well as among them.

We formulated our appeal after a circumspect consultation with Slovak and foreign members of the International Peace Committee. Their opinions gave rise to the conclusion that the international situation is unbearable even critical, and that issues are solved slowly and ineffectively in all aspects. Once again, there is only merciless fight for hegemony among world powers and other countries, justifying and excusing their positions and interests.

We do remember that religious life and teachings have always had an impact on the society and politics. The Roman-Catholic Church has been almost always able to address urgent issues concerning peaceful coexistence of religions and churches within the framework of historical circumstances and knowledge. The WWII and persecution aimed not only at Christians contributed a big deal. Contacts formed among the faithful of various confessions including atheists during the WWII lead to the knowledge that we, the people have much in common. There is always some inner historical logic and connexion to the situations around us.

In his encyclical letter Ut unum sint on commitment to ecumenism, Pope John Paul II talks about togetherness disregarding historical, canonical and other discrepancies. We find a lot of inspiration and encouragement in your encyclical letter Fratelli tutti on fraternity and social friendship, as well. As a consequence, we believe that the quest of unity in matters of civilisational security and peace is relevant and you, Your Holiness are qualified - as the head of the Roman-Catholic Church personifying authority and purity - to communicate in that sense towards all religions.

It is vital to reunite and change the actual evolution in the world, particularly in this new millenium, and turn away from wars, unutterable human hardship, poverty, starvation towards age-old longings and ideals of humanity - peaceful and happier life for all on spiritual and also material levels.

In our view, the behaviour and acting of the representatives of global powers - the USA, Russia, the PRC, but also the UNO and the European Union, overweening countries posing as leaders, but also the Slovak Republic - is insufficient in 2021 from the point of view of their responsibility for peace, and also problematic from the point of view of the current cultural evolution and relations between the countries and their nations in general. Our perspective is definitely confirmed by the fact that our concerns about this year's spring, when the world is so to say dancing on a hot skillet, have become not only visible but also tangible.

It is high time for rational dialogues on how to assure equal rights to a decent life in peace for all if humanity is to survive. It is imperative that the way of thinking and acting of current leaders is declassified and that acts of peace are required from them. Except you, Your Holiness, no other global leader has even come close to strengthening our belief that the world will eventually deal freely with issues that are really important for life - poverty, starvation, fear of misery and terror, return of fascism and war suffering, health and fulfilling the purpose of life.

The text of this letter will be available to the participants in the 130th gathering and the overall 281st event of the Informal Economic Forum - Economic Club established on 19th August 1993 and its International Peace Committee, held on 10th May 2021 as a videoconference.

Very Respectfully,
Participants of the 130th gathering and 281st overall event of the 29-year-old Informal Economic Forum - Economic Club association and its International Peace Committee held as a video conference
Dr. Peter KASALOVSKY, representative of the Informal Economic Forum - Economic Club since 19th August 1993 and co-initiator of the International Peace Committee since 8th May 2015
Ing. Anton BARCIK, Povazska cementaren, a.s. CEO, main guarantor of the youngest spiritual and pilgrimage place in the quarry on Mount Butkov near Ladce, "2015 Peace Prize from Slovakia" laureate for 2016
Prof. MUDr. Jan BREZA, DrSc., head of the Clinic of Urology of the Faculty of Medicine of Comenius University and the University Hospital Bratislava
Ing. Peter CATLOS, PhD, entrepreneur, co-chair of the board, Informal Economic Forum - Economic Club, Martin
Dr. Miroslav DEMKO, musicologist and writer
Ing. Jan GABRIEL, entrepreneur, co-chair of the board, Informal Economic Forum - Economic Club, Trnava
MUDr. Julia HORAKOVA, PhD, vice-head of the Children's Haematology and Oncology Clinic, Faculty of Medicine of Comenius University and National Institute of Children's Diseases, "2015 Peace Prize from Slovakia" laureate for 2020
Prof. RNDr. Jozef MASARIK, DrSc., nuclear physicist and university teacher
Mgr. Maria STRAKOVA, folklorist and leader of children's folklore ensemble "Cunovsky krdel", "2015 Peace Prize from Slovakia" laureate for 2020
Dr. Jan SALY, former high officer of the Police Force of the SR and sociologist, Nova Bana
MUDr. Ivan VULEV, PhD, MPH, FCIRSE, Director, Center for Interventional Neuroradiology and Endovascular Treatment, Bratislava
MUDr. Elena ZIGOVA, psychiatrist