Vážený prof. Schwab,
veľa našich členov sa vracia k Vašim rozhovorom s čínskym a ruským prezidentom, k tomu, o čom ste hovorili na našom zhromaždení 3. marca. Tak tomu bolo na našich ďalších zhromaždeniach 10. mája video konferenčne a 21. mája už bez pandemických obmedzení. Niekoľko našich prominentných členova vnímajúc osobné a neraz až brutálne útoky na Vás a Vašu rodinu, na WEF a to v súvislosti s ideou Grand Reset, ma vyzvalo, aby som Vám tlmočil vďaku za to, že ste a máte na mysli progres ľudskej spoločnosti.

Milý pán profesor, veľmi sme znepokojení deformáciami Vašich názorov a znevažovaním WEFu médiami a tiež niektorými lídrami vo svetovom i európskom meradle. Desivá je ich schopnosť prekrúcať Vaše myšlienky a dokonca tvrdiť, že v ich štátoch konajú v praktickej politike podľa Vás. Najväčšmi sú znepokojení popieraním ideálov obsahove krytých pojmami Rovnosť, Bratstvo a Sloboda.Sú presvedčení o nebezpečnosti federalizácie EÚ podporovanej liberalistickým nadbiehaním masám, neskrývanými snahami o degradáciu počtom obyvateľstva a silou hospodárstva malých národov a ich štátov. Zotrvávanie na názore, že o vývoji civilizácie majú rozhodovať len veľmoci a mocnosti s jadrovým potenciálom, prípadne zoskupenia štátov na vojenskej báze, je veľkou prekážkou k tomu, aby ľudstvo došlo k Veľkej zmene so želanými výsledkami na život obyvateľov planéty Zem.

Dochádza k zdôvodňovaniu obmedzovania suverenity štátov a ideovej svojbytnosti, národovectva a vlastenectva, k presadzovaniu de facto duševnej prázdnoty a bezuzdnej spotreby, ako aj prehlbovania ekonomicko-sociálnych rozdielov medzi národmi a ich štátmi a vojenských avantúr konkrétnych štátov. Neschopnosť súčasných lídrov sa prekrýva zvýrazňovaním riešenia migráciou, a teda v konečnom dôsledku zbavením celého radu štátov aj regiónov o ľudí schopných privodiť zmenu u nich doma - a to za podmienky jednoznačnej podpory veľmocí. Pripravenosť na agresiu, na presadzovanie vlastných mocenských záujmov sa vníma bez akejkoľvek nervozity z prerastenia do nástupu novovekého fašizmu. Už akoby neplatilo Vox populi Vox Dei a princípy demokracie sa ohýbajú podľa potrieb, alebo aj želaní mocných jednotlivcov.

Aj v našich podmienkach dochádza z neschopnosti vlády a pomýlených názorov k deformáciám systémov daňových aj sociálnych, ako aj prijímaniu vazalstva malých štátov k väčším, a napokon k vodcovstvu lídrov, ktorí priviedli Svet a Starý kontinent do celkovej krízy, keď Grand Reset je vskutku nevyhnutný. Je tu čas deklarovať veľmi nahlas Svetu, aký Grand Reset ponúkajú osobnosti ako Vy. Mediálne, pri každej príležitosti z pozície tak zaslúžilého fóra ako je WEF. Urobte to, prosím, pokiaľ nie je neskoro. Je predsa možný návrat k tomu, čo vykonali naši predkovia, mnohí súčasníci, k životu v mieru a s rovnomerným zlepšovaním životných podmienok, k odmietaniu pretekov v zbrojení, a to všetko preto, aby sme sa nestali utečencami ako sa nimi stali mnohí Nemci, Židia, ale aj Slovania v tridsiatych rokoch minulého storočia.

Želajúc Vám dobré dni a vo viere, že návrat lepších časov nie je nemožný.

Dr. Peter Kasalovský
Zakladajúci člen združenia Informal Economic Forum Economic Club a jeho Medzinárodného mierového výboruDear professor Schwab,
Many of our members recall on various occasions your talks with the presidents of China and Russia, and what you said during our video conference on March 3rd. They did so also during our meetings that followed a video conference on May 10th and a Covid-restrictions-free gathering on May 21st. Perceiving very sensibly the brutal personal attacks against you, your family and the WEF in reaction to the idea of the Great Reset, some prominent members of our association appealed to me to convey you their thanks for your activity and for your bearing in mind the progress of the human society. Professor, we are very much concerned about how much your opinions are being deformed and the WEF depreciated by the media and by some leaders on both European and global levels. Their ability to distort your ideas and their courage to state that they put your concepts in practice in their home countries are distressful.

Our members feel especially uneasy because the ideals behind the notions Equality, Fraternity and Freedom are being denied. They believe federalisation of the EU supported by the liberal courting favour with the masses, open endeavour to degrade small nations-states by means of the size of population and economy is dangerous. Insisting on the conviction that development of the civilisation should be controlled exclusively by the powers holding nuclear potential or by blocks of countries grouped on military basis is an important obstruction for the humanity to achieve the Great Reset bringing about the longed for effects on lives of the people on the planet.

Suppression of sovereignty of nation-states, ideological independence and patriotism is being justified; mental emptiness and boundless consumption, as well as extension of the social and economic divide between nation-states, and military adventures of some countries are being advanced. Impotency of actual leaders is being disguised by emphasis put on the importance of migration as a solution resulting in brain drain in a number of countries and regions thus deprived of their capacity for change, which is now conditioned by the help from the world powers. Readiness for aggression, for enforcing their own interests of power is tolerated without the slightest concern about the onset of modern fascism. As if Vox populi Vox Dei was not valid any more, democratic principles are being twisted as needed and wished by the powerful individuals.

Fiscal and social systems are deformed in our context as well due to incapacity of our government and misguided opinions; small countries accept becoming vassals of the big countries and, as a matter of fact, of the leadership of those who have driven the world and the Old Continent to the overall crisis, to a moment when the Great Reset is truly inevitable. Time has come to declare to the whole world what kind of Great Reset is suggested by personnalities like you. It should be declared through media at every single occasion from the position of such an estimable forum like the WEF. Please, do so before it is too late. There surely is a way back to what has been done by our ancestors and many contemporaries, to life in peace with even development of life conditions, to a society denying armament race... for the sake of preventing us from becoming refugees alike many Germans, Jews and even Slavic people back in the 1930's. Wishing you all the best and believing that the return to better times is possible.

Dr. Peter Kasalovský
Founding member of the association Informal Economic Forum Economic Club and of its International Peace Committee