Pozvánka / Invitation

Z listu predstaviteľa združenia členom
a vysokoceneným združením
zo 7. novembra 2023

po osobnom zhromaždení 13. októbra 2023 zvolávam 141. riadne zhromaždenie a celkove 293. podujatie na piatok 8. decembra 2023 so začiatkom o 16. hodine. So zreteľom na pokročilé jesenné obdobie a na podnet viacerých členov výboru združenia bude vo forme videokonferencie.

Návrh programu je daný tým, že v závere 2023. roka sa rozhoduje o tom, či Slovensko vstúpi na cestu - rýchlodráhu k zmierneniu vnútorného napätia v spoločnosti a vôbec vo všetkých jej sférach. Krátko po parlamentných voľbách a vymenovaní koaličnej vlády dostali viaceré osobnosti z nej našu ponuku k dialógu, ako čo najlepšie riešiť pohyb v spoločnosti a byť na poprednej pozícii v myslenej súťaži štátov EÚ, no i v celoeurópskom a vo svetovom meradle.

Predovšetkým vlády po parlamentných voľbách 29. februára 2020 a tiež prezidentkina vláda nemali záujem o vždy prospešný dialóg. Vládli výlučne so svojími priaznivcami, a výsledok sa dostavil. Napriek ich chválenkárstvu a populistickým aktom smerom k obyvateľstvu, tak Slovensko je takmer v krízovej situácii. Nezaznamenali sme však nijaké významné aktivity od opozičných strán, čo a ako robiť, aby sme sa ako štát a celá spoločnosť neocitli v kríze.

Rozum našich členov a nami poctených osobností sú v stálej v pohotovosti, lebo im záleží na tom, ako sa zotaví všestranne oslabený organizmus Slovenska. Na nadchádzajúcom videokonferenčnom zhromaždení okrem pozvaných hostí dostanú príležitosť vyznačiť verejne svoje názory a teda podnety. Aby sa vyjadrili k jednotlivým častiam Programového vyhlásenia vlády SR.

Dr. Peter Kasalovský


From the letter of the Association Representative to the members,
dated November 7, 2023

Dear Members of the Association,

I am writing to inform you that the 141st regular meeting and the 293rd event in total will be held on Friday, December 8, 2023, starting at 4 p.m. Due to the advanced autumn period and at the initiative of several members of the association's committee, the meeting will be held as a video conference.

The programme draft of the meeting will reflect the situation in Slovakia. The country is on the verge of deciding whether or not to take the path of easing internal tensions in society and all its spheres in general. In the aftermath of the parliamentary elections, several personalities from the newly appointed coalition government have received our offer for a dialogue on how best to deal with movement in society and rank among the best in the imagined competition of the EU countries, as well as on a pan-European and global scale.

Unfortunately, the governments after the parliamentary elections on February 29, 2020, as well as the president's government, were not interested in a beneficial dialogue. They ruled exclusively with their supporters, resulting in almost a crisis in Slovakia. Despite boasting and populist acts towards the population, the opposition parties have not taken any significant actions to prevent this crisis.

Our members and the personalities we appreciate are constantly alert because they care about the all-around weakened organism of Slovakia. At the upcoming video conference, in addition to our guests, they will have the opportunity to express their opinions in public, make suggestions on how to prevent a crisis and comment on the Program Statement of the Government of the Slovak Republic.

Sincerely,
Dr. Peter Kasalovský


Program videokonferencie 8. 12. 2023

Úvodné slovo
Peter Kasalovský : Slovensko 7. decembra 2023

V prvej časti videokonferenčného zhromaždenia prejavili záujem diskutovať priamo, alebo video-, príp. textovým príspevkom tieto osobnosti:

Hospodárstvo a financie
Ladislav Vaškovič
Peter Mihók, Ján Blcháč, predseda Výboru NR SR pre rozpočet a financie,
prof. Jaroslav Husár, Ján Gabriel

Svetové hospodárstvo a EÚ, vzťahy so zahraničím
Prof. Juraj Sipko

Podnikanie
Tomáš Malatinský

Obranyschopnosť
Tibor Gašpar, predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť

Vzdelanosť
Prof. Jozef Masarik

Tvorba a ochrana životného prostredia
Jiří Mikulenka

Duševné zdravie spoločnosti
Anton Barcík, Vadim Brezny

V druhej časti videokonferencie bude prezentované vyhlásenie Medzinárodného mierového výboru o medzinárodnej situácii a zodpovednosti politických lídrov

O vývoji zbrojenia bude informovať Ján Šály.
Miroslav Musil: Pocta M. R. Štefanikovi.
Aby nám lepšie bolo, to by sa mohlo začať klipom z cyklu "Talianske umenie kamerou Rudolfa Schustera"

Na videokonferencii budú uvedené video-príspevky viacerých členov združenia, ktorí budú počas jej konania v zahraničí.

Pozvanie zúčastniť sa videokonferencie a vyjadriť sa k daným témam dostali aj viacerí opoziční poslanci.

Diskusiu budú moderovať Peter Kasalovský a Peter Čatloš.

Program bude uzatvorený dňom 5. decembra 2023.