Andalúzske pobrežie
Apartmány


ČT krajinou vína...
Správca Hospodárskeho klubu (NEF), šéfredaktor Hd P. Kasalovský zverejnil 30. októbra t. r. otvorený list verejnosti, aby zvážila možnosť daňovej amnestie pre občanov SR za návrat nezdanených peňazí odložených v zahraničí. Jeho podnet vychádza z toho, že by bolo správne a prospešné, aby takéto financie predsa len pracovali v krajine svojho pôvodu, t. j. v Slovenskej republike. V predmetnom liste zdôraznil aj ten fakt, že títo vkladatelia sú nielen neodhaliteľní, ale aj nepostihnuteľní. Na mysli mal aj úspešnosť takéhoto počinu vlády S. Berlusconiho, ktorej výsledkom bol prílev 113 miliárd Eúr počas jedného roka do talianskych bánk. Ďalej to, že SR potrebuje nevyhnutne finančné zdroje, a najlepšie by boli tie, ktoré z nej odišli. O vyjadrenie požiadal v súlade s platným znením Tlačového zákona najvyšších ústavných činiteľov a celý rad významných osobností hospodárstva SR.

NA ŠPINAVÝCH PENIAZOCH RUŽE NEKVITNÚ

Na podnet správcu Hospodárskeho klubu (NEF), aby sa zvážila možnosť daňovej amnestie v prípade návratu nezdanených financií zo zahraničia do krajiny ich pôvodu, t. j. do SR, publikovaný 30. 10. t. r. z titulnej strany, reagovali už viacerí politici, vysokí štátni úradníci a hospodárski činitelia. Taliansko takýmto krokom získalo nedávno viac ako 100 miliárd EUR, ale, podľa jednej z osobností, na Slovensko by sa vrátili iba drobné.
S daňovou amnestiou by súhlasil, ale pod jednou podmienkou, že majitelia účtov budú musieť pred prevodom peňazí zo zahraničia policajným orgánom predložiť dôkazy o pôvode nadobudnutia týchto peňazí. Je presvedčený o tom, že sotva by sa tak stalo, tak skoro žiadne peniaze by neprišli zo zahraničia. Z toho vyplýva, že ich majitelia nemajú problém s tým, že bez súhlasu NBS si vytvorili v zahraničí účty, na ktoré predisponovali poctivo zarobené či iným spôsobom nadobudnuté peniaze (trestný čin ohrozenia devízového hospodárstva), ale z toho, že tieto peniaze nadobudli v rozpore s trestným zákonom, inak povedané ukradli, spreneverili atď. Vo svojej reakcii ďalej zdôraznil, ak teda tieto majetky nadobudli v rozpore s trestným zákonom a na škodu Slovenskej republiky, čiže každého slovenského občana, tak potom väčšina z týchto prípadov ešte nie je premlčaná a možno tieto osoby stíhať a majetky zhabať.
Ešteže autor je "mimo hry", lebo ďalej povedal, že "osoby, snažiace sa o taliansku cestu, chcú pre seba zabezpečiť beztrestnosť a ponechať si aj ukradnutý majetok". Pripomenul, že s týmito snahami nemožno v súčasnej dobe súhlasiť, keďže spolupracovať so zločincami sa nevypláca, čo sa potvrdilo napríklad FBI a CIA už v 60. a 70. rokoch. Kladie otázku, ako by sa mohol vnútorne vyrovnať s takýmto riešením bežný občan, nehovoriac už o charakternom policajtovi, prokurátorovi alebo sudcovi.
Stalo by sa realitou, že najväčší zločinci by nepykali za svoje zločiny, a najmä za to, že zločinne získané majetky nepriniesli úžitok Slovensku a jeho občanom. Biedy je u nás viac ako dosť, pripomenul. Ak by sa pýšili vytvorením nejakej spoločnosti, v ktorej by zamestnali zopár bezprizorných, aby neumreli od hladu. To, že oni ich doviedli do tejto situácie, nesmie uniknúť pozornosti. Je tu predsa aj jedno všeplatné poučenie, že na špinavých peniazoch nemôže vyrásť pekná ruža, a také neprinesú ani ich prechodným majiteľom vytúženú vôňu.
Myslím, že sme našli lepšiu cestu, treba len chvíľu počkať, zdôraznil jeden z respondentov. "Tento návrh sa bije aj s návrhom zákona na preukazovanie pôvodu majetku. Prakticky by to dopadlo tak, že ten, kto možno ukradol menej, ale ponechal si peniaze či majetok na Slovensku, by bol podľa tohto zákona o tento ukrátený, ale ten, ktorý ho vyviezol a potom by ho chcel doviesť, by si zaplatil len 5-percentnú daň a 95 % je jeho, už natrvalo. To je hlúposť a svojím spôsobom zvrátené," dodala záverom nemenovaná osobnosť vo včerajšom telefonickom rozhovore so správcom Hospodárskeho klubu (NEF), šéfredaktorom Hd.

Na podnet správcu Hospodárskeho klubu (NEF), aby bola zvážená možnosť daňovej amnestie v prípade návratu nezdanených financií zo zahraničia do krajiny ich pôvodu, t. j. do SR, publikovaný v Hd 30. 10. t. r. z titulnej strany reagoval aj Ján Figeľ, predseda zahraničného výboru NR SR. V liste píše :"Ďakujem za Váš zaujímavý podnet - rámcový návrh na daňovú amnestiu. Bolo by dobré, keby finančné zdroje boli prínosom hlavne v krajine svojho pôvodu a na prospech občanov danej krajiny. O vašom návrhu budem diskutovať s kolegami - poslancami NR SR."

Na podnet správcu Hospodárskeho klubu (NEF), šéfredaktora Hd P. Kasalovského, aby bola zvážená možnosť daňovej amnestie v prípade návratu nezdanených financií zo zahraničia do krajiny ich pôvodu, t. j. do SR, publikovaný 30. 10. t. r., reagoval listom zo 6. 11. podpredseda vlády a minister financií SR I. Mikloš. Vo svojom liste píše : "Ďakujem Vám za Váš podnetný návrh na riešenie problematiky ukladania peňažných prostriedkov občanov SR v zahraničí a ich vrátenie na územie SR. Možnosť jeho realizácie je potrebné dôkladne zvážiť, a to s ohľadom nielen na ekonomické, ale aj etické aspekty uvedenej problematiky. Vzhľadom na to, že v súčasnosti prebiehajú schvaľovacie procesy závažných ekonomických zákonov, vaším návrhom sa budeme zaoberať v priebehu budúceho roka".

predseda SOPK Peter Mihók

- Vážený pán šéfredaktor, myšlienka návratu peňazí z rôznych dôvodov a príčin alokovaných v zahraničí do obehu vnútornej ekonomiky je obľúbenou témou v rôznych končinách sveta a takmer každý ekonóm či politik sa minimálne raz vo svojich živote nad riešením tohto problému zamyslel. Vidina legálneho návratu finančných zdrojov do krajiny ich pôvodu je často veľmi lákavá, najmä v tých prípadoch, keď je ekonomika podkapitalizovaná, ale ak chceme realizovať významné štrukturálne projekty, na ktoré sa z prostriedkov verejných financií nevytvára dostatok zdrojov. Preto každý kto numericky počíta stáva sa logickým prívržencom tohto riešenia. Priznávam sa, že určitú dobu som tiež o ňom uvažoval. Ekonomika však nie je len o číslach. Ekonomika a spoločnosť je tiež o kvalite života a o jeho hodnotách. Zdravá ekonomika sa môže vyvíjať len v zdravom spoločenskom a politickom prostredí. Ináč dochádza k degradácii hodnôt, ľudí, národa a krajiny ako celku. Krajina s hodnotami je krajinou vytvárajúcou perspektívy pre ekonomiku a pre ľudí. Preto nemôžeme z celého širokého spoločenského či ekonomického spektra násilne vytrhnúť určitú oblasť, pre ktorú v určitom momente prestanú platiť pravidlá hry. Je to to isté ako vytvoriť podmienky pre neregulárny gól a potom ísť tvrdo podľa pravidiel. Slovensko, tak ako mnohé iné krajiny, je v období radikálnych spoločenských a ekonomických zmien poznačené určitou degradáciou hodnotových kritérií. Nedávajme preto hodnotovým princípom ďalšiu ranu, aj keby to mala byť rana z milosti. Kde sú potom hranice takéhoto "odpustku" zo strany štátu? Štát nebude mať potom právo odmietnuť požiadavky na "odpustky" ani v iných oblastiach. Na kupčenie s "odpustkami" doplatili aj silnejšie a významnejšie spoločenstvá ako je Slovenská republika. Cením si, vážený pán šéfredaktor, že ste vyšli s touto iniciatívou. Verím, že vyvolá podnetnú diskusiu, najmä diskusiu o hodnotách nášho života, lebo ona môže ovplyvniť etické kritériá Slovenska 21. storočia.

P. s. Len na okraj chcem poznamenať, že zatiaľ ani v jednej krajine, ktorá išla touto cestou nedošlo ani k masívnemu prílivu takýchto peňazí do ekonomiky, ani tieto zdroje nevytvorili základ výraznejšieho ekonomického rastu.

Jozef Stahl, predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR

Ďakujem za podnet, ktorým upozorňujete na problematiku zdaňovania peňazí slovenských občanov zo zahraničia.

Som presvedčený, že na Váš list budú reagovať kompetentné orgány, príslušné na riešenie uvedenej problematiky, t. j. Ministerstvo financií SR a Daňové riaditeľstvo SR, ktoré predložia návrh riešenia. Súhlasím s názorom, že podobne ako iné vyspelé štáty Európy aj v Slovenskej republiky je potrebné prijať radikálne riešenie s cieľom získania prostriedkov do štátneho rozpočtu.

Návrh amnestovania návratu nezdanených peňazí s tým, že by bol legalizovaný aj protiprávny spôsob ich nadobudnutia však predstavuje veľmi citlivú otázku, s ktorou sa musí vysporiadať vláda SR.

Najvyšší kontrolný úrad SR ako nezávislá kontrolná inštitúcia bude preverovať dodržiavanie prijatých opatrení.

Za premiéra MF SR

Predseda vlády SR M. Dzurinda odstúpil na priame vybavenie Ministerstvu financií SR žiadosť správcu Hospodárskeho klubu (NEF) o jeho vyjadrenie k problematike návratu nezdanených peňazí občanov SR zo zahraničia. Podnet na riešenie tohto problému bol vyjadrený v článku Ako prinavrátiť miliardy z cudziny, ktorý bol zverejnený na titulnej strane Hd 30. októbra t. r.

Hospodársky denník, 12. novembra 2003