Andalúzske pobrežie
Apartmány


ČT krajinou vína...

Výročná správa

správcu a výkonného podpredsedu Hospodárskeho klubu (NEF) VI. valnému zhromaždeniu

Vážené zhromaždenie,

predchádzajúci výročný míting bol 14. februára 2002. Odvtedy sme si pripomenuli vo všetkej skromnosti svoje desaťročie a pripravili jedenásť centrálnych a dvadsaťštyri krajských, resp. regionálnych podujatí. Celkovo od nášho iniciatívneho stretnutia v auguste roku 1993 bolo stopäťdesiatdeväť podujatí a z nich päťdesiatjeden celoklubových zhromaždení.

Pripomeniem tie z centrálnych, ktoré mali najväčší ohlas medzi členstvom. Bola to prezentácia ekonomických a sociálnych predstáv politických strán vo februári 2002, diskusia s generálnym riaditeľom Deutsche Bahn H. Mehdornom, a potom diskusný večer s ministrom zahraničných vecí E. Kukanom v januári 2003. Nemenej rezonovalo medzi členmi svojím obsahom a podnetnosťou stretnutie s americkým veľvyslancom R. Weiserom v apríli 2003.

V súvislosti s pôsobením krajských, resp. regionálnych podujatí treba vysoko oceniť ústretovosť ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľ. Kaníka a ministra regionálneho rozvoja a výstavby SR L. Gyurovszkého, ale aj snahu predsedu predstavenstva Volkswagen Slovakia J. Uhríka o trvalý kontakt - komunikáciu s klubovou komunitou.

Členské zázemie je stabilizované. Počet riadnych členov je 231, čestných členov 105 a členov s čestnými členskými právami zo zahraničia štyridsať. Z krajských, resp. regionálnych klubov sú jednoznačne najaktívnejší: Poprad-Tatry s predsedom P. Beckom a Banskobystrický s predsedom D. Dobrotom. Ďalších päť je v útlme a schádzajú sa sporadicky. Viac ako ročné snahy o obnovenie klubových podujatí v Žiline a v Trstenej boli neúspešné.

Klubový výbor sa zišiel oficiálne trikrát, ale jeho funkcionári medzi sebou pravidelne komunikovali. Predsedom bol štvrté funkčné obdobie Slavomír Hatina a musím povedať, že spolupráca s ním bola konštruktívna a ľudsky príjemná. Rozhodol sa nekandidovať po piaty raz a novozvolenému výboru neostáva nič iné, ako sa s tým vyrovnať.

Dovoľte mi oznámiť výsledok klubových volieb. Na 11. funkčné obdobie boli riadne zvolení a v súlade so stanovami sa členmi výboru stali:

P. Kasalovský, A. F. Zvrškovec, L. Sedmák, J. Uhrík, S. Hatina, J. Sitek, P. Hrinko a P. Konštiak. Keďže počet jeho členov je daný kľúčom jeden na tridsať riadnych členov, tak volených členov je osem. Výbor bude doplnený predsedami z krajov. Zvolený už bol P. Beck z klubovej komunity Poprad-Tatry.

Dámy a páni,

keby sme si listovali publikáciou o klubovom roku 2002, jednotlivými vydaniami Hospodárskeho denníka, ktorý je naším mediálnym partnerom, alebo sa pohybovali v menu www.hospodarskyklub.sk, tak by sme zistili, že sme mali snahu urobiť niečo konkrétne na dosiahnutie strategických cieľov SR, ktorými boli členstvá v NATO a v EÚ.

Vyslali sme ako komunita jasné signály o našom myslení a postojoch nielen k domácej verejnosti, ale aj do zahraničia. Na pamäti mám originálnu publikáciu Listy priateľské do Bieleho domu, ktorá bola venovaná prezidentovi USA G. W. Bushovi, ale aj súbory informácií vo forme DVD, resp. CD z vlaňajšieho výročného mítingu vrátane našej krátkej histórie a o ankete Prečo Áno Európskej únii, ktoré boli poslané našim čestným členom v zahraničí.

Mali sme aj snahy o komunikáciu so súčasnou vládnou garnitúrou a s nemenšou intenzitou sme sa zaujímali o opozíciu, tak ako nám to vyplynulo z úloh prijatých V. valným zhromaždením. Výsledkom boli stretnutia so spomínanými tromi ministrami a s ministrom životného prostredia SR L. Miklósom. Z opozície reagoval iba V. Veteška.

Otvorene hovorím, že niekoľko pozvaní na diskusiu adresovaných vicepremiérovi I. Miklošovi za posledných päť rokov ostalo bez akéhokoľvek ohlasu. Odhliadnuc od toho, že som ho oslovil viackrát aj ako šéfredaktor Hd a predtým HN, aby reagoval na kritiku podľa našich zákonov, ale výsledok sa prakticky rovnal nule. Nemusíme si byť sympatickí, tak ako nie sme, ale nemení to nič na tom, že takýmto prístupom poškodzuje svoj a tiež vládny imidž.

Vážené zhromaždenie,

za pozitívum považujem odstránenie straníckych vplyvov na klubovú komunitu. Aj keď sme sa tak do určitej miery zbavili možností myšlienkovo verejne lobovať, a to len v záujme lepších riešení ekonomických a sociálnych problémov spoločnosti. Preto si osobitne ceníme výmeny názorov s ministrami E. Kukanom, L. Miklósom, Ľ. Kaníkom a L. Gyurovzským.

Ďalším plusom je otváranie našej pôdy tak centrálnej, ako aj krajskej - regionálnej nečlenom, či presnejšie hosťom zo štátnej a z verejnej správy, z akademickej obce a z niektorých významných firiem. Sú prínosom, najmä v diskusiách. Je to tiež cesta k rozširovaniu a vôbec k novej kvalite našej členskej základne. A vďaka tomu sa nemusíme obávať, že by klubové mítingy mohli získať charakter väčšinou trápnych "smotánok" a podobných televíznych relácií.

Dámy a páni,

sme na prahu horúceho leta. Niektorých čakajú dovolenky, ale nepochybujem, že si uvedomujeme vážnosť celkovej situácie. Napriek tomu, že viaceré firmy sú už dávno oboma nohami v Európskej únii, tak pre ostatné sa začína veľká previerka manažérskej zdatnosti. Dozaista budeme citliví na výstupy vládnej koalície. Inak povedané, na výstupy v podobe už avizovaných zákonov a noviel novelizovaných zákonov, ktoré môžu aj negatívne ovplyvniť podnikanie.

Avšak najvážnejšími výzvami na nasledujúce obdobie sa ukazujú tieto problémy: A. vymáhateľnosť práva vrátane boja s korupciou a inými neduhmi, B. podmienky na podnikanie, osobitne z hľadiska daní a odvodov, ale aj ich celkovej stability vo fáze reálneho vstupu SR do EÚ, C. efektívnosť tripartitnej a iných komunikácií z hľadiska podnikateľského stavu.

Potrebujeme zmysluplný dialóg s výkonnou aj zastupiteľskou mocou na všetkých úrovniach o tom, ako dosahovať lepšie výsledky a v celom rade prípadov ako prežiť po našom vstupe do EÚ alebo ako si zachovať či skôr nanovo vytvárať hospodársku identitu a zužitkovať eurofondy, ako podporiť tvorbu "pridanej hodnoty" a vôbec ako radikálne zrýchliť približovanie sa k priemerným parametrom EÚ. To sú témy pre centrálne aj krajské klubové akcie.

Nemalo by ísť len o témy prísne hospodárske. Neraz sme sa presvedčili o tom, že sa o nich nedá hovoriť bez politického a svojím spôsobom spoločenského kontextu. Naďalej máme jednu z najlacnejších a najlepších pracovných síl, ale naša krajina by skončila neslávne, keby sme nevnímali, že iba zdraví, vzdelaní, invenční a kultúrni ľudia môžu privodiť želateľný obrat v našom vývoji aj pozícii v nevyhlásenej, ale prebiehajúcej súťaži medzi národmi a ich štátmi.

Všetky vlády, ktoré sa opierajú o parlamentnú väčšinu, majú tendenciu menej a menej tolerovať názory - podnety - riešenia od tých, ktorí sú v opozícii. Príliš často sa správajú a rozhodujú tak, akoby sa verejná mienka nevyvíjala a na večnosť platil volebný výsledok. Akoby sa dalo úspešne vládnuť bez pochopenia a podpory obyvateľstva, bez vzájomného kompromisu.

Aj my máme priestor ako mimovládna organizácia na báze občianskeho združenia na to, aby sme pomohli k trvalému dialógu medzi vládnou a zastupiteľskou mocou a subjektom politiky, ktorým vždy je a musí byť občan. Prirodzene, že v záujme väčšiny a takých riešení, ktoré smerujú k zlepšovaniu našich životných podmienok. A to je možné docieliť iba vysokou výkonnosťou ekonomiky, t. j. sústredením sa na to, čo to stimuluje. Nateraz sme v situácii, že stále chýbajú zdroje.

Naša komunita by mala mať bytostný záujem na tom, aby si štátna a do určitej miery aj verejná správa nežili nad pomery a nevytvárali nesplatiteľné dlhy, resp. zaplatiteľné, ale viacnásobnou sumou v hodine dvanástej nehnuteľnosťami a pozemkami (aj lesnými). Aby funkcionári a im podriadení pracovníci - úradníci vnímali, že majú zodpovednosť za spravované hodnoty.

Je načase prispieť svojím rozumom, poznatkami aj skúsenosťami väčšmi ako doteraz k riešeniu trvalých problémov v hospodárskom mechanizme štátu, ale aj v ostatných rezortoch, aby sa štandardné podmienky stali normou. Čiže, ide aj o čo najkonkrétnejší strednodobý náčrt potrieb podnikateľskej sféry, a zároveň o čo najefektívnejšie použitie príjmov štátneho rozpočtu, aby sa dostali tam, kde sú najpotrebnejšie a narábanie s nimi bolo kontrolovateľné.

To sú podnety od členov našej komunity. To sú stále "veľké témy", a mohlo by sa zdať podľa našich skúseností, že sú aj večné a na niekoľko vládnych období. Mohlo by to tak byť, pokiaľ podnikatelia bez ohľadu na ich obrat a spolu s nimi aj živnostníci, nehovoriac už o ostatných ľuďoch práce, budú naďalej zahľadení len do seba a len do vlastných firiem, a budú lobovať za lepšie riešenia iba vtedy, keď budú v ohrození. Ide o to mať názor a presadzovať ho tímovo.

Vážené zhromaždenie,

máme za sebou takmer jedenásť rokov činnosti. Máme aj relatívne dobré vzťahy so zahraničnými inštitúciami, organizáciami aj konkrétnymi V.I.P. osobnosťami. Rozvíjame viaceré už tradičné aktivity, ktorých cena vzrastá, čo sa týka najmä oceňovania podnikateľských osobností, resp. firiem a tých zahraničných veličín, ktoré pomohli svojou činnosťou Slovensku aj svetu.

Musím povedať, že z tejto činnosti sme mali, máme a podľa všetkého aj budeme mať dosť nepríjemností. Všetci kritici nominovaných majú však možnosť navrhnúť svoje tipy. A myslím si, že vôkol seba máme viac ako dosť úspešných a tiež príkladných ľudí, ktorých spoznanie, ba či odhalenie môže potešiť naše duše. Aj keď úspešnosť iných môže vyvolávať závisť a iné prejavy ľudskej malosti. Máme na to, aby sme sa verejne dokázali potešiť a pookriať z úspešnosti iných.

Dámy a páni,

vážení členovia,

predkladám vám návrh na uznesenie:

1. VZ schvaľuje výročnú správu za obdobie od 14. 2. 2002 do 30. 6. 2003 a navrhnuté zámery činnosti na obdobie do konca júna 2004.

2. VZ berie na vedomie informáciu o hospodárení v roku 2002 a o rozpočte na rok 2003 (schválil výbor 27. 2. 2003).

3. VZ potvrdzuje aj na 11. funkčné obdobie sekretariát v zložení: správca P. Kasalovský, ekonómka K. Bartalošová a tajomníčka M. Širiová.

4. VZ ukladá výboru vyhodnotiť podnety z členskej základne a na ich základe pripraviť rámcový plán práce na ročné obdobie.

5. Schvaľuje návrhy na čiastkové úpravy Stanov a poveruje správcu zaregistrovať na MV SR ich nové znenie do konca r. 2003


V. VZ HOSPODÁRSKEHO KLUBU (NEF)
S p r á v a
výkonného podpredsedu a správcu
občianskeho združenia
Neformálne ekonomické fórum - Hospodársky klub
o činnosti od 12. januára 2001 do 14. februára 2002
a zámeroch v období 2002 - 2003

Vážené zhromaždenie,
vážení hostia,
prehľad o hlavných podujatiach uplynulého roka (od IV. po dnešné Piate valné zhromaždenie našej komunity) máte k dispozícii. Je fakt, že ich obsah bol do určitej miery odlišný od toho, ktorý schválilo IV. valné zhromaždenie. Výbor však rešpektoval podnety členstva. V súlade s nimi sekretariát všestranne zabezpečil jednotlivé podujatia a ďalšie aktivity.

*Riadne zhromaždenia
Od IV. valného zhromaždenia bolo 42. riadne zhromaždenie za účasti predsedu predstavenstva VW AG F. Piëcha, 43. riadne zhromaždenie - brainstorming o stave hospodárstva a jeho výhľadoch za účasti predsedu vlády SR M. Dzurindu, 44. riadne zhromaždenie s ministerkou financií SR B. Schmognerovou o prístupoch k daňovej reforme a 45. riadne zhromaždenie s takýmto programom : Svet po 11. septembri 2001, predseda Zahraničného výboru NR SR P. Weiss, Dvanásť rokov transformácie, prezident Dividend Group A. F. Zvrškovec a rozlúčkové expozé rakúskej veľvyslankyne G. Holzer- Matznerovej. Na programe dnešného 46. riadneho zhromaždenia v rámci Piateho VZ je venované celoklubovej diskusii na tému : Ako si predstavujeme hospodárstvo a vývoj spoločnosti po parlamentných voľbách 2002?.

*Celoklubové diskusie
V tomto období sa konali aj tri celoklubové diskusie : vo februári s prezidentom ISI G. Muellerom zo Spojených štátov, v júni s predsedom HZDS-ĽS V. Mečiarom a v septembri s predsedom Najvyššieho súdu SR Š. Harabinom, s prezidentom KOZ I. Saktorom na tému Odbory v tripartite, s ANO (Aliancia nového občana) o jej ekonomicko-sociálnom programe. Mimoriadny význam z hľadiska našich klubových snažení pripisujeme neformálnej diskusii klubovej delegácie s Jánom Chryzostomom kardinálom Korcom.

*Krajské, resp. regionálne kluby
Podľa potrieb a záujmu pôsobili krajské, resp. regionálne kluby. Najaktívnejším bol Poprad-Tatry s piatimi obsahovo viac ako príťažlivými podujatiami. Jeho hosťami boli : rezortní ministri dopravy ČR a SR J. Schling, J. Macejko, prezident US Steel J. H. Goodish, podnikateľ L. Krajňák, exprezident M. Kováč a vrchný riaditeľ NBS P. Ševčovič. Nemenej sa činil regionálny Novohradsko-gemerský Hospodársky klub, ktorého hosťami boli aj reprezentanti SMERu a ANO R. Fico a P. Rusko, ako aj významní ukrajinskí podnikatelia. K úrovni aktivít minulých rokov sa nedopracovali Šarišsko-zemplínsky, Banskobystrický a Oravský Hospodársky klub. Žilinský klub nemá nateraz vedúcu osobnosť, ale vznikol ďalší regionálny Veľkokrtíšsky Hospodársky klub. Sympatizanti z ČR sa schádzali každý štvrťrok v meste Zlín.

*Členská základňa
V uplynulo roku sa počty riadnych a čestných členov udržali. Evidovali sme 357 členov, z toho riadnych 268. K dnešnému dňu si svoje členské záväzky splnilo 75% členov. Celkový počet členov krajských a regionálnych klubov sa prakticky nezmenil. Je potešiteľné, že sa zvýšil počet hostí na jednotlivých podujatiach, ako aj sympatizantov.

*Výbor
Bol riadne zvolený v korešpondenčných a tajných voľbách. Jeho volenými členmi celoklubovou komunitou sú do 31. 7. 2002 predseda S. Hatina, výkonný podpredseda a správca P. Kasalovský, podpredsedovia A. F. Zvrškovec a D. Dobrota, členovia : P. Hrinko, L. Sedmák a J. Uhrík. Do 30. 9. 2001 boli zvolení za predsedov klubov a členov výboru P. Beck (Poprad-Tatry) a M. Gonda (Novohradsko-gemerský), neskôr G. Karlin a po jeho nástupe za poslanca NR SR primátor Veľkého Krtíša J. Surkoš. Kluby Oravský, Banskobystrický a Šarišsko-zemplínsky nové výbory a ich predsedov nevolili. Kruh sympatizantov a členov z Českej republiky má svojho reprezentanta v M. Hrubom.
Dnes bola výborom potvrdená kooptácia za člena výboru prvého podnikateľa žijúceho trvalo mimo územia SR R. Y. Mosného. Je jedným z prvých nositeľov Zlatého biateca aj Prominenta ekonomiky a bude komunikovať v našom mene so zahraničnými nevládnymi aj vládnymi inštitúciami.
Výbor rokoval vždy pred riadnym zhromaždením, resp. celoklubovou diskusiou a výkonný podpredseda - správca bol v stálom styku s jeho volenými členmi a revízorom Š. Kardošom.

*Vážené zhromaždenie,
vážení hostia,
významnou aktivitou klubovej komunity bola prezentácia jednotlivých názorov v Hospodárskom denníku. Tie mali potom svoj miesto nielen na jeho webstránke, ako aj na adrese našej komunity. Čoraz viac členov vníma priestor Hd ako vlastný, pričom tradíciou je prezentácia laureátov klubových ocenení Zlatý biatec a Prominent ekonomiky, ako aj našich prominentných členov z domova a tiež zo zahraničia. Osobitne cenné podnety z hľadiska globálnych priorít a celoeurópskej integrácie vyplynuli z názorov (boli publikované v Hd) viceprezidenta WEF H. Mauchera a generálneho tajomníka OECD D. Johnstona.
Ako šéfredaktor Hd vás chcem požiadať, aby ste možnosť prezentácie svojich názorov využívali častejšie, pričom od dnešného dňa bude každý taký príspevok označený aj hlavičkou "Člen klubu".

*Klubové ceny
Zlatý biatec a Prominent ekonomiky ako nielen v SR, ale aj v zahraničí uznávané ocenenia boli opäť po tretíkrát udelené na základe korešpondenčného a tajného hlasovania členov komunity a ďalších oslovených osobností hospodárstva a verejného života. O laureátoch rozhodlo svojím hlasovaním 476 osobností. Piaty ročník čitateľskej ankety Prominent ekonomiky, z toho po tretíkrát v spolupráci s Hd, potvrdil svoju opodstatnenosť.
V uplynulom roku bol Zlatý biatec udelený prezidentovi Francúzskej republiky J. Chiracovi. Bude mu odovzdaný najneskôr do konca júna t. r., teda po prezidentských voľbách vo Francúzsku. Zlatý biatec bol udelený aj prezidentovi Ruska V. Putinovi, ktorý prisľúbil osobnú účasť na klubovom zhromaždení, pričom s reprezentáciou klubovej komunity sa stretne v dohľadnom čase.
Nemálo našich snažení do zahraničia bolo zákonite narušených new-yorskými udalosťami z 11. septembra 2001.Dámy a páni,
vážení hostia,
s odstupom dvoch rokov sa vraciame ku komunikácii smerom k G. W. Bushovi. Krátko pred oznámením jeho vstupu do prezidentskej kampane sme mu udelili ako guvernérovi štátu Texas Zlatý biatec 1993-2000 pri príležitosti záverečného roka druhého milénia za prejavy osobnej zodpovednosti - za pokrok ľudskej spoločnosti a jej humánnosť.
Na mysli sme mali to, čo spája našu malú krajinu so Spojenými štátmi, či už státisíce našich vysťahovalcov pred Druhou svetovou vojnou, či stovky emigrantov a ich potomkov v období rokov 1945-1989, ale je tu aj spomienka na Američanov v Slovenskom národnom povstaní atď.
Nepokračovali sme v komunikácii z pochopiteľných dôvodov až do minulých dní. Po druhýkrát som v závere januára otvoril túto komunikáciu napriek tomu, že ide o prezidenta Spojených štátov, aby naša prestížna cena s riadnym poradovým číslom 29 nedostala patinu. Citované zdôvodnenie, ktoré bolo vpísané na diplom sa na mnohokrát potvrdilo v uplynulých dvoch rokoch. (Nemôžem nepoznamenať, že táto naša cena sa odvtedy nachádza na území Spojených štátov vďaka U.P.S. a ten, kto ju preberal vo Philadelfii mal najprv nemalé problémy s colnou správou kvôli jedenástim gramom zlata zo Slovenska. Avšak po prečítaní sprievodného listu a pri pohľade na text diplomu sa razom skončili.)

Vážené zhromaždenie,
je cenné, že dnešné Piate valné zhromaždenie je po opäť fórom pre zmysluplnú komunikáciu osobností hospodárstva, ktoré majú svoje pozície buď v AZZZ SR, Slovenskej obchodnej a priemyslovej komore, Združení podnikateľov Slovenska, či v Združení priemyselných zväzov SR, alebo vo viacerých naraz, a zároveň vyznávajú už takmer desaťročie aj pôdu občianskej komunity Neformálne ekonomické fórum - Hospodársky klub (predtým v rokoch 1993 - 1997 nadácie HNclub).
Má svoju symboliku aj miesto nášho stretnutia. Pálffyho palác pod Bratislavským hradom bol troskou v roku 1989, a dnes je zčasti zrekonštruovaný. Naše uznanie prináleží prezidentovi Združenia podnikateľov Slovenska. Skvosty tohto paláca vrátane úžasných priestorov - chodieb a sál, a najmä fresiek sú však pod týmito priestormi. Vôbec nie je vylúčené, že budú aj v hradnom kopci.
Podstatné však je, a dnes to potvrdzuje aj reprezentatívna účasť z viacerých politických subjektov. Vymenujem ich pre istotu v abecednom poradí : ANO, DS, HZDS, KDH, P SNS, SDKÚ, SDĽ, SMER, SMK a SNS. Väčšina z nich a bude mať svojich poslancov v Národnej rade SR. Chcem tiež veriť, že budú častými hosťami týchto priestorov pri svojich cestách na Vodný vrch, kde je sídlo parlamentu. Predovšetkým na zmysluplnú a korektnú výmenu názorov s tými, ktorí udržujú takpovediac v pohotovosti hospodársky potenciál.
Keď sme sa zamýšľali nad tým, čo bude najdôležitejšie v najbližšom roku-dvoch, tak sme dospeli k jednoznačnému názoru, že to musí byť
d i a l ó g. Ním sme v závere 1993. roka začínali klubovú činnosť, a keď bol, tak sme mali svoj maják a tiež viac optimizmu nielen ako podnikatelia, ale aj ako ľudia. Boli mesiace, keď dialóg v kongresových a iných sálach stíchol, o čo sa postarali najčastejšie politici, ktorým sa táto forma komunikácie pri ozajstnom aj myslenom okrúhlom stole nepozdávala.
V marci minulého roka sme sa pokúsili o zmysluplný brainstorming o stave a výhľadoch hospodárstva za účasti predsedu vlády SR M. Dzurindu a ministra pôdohospodárstva SR P. Koncoša. Iba vicepremiér I. Mikloš bol vtedy mimo republiky a ostatným pozvaným členom vlády sa akosi do takejto formy diskusie nechcelo. Potvrdili to aj v ďalších mesiacoch, keď bolo o čom hovoriť na našej pôde, veď trebárs komunikácia v tripartite stuhla. Keď nie je záujem o dialóg, trebárs len preto, že nesúhlasím s názormi tej či onej skupiny podnikateľov, alebo priam neznášam niekoho z klubového vedenia, či iných avízovaných hostí, tak je to začiatok konca. Nehovoriac už o tom variante, keď si politik myslí, že je čímsi viac a nemôže byť partnerom. Takých bolo a je viac ako dosť.

Dámy a páni,
keď sa klub v lete 1993. roku formoval, teda takmer pred desaťročím, tak bolo nanajvýš aktuálne pokúsiť sa o vytvorenie od politických strán nezávislej komunity nevládnej komunity. Takej, ktorá by bola v stálej oponentúre voči výkonnej moci. Predovšetkým kvôli tomu, aby sa nachádzalo to najlepšie, či skôr najrozumnejšie riešenie problémov. Záujem bol, ale vždy sa stlmil, pretože aj našu komunitu rozkladali politici, alebo im blízke kruhy. Napriek tomu hlas klubovej komunity bol, a najmä v zahraničí pozorne vnímaný. V každom roku našej činnosti, t. j. v období vlád, ktoré sme prežili : Mečiarovej, Moravčíkovej, ešte raz Mečiarovej a Dzurindovej koalície. Nebolo to jednoduché, keďže pod tlakom výkonnej moci sa vždy časť členov vytratila z viditeľných miest na verejnosti, ba dokonca aj v iných štátnych, profesiijných a záujmových organizáciách.
Pokročilo sme v tom najdôležitejšom, ale rezervy tu sú. Obzvlášť v spájaní sa na platforme spoločných cieľov a analyzovaní nášho rozumu, resp. mozgového potenciálu. Celý rad členov akcentoval tento zámer, či skôr cieľ aj v uplynulom roku, pretože akoby dozrel čas na akčné názory podnikateľskej sféry. Aspoň tej, ktorú nedokážu rozdeliť a neraz až atomizovať politické strany, či už štátnymi zákazkami a najrôznejšími výhodami.

Dámy a páni,
vážené zhromaždenie,
odporúčame členstvu, aby poverilo funkcionárov výboru vyhodnotením podnetov z dnešnej celoklubovej diskusie a premietlo ich prípadne aj do konkrétnych podujatí.
Pre obdobie do parlamentných volieb sme sa vo výbore a s viacerými členmi zhodli na tom, že treba hovoriť komplexne o stave :
dopravy s odstupom siedmich rokov - v marci,
integračných snáh SR s odstupom piatich rokov od pamätnej klubovej deklarácie - v apríli
a
životného prostredia, a to vôbec po prvýkrát - v júni/júli. Nie preto, že je tu podľa mňa azda jediný všeobecne prijateľný člen vlády L. Miklós.

Už sme začali s prípravou dvoch celoklubových diskusií so zahraničnými osobnosťami :
aprílovej o skúsenostiach iných štátov s ich integrovaním sa v Európskej únii, ako aj májovo-júnovej o víziách nového sveta a dialógu v ňom. Potom nám neostane nič iné ako ponúknuť oponentúru hospodárskej politiky novej vláde. Azda nová garnitúra sa poučí na chybách doterajších a bude komunikovať v záujme tejto krajiny a jej občanov.

Vážené zhromaždenie !
Na snahe o dialóg sa nič nemôže zmeniť ani parlamentnými voľbami, avšak plánovať ďalšie konkrétne podujatia by bolo málo efektívne. Tie prinesie vývoj celého radu našich domácich, ale aj zahraničných otázok a problémov.
Aby bol tento rok pre nás aj celé Slovensko lepší ako vlaňajší, to je želanie. Môže sa zhmotniť vtedy, keď nebudeme pasívni pozorovatelia našich politikov, a napomôžeme formulovať, ale aj vynucovať si to, čo podmieňuje úspešnosť podnikateľov a v konečnom dôsledku aj lepší život ostatných občanov. Mám ďaleko k nálepkovaniu takýchto zámerov, ale predsa si len myslím, že blížiace sa desiate jubileum samostatnej a štátne zvrchovanej SR je dostatočnou výzvou prejaviť sa svojím rozumom. Imperatívy sú viac ako jasné :
po prvé : dôstojne demokratické parlamentné voľby,
po druhé: ambícia SR vstúpiť do NATO
a
po tretie : dostať sa bližšie k Európskej únii.

Ďakujem vám za pozornosť.

***
Dovoľte mi predložiť záver z tejto správy :

Po prvé : Valné zhromaždenie berie na vedomie správu o činnosti v období od IV. do V. valného zhromaždenia.

Po druhé : ...schvaľuje orientáciu klubovej činnosti pre ďalšie obdobie a návrh tém pre jednotlivé zhromaždenia, resp. celoklubové diskusie.

Po tretie : ... potvrdzuje platnosť základných klubových dokumentov po 27. júli 1997, ktorými sa klubová činnosť zabezpečuje a pozitívne vníma činnosť klubového sekretariátu od jeho vzniku v júli 1998.

Po štvrté : ... ukladá výkonnému podpredsedovi vyhodnotiť tieto dokumenty , osobitne štatúty a spoluprácu s Hd, a podľa potreby v súčinnosti s krajskými, resp. regionálnymi klubmi. Prípadné návrhy zaradiť do programu riadneho zhromaždenia
do 31. októbra 2002.

Po piate : ... berie na vedomie informáciu o hospodárení a rozpočte na rok 2002.

Po šieste : ... zvolilo na ďalšie dvojročné obdobie revízorom Š. Kardoša.

Po siedme : ... odporúča krajským, resp. regionálnym klubovým platformám aplikovať klubové zámery do svojich plánov a vyhodnotiť činnosť svojich funkcionárov do 30. 4. 2002.

V Bratislave, 13. februára 2002


S p r á v a výkonného podpredsedu a správcu Hospodárskeho klubu (NEF) jeho IV. valnému zhromaždeniu o činnosti od mája 2000 do januára 2001


Vážené zhromaždenie,
vzácni hostia,
dámy a páni,

mám tú česť otvoriť dnešné IV. valné zhromaždenie Občianskeho združenia Neformálne ekonomické fórum - Hospodársky klub.
Je mojou povinnosťou predložiť mu správu o činnosti od februára 2000 do januára 2001. Jej súčasťou sú aj niektoré návrhy na obohatenie našej činnosti, ktoré iniciovali viacerí riadni členovia.
Správu o hospodárení v uplynulom roku a návrh rozpočtu na rok 2001 prednesie revízor Štefan Kardoš.

Z celkového počtu riadnych členov k 31. 12. 2000 je prítomných ..., t. j. .....%. Znamená to, že v zmysle Štatútu našej komunity, registrovanom MV SR, sa môžeme právoplatne uznášať.
Výbor na svojej schôdzi dňa 11. 1. schválil jednomyseľne predkladanú správu.

Dámy a páni,
Tretie VZ bolo až 3. mája a hodnotilo obdobie od 4. decembra 1998 do 16. februára 2000. Schválilo aj zámery činnosti na obdobie až do konca roku 2001.

Dňom 1. augusta sa začalo VIII. jednoročné volebné obdobie výboru, ktorého časť bola zvolená tajným korešpondenčným hlasovaním a časť reprezentujúca krajské, resp. regionálne kluby bola kooptovaná. Výsledky voľby výboru boli zverejnené v Hospodárskom denníku a potvrdené väčšinou riadnych členov už na 38. riadnom zhromaždení 3. júla 2000.

Výbor rokoval pred každým riadnym zhromaždením klubovej komunity. Po zvolení si svojich funkcionárov pristúpil 24. 11. k voľbe podpredsedu pre činnosť krajských, resp. regionálnych klubov. Na návrh výkonného podpredsedu bol za podpredsedu jednomyseľne zvolený Daniel Dobrota, predseda Banskobystrického Hospodárskeho klubu.

K vývoju členstva treba povedať, že na úrovni centrálneho klubu sa skvalitňuje. Počet členov je síce stabilný, t. j. ..., ale v porovnaní s predchádzajúcim rokom je tu obmena asi 1/3 členov. Hlavným dôvodom je nechuť plniť si včas členské povinnosti, nerešpektovanie právneho stavu z hľadiska snáh iných subjektov prevziať našu činnosť, ale aj v určitom momente uvedomenie si nesúhlasu s najdôležitejším princípom našej komunity, ktorý možno vyjadriť jednoducho: spájame podnikateľov a iné osobnosti spoločnosti bez rozdielu ich straníckych sympatií v záujme prosperity SR.

Je fakt, že nezaplatenie členského a nevrátenie faktúry nám spôsobuje nemalé problémy nielen technicko-administratívne, ale aj deficit financií. Aj preto, že sme počtom podujatí vysoko prekročili plán. Ten rátal so štyrmi centrálnymi podujatiami.

V krajoch a regiónoch je rozdielna aktivita. Životaschopné sú v súčasnosti (podľa abecedy): Banskobystrický, Novohradsko-gemerský, Oravský a Poprad-Tatry. Minimálnu aktivitu má Žilinský a Šarišsko-zemplínsky klub. Tradičné podujatia členov a sympatizantov našej komunity organizuje raz za dva mesiace v ČR člen výboru M. Hrubý.

Vážené zhromaždenie!
Celkovo sa v hodnotenom období uskutočnilo 9 celoklubových podujatí, dve spoločenské podujatia a celý rad podujatí na úrovni krajskej, resp. regionálnej.
Dovoľte mi pripomenúť, čo sme mali na programe.
3. mája: III. VZ a expozé veľvyslanca Ruskej federácie A. Akseňonoka,
25. máj: diskusia s prezidentom Prezídia FNM SR J. Kojdom o privatizácii,
13. jún: expozé ministra obrany SR P. Kanisa, expozé veľvyslanca Poľska J. Komornického a expozé predsedu poľskej Rady podnikateľov Z. D. Niemczyckého o spoločných cieľoch podnikateľskej sféry v európskych integračných procesoch,
3. júl: diskusia o etike médií, verejnej mienke a podnikaní s úvodným slovom prezidenta Club suisse de la presse Guy Mettana a prezentácia Smeru jeho predsedom R. Ficom,
9. august - 100. podujatie a II. zhromaždenie prominentných členov: Poisťovníctvo v procese globalizácie s úvodným slovom predsedu predstavenstva Gerling AG B. Janslim,
8. september: Medzinárodné letisko Ženeva a vývoj jeho pozície, prezentácia jeho generálnym riaditeľom Jean-Pierre Jobinom, Reality a predstavy o civilnej leteckej doprave v SR podľa predsedu DR SAV Vetešku, diskusia s ministrom práce, SV a rodiny P. Magvašim o rekodifikácii pracovného práva,
18. september: Postavenie a perspektívy automobilového priemyslu, Problematika importu a predaja vozidiel a ich vplyv na štátny rozpočet SR v spolupráci so ZAP SR,
24. november: expozé štátneho tajomníka MZV SR J. Figeľa o výsledkoch prístupového procesu do EÚ,
13. december: expozé ministra zahraničných vecí SR E. Kukana o výsledkoch a zámeroch zahraničnej politiky SR, expozé predsedu vlády SR M. Dzurindu
a dnes 12. januára je na programe moja správa a v druhej časti myšlienkový vstup predsedu predstavenstva VW A. G. F. Piecha.
Bolo niekoľko spoločenských podujatí, ale dve centrálne považujem za správne spomenúť: 6. 12. pracovná večera - diskusia s prof. R. Chazbulatovom za účasti 29 členov klubu a stretnutie predstaviteľov Hospodárskeho klubu s Hospodárskym denníkom a jeho obchodnými partnermi 13. 12. m. r.

Dámy a páni,
pred III. VZ sa uskutočnila 16. februára 2000 diskusia s prezidentom republiky SR R. Schusterom na tému Súčasnosť a blízka budúcnosť SR so zreteľom na spoluzodpovednosť hospodárskych lídrov za jej vývoj.
Dnes bude naším hosťom priemyselnícky génius F. Piech. Neviem si vskutku predstaviť, kým by sme tak mohli končiť jeden a začínať nový klubový rok.

Čo sa týka hostí a vôbec komunikácie so zahraničím, docielili sme hranicu našich možností, aj keď, ako múdro vravia Eskimáci, tak "nič nie je nemožné". Ďalej sa budeme usilovať o kontakt s najzaujímavejšími ľuďmi svetovej, resp. kontinentálnej ekonomiky aj politiky.

Doma sme mali určité problémy s predstaviteľmi vládnej garnitúry. Ceníme si prístup ku klubovému členstvu v hodnotenom období ministerky M. Machovej, ministra P. Magvašiho a vzťahy s odstupujúcim ministrom P. Kanisom, s ministrom E. Kukanom, ale aj s premiérom vlády M. Dzurindom.

Vicepremiér pre ekonomiku I. Mikloš nereaguje vyše dvoch rokov na naše pozvania, aj keď sa zišiel s členmi Banskobystrického Hk. Minister Ľ. Harach viackrát avizoval svoju účasť, ale nepodarilo sa mu prísť. Opäť iba do Banskej Bystrice.

Obdobne sa dá hovoriť o hojdačkovom efekte v súvislosti s účasťou opozície. Je viac ako problematická. Členovia blízki HZDS sa vytratili, členov zo SNS je zasa málo. V Smere tiež nereagujú. Všetci akoby čakali na osobitné pozvánky. Nebudú, pretože napriek ambíciám jedných aj druhých nie je na to dôvod. Buď chcú komunikovať a urobiť niečo pre nadstranícky dialóg, alebo nechcú.

Niektorí zo súčasných lídrov nám (či mne osobne) nechcú zabudnúť, že sme ich neprosili o účasť v čase, keď pôsobili v opozícii alebo sa vytratili z kuloárov domácej politiky a svoj pohyb na verejnosti obmedzili na minimálnu úroveň. Platí to o celom čase jestvovania našej komunity.

Vážené zhromaždenie,
udržiavali sme kontakt s viacerými vedúcimi diplomatických misií. Po opakovaných minuloročných stretnutiach s veľvyslancami Ruska, Číny, ale aj Helénskej republiky a Talianska, navštívil pred Vianocami sekretariát klubu a náš Hospodársky denník veľvyslanec Spojených štátov Carl Spielvogel a spolu s ním US šéfredaktor Financial Times R. Thomson.

Je príjemné, že C. Spielvogel sa po príklade svojich predchodcov Russela a Johnsona prisľúbil s expozé o zahraničnej politike na niektoré z jarných zhromaždení.

To boli základné informácie o klubovej činnosti za jedenásť kalendárnych mesiacov a teraz mi dovoľte formulovať niektoré podnety k organizácii a obsahu jednotlivých podujatí, resp. klubovej činnosti vôbec.

Vážené zhromaždenie,
v marci využijeme možnosť celoklubovej diskusie o aktuálnom stave hospodárstva a spoločnosti s predsedom vlády SR M. Dzurindom a jeho spolupracovníkmi.

V závere apríla to bude diskusia o kapitálovom a finančnom trhu SR v spolupráci s Tatra bankou.

V júni chceme prijať na pôde našej komunity predstaviteľov parlamentov niektorých západných štátov a vymeniť si názory na možnosti zmysluplnej koexistencie politickej a hospodárskej sféry.

Dve z týchto troch podujatí mienime doplniť satelitnými diskusiami s významnými svetovými politikmi, resp. nositeľmi progresívnych tendencií vo svetovom hospodárstve.

Súhlas lídrov na ich satelitnú návštevu je tu dávnejšie. Do konca januára by mali byť dohodnuté konkrétne podmienky vrátane termínov a technického zabezpečenia.


Do júna chceme pozvať do krajských, resp. regionálnych klubov predstaviteľov krajských úradov a formulovať možnosti zlepšenia vzájomnej komunikácie.

Po lete, keď bude opäť v tajných voľbách zvolených deväť členov výboru na jeho IX. volebné obdobie, chceme prezentovať verejnosti predstavu časti klubového členstva o tom, čo je nevyhnutné vykonať pre dynamiku celého hospodárstva.

V závere 2001. roku to bude tradičné zhromaždenie spojené s vyhlásením nových laureátov Zlatého biateca a víťazov VII. ročníka celoklubovej ankety Prominent ekonomiky. Organizujeme na tento termín aj výnimočne významného satelitného hosťa.

To je rámec hlavných podujatí na tento 2001. rok. Bude ich zabezpečovať klubový sekretariát za rovnakých podmienok ako v uplynulých troch rokoch a v súčinnosti s funkcionármi našich krajských - regionálnych klubov.

Treba pripomenúť, že klub žije nielen svojimi zhromaždeniami, ale aj prácou medzi nimi. Jednak spoločensky, ako aj pracovne, okrem iného udržujúc kontakty nielen so zahraničím, ale aj komunikáciu s početnými domácimi sympatizantmi.

Cení si komunikáciu s prezidentom AZZZ SR M. Ľachom, predsedom Združenia priemyselných zväzov SR J. Uhríkom a predsedom SOPK P. Mihókom, ako aj dobré vzťahy s prezidentom Združenia podnikateľov Slovenska K. Paulů. Aj ich sa týka vďaka, čo by som chcel zdôrazniť práve dnes.

Veľkým cieľom pre prezieravých, úspešných a múdrych ľudí z hospodárstva je stále sformovanie, ba až zjednotenie všetkých jeho subjektov. Naďalej jestvuje šanca zvýšiť vedomie spoluzodpovednosti hospodárskych lídrov za celkový vývoj našej republiky. Nepotrvá však večne a nie je vylúčené, že sa nevyužijú súčasné priaznivé podmienky.


Máme všetky podmienky na to, aby konečne začala žiť nová spoločenská medzivrstva: podnikateľská. Taká, ktorá si bude nadovšetko ctiť tých, ktorí majú schopnosť organizovať a realizovať výrobu, zhmotňovať myšlienky tak, aby priniesli prospech všetkým ľuďom práce. Taká, ktorá bude ozajstným partnerom pre výkonnú moc.


Dámy a páni,
vyššiu kvalitu našej činnosti môže zabezpečiť aj menej početné členstvo. Časť bývalých našich členov sa zahľadela do seba a je, obrazne povedané, v ulite, pričom si neuvedomuje svoju zraniteľnosť. Či už v dôsledku pôsobenia nátlakových a lobistických skupín, byrokracie alebo organizovaného zločinu...

Z našich členov sa začína formovať platforma vlastníkov významných firiem, ktorí pociťujú potrebu užšieho, ale aj akčnejšieho priestoru, akým je dnešný klub. Časť členstva je taká zavalená bojom o prežitie, že nemá dosť vnútorných síl a motiváciu angažovať sa v naznačenom smere. Iní sú smerom na verejnosť, ale aj dovnútra klubu takpovediac pasívnymi divákmi.

Sme realisti a nemienime budovať "vzdušné zámky". Bolo by veľkým
výsledkom, keby sme dokázali aspoň raz ročne vyvolať či aj vyprovokovať spoločnú akciu AZZZ, ZPZ, SOPK, ZPS a Hospodárskeho klubu. Túto ideu prezentoval nedávno - v septembri m. r. aj J. Uhrík za Združenie priemyselných zväzov.

Máme tu konkrétnu podporu toho, o čom sa hovorilo vo vlaňajšej správe valnému zhromaždeniu. Dnes tu sedí aj P. Mihók, predseda SOPK, reprezentanti AZZZ a tiež ZPS. Uvažujme, či neurobiť diskusné stretnutie s premiérom spoločne, čo by len zdôraznilo to, prečo máme taký kredit.

Spájali sme, spájame a budeme ľudí spájať. Bez rozdielu straníckych sympatií a v záujme sústredeného úsilia na plnšie využitie ich kapacity v záujme vyššej kvality života v SR. Jej terajšia úroveň by nám mohla spôsobiť o rok-dva značné sociálne problémy, a tiež ďalší rozklad morálky.

Nič viac a nič menej som nechcel dnes načrtnúť tomuto zhromaždeniu.

*
Prosím, aby vyjadrilo súhlas na túto bilanciu klubovej činnosti.
Rovnako prosím o schválenie správy o plnení rozpočtu v uplynulom roku a jeho návrh na 2001. rok.

Ďakujem.


Výročná správa

výkonného podpredsedu občianskeho združenia Neformálne ekonomické fórum - Hospodársky klub od 3. decembra 1998 /II. VZ/ do 30. apríla 2000 /III. VZ/

Dámy a páni,

v auguste uplynie sedem rokov od iniciatívneho stretnutia podnikateľov a politikov, na ktorom som vyhlásil založenie našej komunity pod gesciou vydavateľskej spoločnosti Ecopress a vtedy jediného denníka o ekonomike a politike. Musím však zdorazniť, že klubová činnosť bola od prvých dní záležitosťou členov a len ich financií.

Dnes má NEF - Hospodársky klub šesť a trištvrte roka, pričom obdobie od druhého valného zhromaždenia možeme považovať za najbohatšie. Napriek snahám o prevzatie jeho činností, ktoré sú predmetom súdnej žaloby. Uvidíme, koľko potrvá justícii, kým sa ňou a ďaľšími začne zaoberať.

Dámy a páni !
V súlade so závermi výročného zhromaždenia boli tri riadne, dve mimoriadne a dnešné III. valné zhromaždenie. Centrálne organizovaných podujatí bolo 5. Od januára 1999 dodnes boli na programe diskusie s ministrom spravodlivosti SR J. Čarnogurským, s ministrom sociálnych vecí, práce a rodiny SR P. Magvašim, s podpredsedom vlády SR P. Hamžíkom a s podpredsedom vlády SR Ľ. Fogašom.

Klubovými hosťami boli v marci 1999 člen predstavenstva Investkreditbank Wien W. Stadler a v októbri 1999 exminister rakúskej vlády F. Lacina. Na 34. riadnom zhromaždení bola satelitná diskusia s prof. J. Sachsom o globálnych prioritách a pozíciách tranzitívnych krajín a diskusia ministra podohospodárstva P. Koncoša. Na 35. riadnom zhromaždení v júli 1999 sa diskutovalo s ministerkou financií SR B. Schmognerovou.

Témou mimoriadneho zhromaždenia v auguste 1999 boli aktuálne hospodárske a spoločenské otázky. Diskusie sa zúčastnili ministri vlády SR Ľ. Černák, M. Machová, J. Čarnogurský, P. Magvaši, guvernér NBS M. Jusko a prezident KOZ I. Saktor.

Na prvej časti 36. riadneho zhromaždenia bol hosťom viceprezident WEF, predseda predstavenstva Nestlé Helmut O. Maucher. Boli vyhlásení laureáti výročnej ceny Zlatý biatec 1999 - 2000 a na základe 5. ročníka klubovej ankety nositelia titulu Prominent ekonomiky ´99.

Na mimoriadnom zhromaždení vo februári 2000 diskutoval s členmi klubu prezident SR R. Schuster a ďaľšou témou bola reforma verejnej správy a názory ZMOS, ktoré prezentoval jeho predseda M. Sýkora.


Na programe III. VZ je správa výkonného podpredsedu o činnosti od II. VZ a návrh orientácie klubovej činnosti v rokoch 2000 - 2001, správa o hospodárení za rok 1999, rozpočet na ďaľšie obdobie a informácia o voľbách výboru na 8. funkčné obdobie od 1. augusta 2000 do 31. júla 2001.

Dámy a páni,

v uplynulom období posobili krajské, resp. regionálne a miestne klubové komunity. Najaktívnejšie si počínali Bánskobystrický, Šarišsko-zemplínsky, Poprad - Tatry, Oravský a Žilinský. Stagnoval Novohradsko-gemerský v Lučenci. Činnosť Hornoniatrianskeho Hk v Topoľčanoch sa nerozvinula.

V Zlíne sa pravidelne štvrťročne konali neformálne stretnutia členov z Českej republiky. V súvislosti s činnosťou Šarišsko-zemplínskeho Hk treba oceniť spoluprácu s regionálnou SOPK.

V súvislosti s klubovými aktivitami v krajoch, resp. regiónoch je nutné zdorazniť, že sú založené na potrebách ich podnikateľov, živnostníkov a verejných činiteľov - a na morálnej podpore celej občianskej komunity. Je fakt, že ich vplyv - prestíž sú priamo závislé od takých klubových činiteľov ako D. Dobrota, M. Vysoký a S. Čorej, P. Beck, J. Sitek, Ľ. Valach a M. Hrubý.

Zámery vytvoriť ďaľšie kluby na Považí a v Košiciach sa nerealizovali. Predovšetkým pre zložitosť hospodárskej a spoločenskej situácie, ale zrejme aj preto, že centrálne podujatia počtom aj obsahom poskytovali dostatočný priestor pre realizáciu aj lokálnych záujmov členskej základne.

Vážené zhromaždenie,

výbor pracoval v zložení S. Hatina, P. Kasalovský, A. F. Zvrškovec, J. Gabriel, Ľ. Valach, P. Hrinko a J. Kasper. Za krajské kluby sú členmi : D. Dobrota, M. Vysoký, J. Sitek, M. Gonda, P. Čatloš a M. Hrubý.

Aktívnosť členov výboru boli veľmi rozdielna. Bol taký člen výboru, s ktorým som sa v období jedného až troch mesiacov nedokázal skontaktovať. V závere marca na svoju funkciu podpredsedu, a zároveň člena výboru rezignoval J. Gabriel, ktorý bol zvolený za podpredsedu HZDS.

Revizórom sa na dvojročné funkčné obdobie od 1. 12. 1999 stal na základe výsledku tajných volieb Š. Kardoš. Jeho funkčné obdobie sa skončí až v závere roku 2001.

So zreteľom na dosledok rozhodnutia výboru, že riadni členovia, ktorí si nesplnia do 20. februára 2000 členské povinnosti budú vynechaní z členskej evidencie, resp. budú prizývaní sporadicky na klubové podujatia, čo mnohým umožňuje aj čestné členské právo v klube, sa počet jeho volených členov nezmení. Volenú zostavu doplní automaticky 6 predstaviteľov krajských, resp. regionálnych klubov.

Počet riadnych členov je 168, počet členov s čestnými klubovými právami zo SR je vyše 120 a zo zahraničia 65. V krajských, resp. regionálnych a miestnych kluboch je evidovaných takmer 100 členov. Príspevky na činnosť v r. 2001 odporúčame ponechať na tohtoročnej úrovni.

Prostredníctvom klubovej stránky na internete a osobitne boli do výboru na 8. funkčné obdobie doteraz nominovaní S. Hatina, P. Kasalovský, A. F. Zvrškovec, P. Hrinko, P. Sobotka, P. Beck, J. Šramek, J. Sitek, D. Dobrota, Ľ. Valach a J. Majský.

Volebné lístky dostanete do 15. mája. Ešte niekoľko dní možete nominovať členov výboru, ktorí budú na všetkych hlasovacích lístkoch. Voľby sú korešpodenčné a tajné, pričom kódové označenie lístka bude známe iba výkonnému podpredsedovi a tajomníčke klubového sekretariátu.

Výsledky volieb budú oznámené na webstránke, v Hd a oficiálne na 38. riadnom zhromaždení 14. júla 2000. Platnosť voľby nového výboru je podmienená nadpolovičnou účasťou a poradím 1 - 7 podľa počtu získaných hlasov.

Vážené dámy a páni,

administratívnu a organizačnú činnosť klubu zabezpečuje jeho stály sekretariát na základe zmluvných vzťahov : volený výkonný podpredseda, ďalej tajomník - THP a ekonóm. Tento počet je dostatočný aj v ďaľšom období.

Činnosť stáleho sekretariátu sa sústreďuje na zabezpečenie riadnych, mimoriadnych a valných zhromaždení, schodzí výboru, ďalej na voľby orgánov, na realizáciu nominácií a udeľovania prestížnej ceny Zlatý biatec, na klubovú anketu Prominent ekonomiky, na informovanosť klubovej základne a verejnosti, ako aj na domáce relácie a reprezentáciu v zahraničí.

Štatúty pre prestížnu výročnú cenu Zlatý biatec a pre klubovú anketu Prominent ekonomiky sú v platnosti až do roku 2005 a sú zverejnené aj na klubovej webstránke na internete. Výbor však dospel k názoru, že pre tento rok bude prospešné znížiť počet udelených výročných cien Zlatý biatec domácim subjektom na maximálne sedem.

Vážené zhromaždenie,

v tomto záverečnom roku druhého milénia, ktorý je však z hľadiska hospodárskej situácie v SR stále viac ako zložitý, bude prospešné držať sa osvedčených foriem činnosti.

V 2000. roku odporúčam ďalej organizovať tématicky špeciálizované podujatia pre vybraných členov a záujemcov, zvolať tri celoklubové zhromaždenia /z krajských, regionálnych a ďaľších Hk jeden delegát na sedem členov/.

Hlavnými témami by mali byť : aktuálne otázky vývoja tranzitívnej spoločnosti a jej hospodárstva, osobitne poznatky a skúsenosti z privatizácie, vymožitelnosť práva, integračné procesy, zahraničné investície a posobenie záujmových, resp. profesijných asociácií, združení a zvazov.

Ďaľšie témy prinesie ako vždy život a vyplynú aj z príležitostí, ktoré vyplynú z účastí na medzinárodných podujatiach /WEF, MWS a i./, alebo z rokovaní so zahraničnými hospodárskymi, resp. politickými lídrami.

V tomto období už pripravujeme tématické špecializované podujatia aj s poľskými podnikateľmi, hospodárskymi a politickými osobnosťami Spojených štátov, Nemecka, Ruska, Švajčiarska a obchodnou sférou juhovýchodnej Ázie.

Najvačšmi sa však treba sústrediť na to, aby z diskusií na riadnych zhromaždeniach boli vydané komuniké s určenosťou adresáta klubových názorov a konkrétnych odporúčaní, resp. podnetov. Akoby sme, dámy a páni, podliehali depresívnym tlakom z dosledkov súčasnej vládnej politiky a jej výsledkov.

Časť našich členov nechce problémy s výkonnou mocou, pretože rovnako ako v predchádzajúcich obdobiach má obavy z jej kritiky a možných dosledkov na ich hospodársku činnosť. Už niekoľkokrát od vzniku našej komunity bol taký čas, keď to myšlienkove podstatné znelo len v kuloároch.

Treba si vobec klásť otázku, čo je doležitejšie ?! Byť na jednej vlnovej dĺžke v kuloároch, alebo takpovediac vytŕčať, a prísť o možnosti ! Je príliš veľa toho, čo je závislé na straníckych prístupoch, a od lobistických skupín, ktoré sú realitou. Otázkou by mohlo byť, či konajú štandardne a porovnateĺne so zahraničím.

Dámy a páni,
sme nadstranícke fórum. I keď nevylučujem, že to nemusí byť vždy jednoznačné. Má logiku, že vačší priestor dostane častejšie vládna moc. Členovia z opozičného brehu, alebo mysleného ostrova medzi koalíciou a opozíciou, si musia svoj priestor vybojovať. Predovšetkým prísnou logikou a tou svojou "pravdou".

Je fakt, že vo vedení klubu sme sa nad týmto javom, inak dosť obvyklým, zamýšľali. Začiatkom roka 1999 sme dospeli k názoru, že by sme sa nemali dostať na pozíciu nahrádzania aktivít AZZZ, Združenia podnikateľov SR, SOPK, najroznejších komor a potom aj vlani založeného Združenia priemyselných zvazov.

Nielen preto, že časť našich členov je v orgánoch týchto inštitúcií v širšom zmysle slova. Očakávali sme, že budú vytvárať tlak na to, aby v tejto krajine bolo štandardné ovzdušie, ktoré vládna moc skvalitňuje opatreniami na rozvoj podnikateľských aktivít a vobec hospodárstva.
Na rozdiel od celého radu vyspelých demokracii sa v našich pomeroch zakorenilo, že sú to len politici a voči nim lojálni podnikatelia, ktorí rozhodnú, resp. nerozhodnú o konkrétnych riešeniach, avšak zodpovednosť odmietajú. Keď ich vyzývate aspoň na dialóg, tak sa ho stránia a sú schopní obviniť kohokoľvek z nepriateľstva k vláde a svatým cieľom.

V tranzitívnych štátoch je príznačné pre vládne garnitúry, že nedostatočnú efektívnosť svojej činnosti neakceptujú a odkazujú hospodársku sféru - a vobec celú spoločnosť na lepšie časy. Majú tendenciu, ktorá je už skor pravidlom, že všetky svoje kroky označujú za podporu integrácie, snáh o členstvo v OECD a NATO.

Zvýšil sa export, tak je to zásluha vlády. To je logika, ktorá politikom, ale aj hodnotiteľom zo zahraničia vyhovuje. Akoby v nejednom prípade nešlo len a len o plody takmer zúfalej snahy a zaťatosti našich ĺudí vyrovnať sa s podmienkami na podnikanie, ktoré sú neporovnateľne horšie ako inde v civilizovanom a hospodársky vyspelom svete.

V krajských kluboch Bánskobystrickom, Poprad-Tatry a Šarišsko-zemplínskom by si členovia mohli oživiť diskusie s niektorými členmi vlády. Aj na úrovni centrálneho klubu boli také, ktoré skončili vzájomným nepochopením, pričom prirodzeným spojencom vlády práve v období transformácie by malo byť naše členstvo.

Keď vo februári 1999 banskobystrické plénum s celým radom hostí z ostatných klubov nabádalo ministerku financií k nižšej daňovej zaťaženosti, tak ich názory označila za "neúnosné riziko". V konečnom dosledku sa ukázalo, že sa mýlila ministerka. Obdobne to platí o povodnej téze vlády blokovať z finančných dovodov dostavbu autostrád.

Mohli by sme pripomenúť ďaľšie momenty, keď sa jednoznačne potvrdilo, že vládni činitelia sa vačšmi starajú o svojich politických protivníkov ako o konkrétne problémy, ktoré im prerastajú cez hlavu. Bolo to na II. VZ, ale aj pred rokom v spoločnosti štyroch ministrov, keď sme upozornili na možnosť katostrofickej nezamestnanosti a jej dosledky, na absurdnosti nevymáhateľnosti práva, a zároveň na možnosti prevencie voči týmto reáliám.

Vážené zhromaždenie,
ak som spomenul obavu z dosledkov kritiky vládnej moci, ktorá mala najvyššiu hodnotu v našej komunite v prvej polovici roku 1995, tak dnes sa k nej blížime. Nemalo by byť našou ambíciou prežiť ako jednotlivci, či v malých skupinkách, ale ako spoločenská medzivrstva, ktorej hlas musí byť rešpektovaný. Aj preto, že svojou činnosťou udržuje spoločnosť pri živote.

Už v minulosti sa politici uspokojovali s tým, že podnikatelia musia podnikať, a preto sú svojím sposobom novodobými otrokmi. Jednak politickej moci a potom tých vrstiev, ktoré od nich očakávajú prácu, ale aj zárobky, sociálne výhody ap. Celý rad podnikateľov je tak unavených z domácich pomerov, že sa može rozhodnuť aj pre odchod na "trvalú dovolenku".

Som úprimne rád, že mám tú česť poznať celý rad podnikateľov, ktorí sú už roky v bojovej línii a neustupujú z cieľa byť úspešnými, byť prospešnými vo svojom okolí, pociťovať zodpovednosť a byť spolzodpovedný z vlastnej vole za to, ako sa majú veci verejné. Naisbittovské vízie o nových osobnostiach - začiatku nového storočia sa predsa len na niektorých príkladoch potvrdzujú.

Dovolil som si uviesť aspoň niekoľko podnetov pre blízku budúcnosť. V roku 1996 sme jednoznačne ako klubová komunita deklarovali vyhlásením, že za prvoradé považujeme integráciu SR do EÚ, do ďaľších celoeurópskych a transatlantických bezpečnostných štruktúr. Zdorazňujem, že za túto deklaráciu vtedy hlasovali všetci členovia bez ohľadu na svoje stranícke sympátie.

To je fakt, ktorý je skor vnímaný pozitívne v zahraničí ako doma. Na našom postoji sa nič nezmenilo, ale musíme pripomínať politikom, že naším najvačším nepriateľom na ceste k spomínaným métam sme my sami. Sme politicky stabilnejší, hospodársky silnejší a celkove ako spoločnosť ďalej ako v tom 1996. roku ?!

Aj naša klubová komunita bude musieť posobiť vačšmi na myslenie širokých vrstiev obyvateĺstva. Aj za cenu značnej nepopulárnosti si musí vynucovať nové myslenie a odmietať falošnú solidaritu, či vládny strach zo sociálnych tenzií. Je tu čas hovoriť si pravdu, zastať sa zdravého rozumu.

Na mysli mám predovšetkým odstránenie ústavného článku o bezplatnej zdravotnej starostlivosti a bezplatnosti vysokého školstva. Jednak nie je bezplatné a v súčasnosti je jedno aj druhé ukážkou nesprávne chápanej sociálnej spravodlivosti.

Obdobne to platí aj o časti nezamestnaných, z ktorých časť sa napríklad na slovenskom juhu živí poľnohospodárskou činnosťou a k dobru má podporu v nezamestnanosti, či iné sociálne dávky. Stereotypnosť myslenia, vnímania tohto problému, a nepochopiteľná politická pohodlnosť nás ochudobňujú nemenej ako hospodárska kriminalita.

Dámy a páni !
Dovoľte zmieniť sa aj o spolupráci s Hospodárskym denníkom. Predovšetkým chcem podčiarknuť fakt, že bol založený bezprostredne po II. VZ na podnet členov našej komunity. Jeho akcionármi je 50 našich členov. Jeho existenciu, a najma možnosť prezentácie vlastných názorov nedoceňujú nateraz mnohí členovia.

Zmluvná spolupráca medzi vydavateľskou a. s. Theben a naším občianskym združením je vzájomne prospešná. Treba v nej pokračovať. Bez spolupráce s denným médiom by klubová činnosť bola len "spolkovou avantúrou". Avšak Hd musí byť bohatší na informácie o firmách, predovšetkým s klubovou príslušnosťou, akčnejší pri presadzovaní konkrétnych tém života a jeho problémov na riešenie.

V ďaľšom roku našej činnosti by sme sa mali postarať o efektívnejšie využívanie klubovej pody, najma z hľadiska výstupov na verejnosť. V tejto súvislosti sa ukazuje ako veľmi významné nachádzať si čas a financie pre mladú generáciu, v ktorej sú zdroje našej perspektívy. Avšak len vtedy využiteľné zdroje, pokiaľ bude duševne a vzdelanostne bohatá, ale aj fyzická zdatná, či odolná. Je to podnet ku krajským klubom, pričom príkladom by mal byť centrálny klub.

Vážené zhromaždenie !
Predložil som vám informácie, ale aj poznatky o činnosti za 17 mesiacov činnosti klubovej komunity. Keďže sa schádzame na III. Valnom zhromaždení s určitým časovým oneskorením, zapríčeneným jednak organizáciou diskusie s prezidentom republiky a neodkladnými prácami na príprave ďaľších podujatí, zmenou termínu jedného z nich, v ktorého rámci
sa rátalo aj s VZ, odporúčam takéto závery :

1. Valné zhromaždenie berie na vedomie správu o činnosti od II. do III. VZ výkonného podpredsedu,
2. - potvrdzuje rozhodnutie výboru o konaní, termíne a sposobe volieb volených funkcionárov na 8. funkčné obdobie,
3. - potvrdzuje rozhodnutie výboru o členských otázkach, ktorým sa vynechávajú z evidencie riadnych členov tí, ktorí nemajú splnené svoje členské závazky spravidla do 20. 2.,
4. - schvaľuje obsahový rámec činnosti na rok 2000, akceptujúc známe termíny riadnych zhromaždení 25. Máj /téma : privatizácia v SR/, 13. jún /téma : slovensko-poľské hospodárske vzťahy/ a 14. júl 2000 /témy : a/ USA pred prezidentskými voľbami a ich hospodárska rola vo svetovej ekonomike/ a termín pre mimoriadne zhromaždenie v posobnosti výkonného podpredsedu /téma : švajčiarská demokracia/,
5. - schvaľuje výšku členského príspevku na činnosť v roku 2001 rovnakú ako na rok 1999 splatným do 20. 2. 2001,
6. - ukladá výkonnému podpredsedovi informovať o III. VZ všetkých domácich a zahraničných činiteľov s čestnými členskými právami do 31. júla 2000,
7. - ukladá predsedom krajských klubov zhodnotiť
činnosť od svojho vzniku a zvoliť nové výbory do 30. 9. 2000.
8. - ukladá výkonnému podpredsedovi zabezpečiť informovanosť verejnosti o III. VZ do 31. 5. 2000.Bratislava 30. apríla 2000Výročná správa
výkonného podpredsedu občianskeho združenia HNclub - NEF

Dámy a páni,
vážení hostia!

Občianske združenie HNclub - Neformálne ekonomické fórum vzniklo premenou podľa zákona č. 207/1996 Z. z. z Nadácie HNclub. Ministerstvo vnútra SR ho zaregistrovalo 25. júla 1997. Naša komunita nadviazala na založené aktivity. Potom na Prvom valnom zhromaždení zhodnotila činnosť od augusta do novembra 1997, schválila správu o hospodárení v uvedenom období a návrh rozpočtu na rok 1999. Odsúhlasila konanie tajných volieb nového výboru korešpondenčne tak, aby sa jeho ročné funkčné obdobie začalo dňom 1. augusta 1998. Výsledky týchto volieb boli zverejnené v denníku HN a tiež na 31. riadnom zhromaždení 24. septembra. Mohla by nás mrzieť iba účasť na tomto akte, ktorá bola iba čosi nad 60 percent.

Výbor pracoval v zložení: predseda Ján Gabriel, výkonný podpredseda Peter Kasalovský, podpredseda Alexander F. Zvrškovec, členovia: Jozef Majský, Ľubomír Valach, Ľubica Uherčíková, Emília Herzogová, Peter Hrinko, za regionálne kluby a okruhy členov Peter Čatloš, Jozef Sitek, Daniel Dobrota, Miroslav Gonda, Miloslav Vysoký, Miroslav Hrubý. Celkove rokoval trinásťkrát, z toho osemkrát konferenčne, a to spravidla pred jednotlivými podujatiami. Na výbory bol pozývaný aj klubový revízor Ľubomír Jošt, ktorý bol v pracovnom kontakte s výkonným podpredsedom. Výbor sa venoval predovšetkým obsahovej príprave podujatí, otázkam súvisiacim s finančnými príspevkami pre žiadateľov - členov, spolupracujúcich na niektorej z aktivít a nečlenov z Hospodárskych novín v zmysle Štatútu nášho združenia.

Dámy a páni!
Uskutočnilo sa jedno valné zhromaždenie, nerátajúc dnešné, a šesť riadnych zhromaždení, ako aj päť reprezentačných špecializovaných podujatí s výberom od 60 do 90 účastníkov, čo znamená asi jednu pätinu až štvrtinu členstva. Boli sme spoluorganizátormi aj odbornej konferencie Manažéri verzus vlastníci. Dovoľte mi, aby som aspoň vypočítal niektoré zo spomínaných akcií a z hľadiska obsahu ich stručne priblížil.

Prvé valné zhromaždenie
12. december 1997

Satelitné spojenie medzi HNc - NEF Bratislava a OECD Paríž. Členom HNc - NEF sa prihovoril generálny tajomník OECD D. Johnston a potom vyše tridsať minút odpovedal na otázky, ktoré položili P. Kasalovský, S. Hatina, A. F. Zvrškovec, M. Ľach, P. Mihók, K. Česnek, V. Masár a V. Veteška. Medzi hosťami bol prezident SR M. Kováč, ako aj ministri vlády SR K. Česnek, J. Jasovský a J. Sitek. Prítomní boli vedúci viacerých diplomatických misií v SR. Na zhromaždení prehovoril o vývoji hospodárskej situácie v ČR prezident Hospodárskej komory ČR Z. Somr. Na programe boli ďalej otázky priemyselnej politiky, energetiky, dopravy a strojárstva. Prostredníctvom generálneho riaditeľa a. s. Slovnaft bol prezentovaný chemický priemysel a jeho pozícia v hospodárstve SR. Svoje názory na proces privatizácie predniesol prezident Prezídia FNM SR Š. Gavorník. Uskutočnil sa slávnostný akt odovzdania prestížnej ceny Zlatý podnikateľský biatec. V zastúpení jej garanta veľvyslanec SR vo Francúzskej republike V. Valach odovzdal Zlatý podnikateľský biatec generálnemu tajomníkovi OECD D. Johnstonovi. Boli vyhlásené výsledky ankiet Prominent ekonomiky'97.

27. riadne zhromaždenie
22. január 1998

Veľvyslanec USA v SR R. Johnson hovoril a diskutoval s členmi o americko-slovenských vzťahoch. Prezentovala sa Nafta Gbely. Na diskusii s jej reprezentáciou sa okrem iných zúčastnili J. Čarnogurský, M. Dzurinda, J. Klepáč a B. Schmögnerová. Primátor Lučenca J. Murgaš priblížil vývoj mesta, ale aj problémy a ich riešenia v regióne. O vývoji vlastnej firmy Hílek a spol. hovoril jej vlastník J. Hílek. O hospodárení v roku 1997 a návrhu rozpočtu informoval klubový revízor Ľ. Jošt.
Prítomní boli diplomati z 22 štátov.

Konferencia Manažéri verzus vlastníci/Priority pre 21. Storočie
5. - 6. marec 1998

HNc-NEF v spolupráci s HN, MH SR a SOPK pripravili výberovú konferenciu s medzinárodnou účasťou, ktorú organizačne zabezpečil Temps public. Úvodné slovo mal výkonný podpredseda HNc - NEF P. Kasalovský. V rámci podujatia bola vyhodnotená anketa Modré manažérske nebo a odovzdané ceny Lídrom budúcnosti- Manažérskym kométam.

Slávnostná večera na počesť T. Baťu
3. február 1998

K podnikateľovi svetového mena T. Baťovi sa prihovoril výkonný podpredseda HNc-NEF, šéfredaktor HN P. Kasalovský. Odovzdal mu s ročným oneskorením Zlatý podnikateľský biatec. Kanadský podnikateľ českého pôvodu T. Baťa so svojimi spolupracovníkmi besedoval vyše troch hodín o podmienkach podnikania a niektorých jeho praktických otázkach.
Na podujatí sa zúčastnil z prominentov minister obrany SR J. Sitek. Bolo na ňom 55 členov, z ktorých polovica bola vyžrebovaná.

28. riadne zhromaždenie
16. marec 1998

Klubovým hosťom bol prominentný politológ J. Naisbitt zo Spojených štátov. Expozé J. Naisbitta vyvolalo bohatú diskusiu o globalizačných problémoch a ich dôsledkoch v národných ekonomikách. Na zhromaždení požiadala o slovo aj ministerka zahraničných vecí SR Z. Kramplová, ktorá prezentovala oficiálne názory na medzinárodnú pozíciu SR. Členom boli predstavení nositelia ocenenia Manažérska kométa.

29. riadne zhromaždenie
17. apríl 1998

Na programe boli problematika slovenského strojárstva z pohľadu DMD Holding, a. s., Trenčín, problematika ŽSR, prezentácia ekonomicko-sociálneho programu Strany demokratickej ľavice za účasti jej lídrov J. Migaša, P. Weisa, P. Magvašiho, P. Kanisa, B. Schmögnerovej a iných, pozícia SR v transplantáciách srdca a diskusia o ratingu SR s predstaviteľom Centra analýz pre riziká v štátoch strednej a východnej Európy R. Cortom Dun & Bradstreet z Veľkej Británie.

30. riadne zhromaždenie
15. máj 1998

O možnostiach SR v integrujúcej sa Európe hovoril veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a S. Írska P. Harborne. Prezentovali sa DÚ so svojím ekonomicko-sociálnym programom za účasti lídra formujúcej sa SDK M. Dzurindom, ďalej R. Kováča, V. Vaškoviča, Ľ. Černáka, a Slovenské aerolínie ako národný letecký dopravca. O súčasnom stave nášho zdravotníctva, problémoch a možných riešeniach zdravotných poisťovní sa diskutovalo s generálnym riaditeľom Vzájomnej životnej poisťovne V. Vrtiakom.
S časovým oneskorením si Zlatý podnikateľský biatec prevzala reprezentantka SR v plávaní M. Moravcová.
Na podujatí boli vedúci diplomatických misií šiestich štátov.

Pracovný obed s diskusiou o jadrovej energetike
8. jún 1998

Výber účastníkov: dve tretiny priamo oslovených hospodárskych lídrov. Pozvaní predstavitelia diplomatických misií ČR, Maďarska, Rakúska, SRN, USA Úvodné slovo na tému Jadrová elektráreň Mochovce - spoľahlivý a ekologicky čistý zdroj energie mal generálny riaditeľ a. s. Slovenské elektrárne T. Mikuš. V diskusii hovorili okrem iných veľvyslanec Nemecka L. Buerstedde, český veľvyslanec R. Slánsky, poslanec NR SR J. Čarnogurský, predstaviteľka Energia 2000 M. Mistríková, poslanec NR SR Ľ. Černák, P. Kollárik, generálny riaditeľ Siemens, s. r. o., Ľ. Valach, generálny riaditeľ Sevis, a. s., predseda Úradu jadrového dozoru SR M. Lipár.

31. riadne zhromaždenie
19. jún 1998

O rakúsko-slovenských vzťahoch hovorila veľvyslankyňa Rakúska v SR G. Holzer-Matznerová. Výkonný podpredseda HNc-NEF spoločne s predstaviteľom fa. Royal Crystal M. Juríkom jej odovzdali klubový dar - originálnu krištáľovú vázu pre spolkového kancelára V. Klimu. O aktuálnych otázkach sociálnej situácie obyvateľstva sa vyjadroval minister práce, rodiny a sociálnych vecí SR V. Tkáč. Na programe bola aj prezentácia ekonomicko-sociálneho programu SNS, ktorý uviedol jej čestný predseda V. Móric. Prezentovali sa I. D. C. holding, a. s., a Módny salón L. Eckardtovej. Boli vyhlásené výsledky tajných korešpondenčných volieb členov výboru, ktorého funkčné obdobie začalo 1. augusta 1998. Uskutočnil sa slávnostný akt odovzdania prestížnej ceny Zlatý podnikateľský biatec.

Klubová večera s diskusiou o slovenskej mene a bankovníctve
22. júla 1998

Úvodné slovo mal guvernér NBS V. Masár. V diskusii moderovanej P. Magvašim a L. Vaškovičom vystúpili okrem iných J. Čarnogurský ako hosť, J. Majský, I. Béreš, Ľ. Valach, J. Mihalik, N. Tenczer, F. Szikhart, A. Legéň.

32. riadne zhromaždenie
24. september 1998

V programe dominovala ako téma revitalizácia a prezentácia spoločnosti Dividend Group. Slovo mali rektor Ekonomickej univerzity J. Stern a jeho spolupracovníci. Ozrejmili súčasnú situáciu na EU, ako aj predstavy o profile jej absolventov. O praktických výsledkoch firemnej činnosti hovorili predstavitelia a. s. Liptovská mliekáreň a renomovanej agentúry Soria and Grey.
Na tomto zhromaždení bol i slávnostný akt odovzdania prestížnej ceny Zlatý podnikateľský biatec, vyhlásenie nositeľov titulu Prominent ekonomiky'98 na základe klubovej ankety, ako aj čitateľskej ankety. Bola vyhlásená aj Osobnosť slovenského hospodárstva 1993-1998. Účastníci zhromaždenia boli svedkami vyhlásenia čitateľských ankiet Najdôveryhodnejší poslanec NR SR a Najdôveryhodnejší člen vlády SR.
Členovia klubu boli oboznámení s výborovými voľbami predsedu a podpredsedu. Do týchto funkcií boli jednomyselne zvolení opätovne J. Gabriel, P. Kasalovský a A. F. Zvrškovec.
Medzi prítomnými boli predstavitelia diplomatického zboru, celý rad politikov koaličných, ako aj opozičných politických strán, resp. hnutí.

Pracovný obed nositeľov klubových ocenení zo SR
9. november 1998

Na programe bola 90-minútová diskusia s výkonným tajomníkom Ministerstva obchodu USA R. L. Malletom o podnikateľskom prostredí. K prítomným sa prihovoril aj generálny manažér pre INDEX Hewlett - Packard F. Lorber. Prezentovala sa Slovenská záručná banka, ale aj talentovaná študentka VŠVU v módnom návrhárstve. Uskutočnila sa aj invenčná prezentácia Šarišsko-zemplínskeho HNc, pričom nechýbali ani ukážky textilnej a odevnej produkcie a súbor Šarišan.
Neformálna diskusia o hospodárskej situácii SR sa neuskutočnila kvôli časovému stresu, ale na pôde klubu prehovoril podpredseda vlády SR I. Mikloš a v kuloároch bola živá diskusia s ďalšími členmi vlády B. Schmögnerovou, P. Magvašim a Ľ. Černákom.

Vážené dámy a páni, priatelia!
Boli sme ako združenie aj v uplynulom roku vyhlasovateľmi tradičnej vnútroklubovej ankety Prominent ekonomiky a Manažérska kométa, ďalej spoluvyhlasovateľmi ankiet v HN Prominent ekonomiky, Najdôveryhodnejší člen vlády SR a Najdôveryhodnejší poslanec Národnej rady SR. Výkonný podpredseda bol a je vo viacerých nominačných zboroch na udeľovanie prestížnych cien vo svetovom aj európskom meradle. Boli sme spolugarantmi udeľovania prestížnej ceny Zlatý podnikateľský biatec, pričom sme od jej založenia na sklonku roku 1993 znášali dodnes všetky náklady s jej realizáciou, vynímajúc publicitu a propagáciu v HN a ďalších domácich a zahraničných médiách.
Naše združenie prostredníctvom výkonného podpredsedu udržiavalo písomné, ale aj osobné kontakty s celým radom prominentných osobností svetového hospodárstva a politiky, ako aj so Svetovým ekonomickým fórom a Forum Universale. Osobitná pozornosť bola venovaná informovanosti zahraničných čestných členov a priaznivcov vrátane vedúcich diplomatických misií o činnosti združenia. Boli im poslané klubové dokumenty, informácie o jednotlivých podujatiach, ako aj politických vyhláseniach klubu ako celku a jeho jednotlivých členov. Je možné konštatovať, že z oslovovaných osobností viac ako polovica reagovala podnetne a so sympatiami k naším názorom.

Vážení prítomní!
V zmysle zámerov na tento rok došlo ku vzniku ďalšieho krajského klubu - Oravského HNc. V súčasnosti je záujem ustanoviť ďalší klub v Poprade a členský okruh v Prahe. Iniciatíva trenčianskeho primátora z tohtoročnej jari nebola plodná. Jednotlivé krajské - regionálne kluby majú rozdielnu aktivitu, pričom najaktívnejšími a do určitej miery najvplyvnejšími v okruhu svojho pôsobenia sa ukazujú Šarišsko-zemplínsky a Novohradsko-gemerský HNc.

Treba sa zmieniť aj o členských otázkach. Došlo k obmene asi 10-tich percent členov, a to predovšetkým pre nesplnenie si povinnosti prispieť na klubovú činnosť v stanovených termínoch. V tomto roku sa začalo tak ako v posledných rokoch s výberom členského, pričom splatnosť je možná až do konca februára 1999. Je zaujímavé, že takmer štvrtina členov si už vyrovnala svoje záväzky a iba jeden člen oznámil, že už nechce byť v klube. Ide o Víťazoslava Mórica. Naďalej pokračuje prílev žiadostí o členstvo, v priemere dve až tri mesačne a je treba povedať, že ich podpora dvoma referenciami zo strany členov je zmysluplná. K 5. máju vydáme úplný zoznam riadnych aj čestných členov a splníme aj úlohu vydať adresár klubových členov.

V októbri tohto roku bol zriadený stály sekretariát nášho združenia, ktorý sa nachádzal v budove Slovakopressu. Stalo sa tak preto, že sa skončila etapa personálneho prepojenia klubu a HN ako ich mediálneho partnera. Dňa 16. októbra bola podpísaná aj zmluva o spolupráci medzi obidvoma stranami, medzi HNc-NEF a vydavateľom HN a. s. Ecopress. Od nového roka by malo mať naše združenie už svojich troch pracovníkov, po prvýkrát od svojho vzniku v auguste roku 1993.

Vážené dámy a páni,
azda nemožno urobiť stručnejšiu charakteristiku klubovej činnosti a otázok s ňou spojených. Pokiaľ by sme si pripomenuli programové ciele našej komunity, tak by sme v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi mohli vyzdvihnúť tú skutočnosť, že sme boli na každom podujatí v dialógu na aktuálne témy. Nemohli by sme sa sťažovať na nedostatok názorov, podnetov, ale aj konkrétnych návrhov. Nedostali sme sa však k tomu, aby ich do času vyvolení prijímali aspoň ako mienku, o ktorej je treba uvažovať, kým sa urobí záver. Boli takí členovia vlády aj funkcionári parlamentu, ktorí nevedeli počúvať a vyrovnať sa s úlohou "služobníkov verejnosti". Je zrejmé, keby to bolo inak, že by bolo podstatne menej problémov. Keď sa obzrieme späť, nemôžeme nezdôrazniť, že sa nám podarilo zachovať nezávislosť na politických stranách. Nebolo to práve najľahšie, ale je fakt, že to zas nebol akoby syzifovský problém. Potvrdzuje to aj vyhlásenie skupiny členov so sympatiami k jednotlivým politickým prúdom k parlamentným voľbám, ktorý bol publikovaný ako otvorený list občianskej verejnosti. Podpísali sa pod ním tak priaznivci vtedajšej koalície, opozície, ale aj politicky nezávislí. Na tejto pôde, napriek občasným sporom, či osobným hádkam, sa nedarilo zvýhodňovať jednofarebné videnie rovnako ako denníku HN.
Na týchto nových plusoch roku 1998 by sme sa mohli zhodnúť a tiež na nich stavať v novom roku, ktorý nevidíme z národohospodárskeho hľadiska ako bežný. Bude "horúci", pretože by sa mali nielen hľadať, ale aj uplatniť riešenia krízových záležitostí. Či už obvyklé, teda administratívne, alebo aj systémové. Nepochybujeme však o tom, že si budú vyžadovať relatívne veľké obete najširších vrstiev obyvateľstva. Avizovaná inflácia by bola viac ako hazard, pokiaľ nebude sprevádzaná takými opatreniami, ktoré budú paradoxne vytvárať podmienky pre novú výkonnosť, a najmä exportnú schopnosť našich firiem.

Vážení členovia klubu,
mysliac na poslanie nášho združenia, v druhej polovici šiesteho roku pôsobenia sa musíme väčšmi sústrediť na oponentúru hospodárskej politiky, dajbože, stratégie, predovšetkým vládneho zoskupenia, ale aj opozície. Pôjde o to podporiť konfrontáciu názorov s cieľom, aby sa prijímali systémové riešenia problémov. Tie vznikli zákonite zmenou režimu na začiatku tohto desaťročia, a boli založené oveľa skôr, ale prechod do trhovej ekonomiky nepriniesol, či sa nám to páči, alebo nie, kvalitatívnu zmenu životnej úrovne, spôsobu života a vôbec hodnotovej orientácie väčšiny obyvateľstva. Otázkou by mohlo byť, čo sa dalo urobiť, a čo nie, ale podstatné je a bude, čo urobíme ako komunita, ktorá ako celok má veľmi významný vplyv na to, aký bude vývoj hospodárstva a spoločenských záležitostí. Od decembra 1997 sme vo výbore diskutovali o otvorení sa celej verejnosti. Tieto úvahy boli znova na stole v máji po prezentácii ekonomicko-sociálneho programu DÚ ako súčasti SDK, keď nezáujem ostatných denných médií dosiahol vrchol. Je nutné odstrániť uzavretosť a zvýhodnenie ktoréhokoľvek média pri organizovaní našich podujatí. Môžeme to riešiť zmluvne. Je to cesta k informovanosti celej verejnosti a nielen úzkej skupiny obyvateľstva.

Po neformálnych konzultáciách s členmi klubu v regiónoch, z diskusií s lídrami priemyslu a financií, ako aj výmeny názorov s politickými činiteľmi, považuje Výbor za prvoradú úlohu v 1999. roku sústrediť sa na dialóg s vládou SR. Konkrétne, navrhujeme uskutočniť koncom januára diskusné stretnutie - riadne klubové zhromaždenie s predsedom vlády. Ďalšie zhromaždenie by sa malo týkať zahraničnej politiky SR a bolo by sprievodnou akciou medzinárodnej konferencie politickej a hospodárskej sféry Višegrádskej štvorky Globalizácia - Kooperácia - 21. storočie v Lučenci v dňoch 8. a 9. septembra. Začiatkom decembra by sa uskutočnilo III. VZ spojené s udeľovaním prestížnej ceny Zlatý biatec, ako aj s vyhlásením výsledkov piateho ročníka klubovej ankety Prominent ekonomiky.

Z uvedeného vyplýva, že by sa mali uskutočniť štyri zhromaždenia, z toho jedno valné. Výbor sa nazdáva, že v priebehu roka by sa malo pokračovať doterajšou formou pracovných obedov, či večerí v diskusiách na aktuálne témy. Takými sú: po prvé/privatizácia, po druhé/kapitálový trh, po tretie/problematika domácej výroby potravín a po štvrté/transformácia myslenia - jeho prejavy v hospodárskej sfére. Na prvú tému sme už pozvali zahraničného prominenta a mohla by odznieť zjari opäť v lučeneckom kongresovom centre. Ďalšie podujatia tohto typu sa budú domýšľať, aby boli čo najväčším impulzom pre výkonné orgány štátu, ale aj pre zákonodarný zbor.

Odporúčame valnému zhromaždeniu, aby sa stotožnilo so zámerom spevňovať nielen pozície "centra", ale aj regionálnych - krajských klubov. Bude účelné, aby pri najbližších voľbách ich funkcionárov - po roku činnosti - boli prednesené aj správy o činnosti. Na úvahu je otvoriť sa verejnosti, a najmä tej mládeži, ktorá sa pripravuje na manažérske funkcie, alebo má ambície pôsobiť v politike.

Na prelome októbra a novembra 1999, teda po roku od parlamentných volieb, navrhujeme uskutočniť víkendové podujatie FORUM SLOVAKIA, na ktorom by sa prezentovali svojimi názormi o riešeniach globálnych priorít nielen domáci lídri, ale aj naši čestní členovia zo zahraničia a ďalší hostia. Cieľom tohto podujatia, ktoré už raz bolo na programe, ale bolo zrušené napriek záštite predsedu vlády pre nezáujem o jeho prípravu v roku 1996, je prezentovať hospodársky a ľudský potenciál Slovenska.
Ďalej navrhujeme pokračovať v podpore študijných pobytov a oficiálnych návštev našich členov a pracovníkov médií v zahraničí, školských, vedeckých a kultúrnych aktivít, ako aj publikačnej, resp. edičnej činnosti. Propagácia našej činnosti je zabezpečená zmluvne v denníku HN. Považujeme za účelné rozšíriť ju, a to aj za finančnú úhradu do iných médií vrátane zahraničných. Účelné budú aj ďalšie stretnutia s pracovníkmi médií. Je pripravený materiál pre špecializovaný časopis Svetového ekonomického fóra. Začali sa prípravy na vydanie štvrtej publikácie o činnosti klubu v období august 1997 - január 1999, ktorej súčasťou bude adresár členov. V tejto súvislosti chceme oceniť publicitu v TA SR, v Slovenskom rozhlase, v Hlase Ameriky a v Twiste, ako aj v denníku Práca. Viackrát sme boli v dobrom prekvapení publicitou v Markíze a vo VTV.

Ďalšie podnety, okrem iného návrh na zriadenie ceny nášho združenia a denníka HN za diplomovú prácu v oblasti ekonómie a za vedeckú prácu roka, by posúdil po dopracovaní Výbor tak, aby mohlo byť informované už naše najbližšie zhromaždenie. Opätovne je na stole aj návrh na vypísanie štipendií pre vynikajúcich študentov Ekonomickej univerzity a Univerzity Komenského.

Vážené zhromaždenie,
nazdávam sa, že náčrt zamerania klubovej činnosti v budúcom roku vytvára predstavu, ako naplniť programové ciele nášho združenia. Život však prinesie ďalšie námety aj témy, neplánované akcie a podujatia s prominentnými hosťami, tak ako tomu bolo doteraz. Máme názor, že treba pripraviť aj návrh zmien v Stanovách. Členská základňa s ním bude oboznámená ešte v prvom polroku.

Dovoľte mi, aby som poďakoval mnohým z vás za nezištnú pomoc v najrôznejších formách pri zabezpečovaní na podujatia najbohatšieho roka HNc-NEF.

Bratislava, 29. november 1998