Pozvánka

InvitationJubilejné dvestopäťdesiate podujatie

O bezpečnosti eromeny, o bezpečnosti národa a štátu, o bezpečnosti sveta, Európy aj Slovenska

Do Pálffyho paláca na bratislavskej Zámockej ul. 47 prišlo vo štvrtok o 11.55 h 82 riadnych členov, traja bývalí členovia, sedem diplomatov Indonézie, Maďarska, Ruska a Spojených štátov a šesť hostí zo zahraničia. Po úvodnom slovo predstaviteľa združenia a jeho Medzinárodného mierového výboru P. Kasalovského (zverejňujeme ho na tomto priestore) nechal premietnúť 7-minútový záznam z Verdiho opery Nabucco v Ríme spred vyše troch rokov. Svetoznámy dirigent R. Muti po úžasnom apluze "chóru zotročených židov" sa obrátil k publiku a k talianskemu premiérovi S. Berlusconimu s jedinečným človečenským monológom o tom, že treba zachrániť Európu a jej históriu a tak aj kultúrne dedičstvo ... a potom asi po prvýkrát v opernej histórii nechal zaznieť v jednom predstavení po druhýkrát časť opery, teda Zbor Židov. Český člen združenia Z. Dokulil o tomto počine napísal správcovi združenia P. Kasalovskému : "Co řekl a provedl Riccardo Muti je naprosto úžasné. Chór zotročených židů je nejen zcela mimořádně nádherný, ale také velmi silný zážitek. Docela závidím těm, kteří byli představení přítomni a slyšeli zpívat celou operu i diváky. Muselo to být nádherné!". Potom problematiku ECB a euromeny prezentoval guvernér NBS Jozef Makúch (zverejňujeme ju na tomto priestore). Do diskusie sa prihlásili L. Vaškovič, B. Schmognerová, J. Chabreček a E. Kohútiková. Problematiku slovenského školstva a našej vzdelanosti prezentoval prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. (prezentáciu zverejňujeme na tomto priestore). Do diskusie vstúpili L. Štibrányi, V. Brezny a J. Urbáni. Potom správca P. Kasalovský požiadal dejateľa slovenskej kultúry a tenisovú legendu Jana Kukala, aby si prevzal Zlatý biatec za rok 2014. V marci aj v júni mu v tom zabránila nemoc. K tejto pocte mu blahoželali nielen predstavitelia združenia P. Kasalovský, J. Gabriel, T. Lovíšková, ale aj laureáti z minulých rokov A. Barcík, CEO Považskej cementárne, a.s., a prof. RNDr. J. Masarik, DrSc.. Na záver predstaviteľ združenia jeho Medzinárodného mierového výboru P. Kasalovský zhrnul názory na problematiku stavu a možností vývoja civilizácie (jeho názory zverejňujeme na tomto priestore).

Foto : E. Szombatová

Guvernér NBS J. Makúch dostáva prvú otázku od správcu združenia P. Kasalovského, či je a bude euro bezpečnou menou po politických výkyvoch vo viacerých štátoch eurozóny ?


Medzi účastníkmi zhromaždenia bol s odstupom dvanástich rokov opäť vrcholný predstaviteľ Heineken Slovensko, a.s. Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Odin Goedhart je v druhom rade tretí vľavo.


Prof. J. Masarik bol jedným z najpočúvanejších v celej vyše 23-ročnej histórii združenia.


Plných stopäťdesiatpäť rokovacích minút bola sála s vystavenými obrazmi Andreja Augustína zaplnená takmer do posledného miesta.


Diskutuje L. Štibrányi. So záujmom ho sledujú okolosediaci a pred ním guvernér NBS J. Makúch.


Prof. J. Masarik a za nim A. Barcík blahoželajú 241. laureátovi Zlatého biatca od 1993. roka Ing. Janovi Kukalovi.


Úvodné slovo dr. P. Kasalovského na otvorení 250. podujatia združenia NEF Hospodársky klub

Vážené zhromaždenie, dámy a páni,

dovoľte mi otvoriť jubilejné 250. podujatie nášho združenia a v poradí 106. riadne zhromaždenie. Uzatvorili sme dvadsiatytretí rok našej činnosti. Dnešný program priam symbolicky potvrdzuje, čo je v tomto čase najdôležitejšie, tak z hľadiska štátu, národa a národností, EÚ a Atlantickej aliancie, a, samozrejme, každého normálneho a súdneho občana.

V najbližších dňoch zvolám XIII. valné zhromaždenie. Uskutoční sa v zimnom čase. Dnes už môžem potvrdiť, že bude za účasti svetovej osobnosti, ktorá pochopila, že Svet, a osobitne Afrika a Európa – Európska únia potrebujú prosperitu : hospodársku, sociálnu, vzdelanostnú, kultúrnu, zdravotnú a vôbec civilizačnú.

Je tu viac ako dosť biedy, hladu a vojen, hrozba nielen regionálnych, no i celosvetovej konfrontácie, ako aj nositeľov teroristických aktivít. To je výsledok súčasných politických lídrov, ktorí prestali vnímať ako jedinú a jedinečnú cestu pokroku priateľské a vzájomne výhodné vzťahy v ktorejkoľvek oblasti.

Absolútne trápnou je "migračná kríza" z vôle Nemecka a jeho kancelárky Merkelovej. Pozvala do nášho spoločného domova bez súhlasu spolubývajúcich státisíce migrantov v mene ľudskosti a nedošlo jej, že týmto rozhodnutím poškodila spolu s migrantami aj občanov celej EU. Že by bola na základe "veľkosti" Nemecka, jeho hospodárskeho potenciálu a tiež dnes už demonštrovanej vojenskej sily nekorunovanou hlavou EÚ ?!

A čo sa šíri internetom ? Kadečo, vyhlásenia nekompetentného predstaviteľa NATO, že Rusko je preň najväčšou hrozbou, ďalej apokalyptické predpovede Nostradamusa pre Európu v súvislosti s moslimskými vlnami, potom informácie o neprezieravej, alebo až príliš ruskej rulete v réžii americkej oligarchie, no i spätne napríklad komentár SRF z 20.apríla 2015 Moderner Krieg gegen Europa – US Schiffe bringen Fluchtklingsmassen nach Europa.

Aj to, čo jestvuje v EÚ už niektorí potentáti chcú obmedzovať, alebo zlikvidovať, pokiaľ budete mať iný názor a iné riešenia. Nateraz ide len o silné reči a úroveň hrozieb, a to predovšetkým z centrály nemeckej sociálnej demokracie (!). Akoby už bolo dosť Európskej únie a predovšetkým princípov, na ktorých bola založená R. Schumanom, F. Mitterandom a H. Kohlom.

Dámy a páni, títo traja muži vytýčili jedine správny smer pre Európanov a nimi vybudovanú Európu. Koľkí zo súčasných politikov by najradšej zabudli na ich dielo ?! A koľkí z našich súčasníkov sa pričiňovali napríklad u nás o úpadok školstva, vedy, zdravotníctva a kultúry, ale aj fyzickej zdatnosti ?!

Avšak, čo nie je tajomstvom a my to tu opakujeme od 2001. roka. Bol to práve nedávno zosnulý kardinál Korec, náš vzácny člen, ktorý po prvýkrát vyjavil osobné sklamanie až rozhorčenie z rozkladu tradičných hodnôt života po zmene režimu.

Treba povedať aj to, že ani naše vlády druhá Dzurindova, prvá Ficova, Radičovej a terajšia Ficova neustrážili, aby sa rozvíjalo európske dedičstvo a novostavba EÚ s jej príjazdami, ako aj podnetné vzťahy so Spojenými štátmi, no i nečlenmi OECD. Neurobili nič preto, aby predstavy o bezbrehosti demokracie a demolácia dobrých mravov boli postavené bez výnimky do ofsajdu. A to nebudem spomínať naše odzbrojenie, ...

Aké hodnotenie si vyslužia tajné služby a ich náčelníci ?! A vôbec, bude ešte šanca hodnotiť to, čo sa udialo za posledných päť rokov na účet Európy a EÚ, severnej Afriky a Ruska ?! Kto profituje z týchto výbušných a postupne vybuchujúcich "akcií", ktoré sa nevyvinuli náhodou, ale premyslene a s konkrétnym cieľom ?!

Vážené zhromaždenie, vítam medzi nami viacerých veľvyslancov a diplomatov. Som rád, že sme tu opäť ako nemilované dieťa... Celý rad našich členov je pracovne v zahraničí, niekoľkí sú pridusení prácovnými povinnosťami a deasiati sú nemocní. Otváram toto jubilejné zhromaždenie a na jeho úvod takpovediac predohra k nášmu programu.
Opening remarks by Mr P. Kasalovsky at the 250th session of the NEF Hospodársky Klub association

Ladies and Gentlemen,

Let me open the anniversary 250th session of our association and its 106th regular assembly. We have been carrying out our activities for 23 years. Today's agenda symbolically corroborates what is crucial at this time from the viewpoint of the state, nation and nationality, the EU and the North Atlantic Alliance and, certainly, any ordinary and reasonable citizen.

In the forthcoming days, I am going to convene the 13th general assembly. It will take place in wintertime. Today I can already indicate that it will be attended by an internationally renowned person who understands that the world, and Africa and Europe - the European Union need prosperity - economic, social, knowledge-based, cultural, health and civilizational prosperity as such.

There is a great deal of poverty, famine, and wars, the threats of regional and even global confrontation, as well as terrorists. That is the outcome of the incumbent political leaders who no longer see friendly and mutually beneficial relations in all areas as the only and unique way to progress.

The "migrant crisis" brought about by the will of Germany and its Chancellor Merkel is absolutely embarrassing. Without the consent of fellow citizens she invited thousands of migrants to our common home in the name of humanity, without realising that it would be detrimental to migrants as well as EU citizens. Do the "greatness" of Germany and its economic capacity and its now already demonstrated military power qualify her as the EU's uncrowned head?

And what is spreading on the Internet? All sorts of things - ranging from statements by an incompetent NATO representative that Russia is the greatest threat to NATO, apocalyptic visions of Nostradamus concerning Europe in relation with Muslim inflows, information on impolitic, even too Russian roulette under the baton of American oligarchy, to an SRF commentary of 20 April 2015 "Moderner Krieg gegen Europa - US Schiffe bringen Fluchtklingsmassen nach Europa".

When we articulate differing opinions or offer different solutions, some leaders are willing to restrict or even eliminate what we already have in the EU. For the time being, these are only strong words and threats coming mainly from the headquarters of Germany's Social Democracy. As if we have had enough of the European Union and particularly the principles on which it was founded by R. Schuman, F. Mitterrand and H. Kohl.

Ladies and Gentlemen, those three men charted the only right direction for Europeans and Europe built by them. How many current politicians wish they could forget their work?! How many our contemporaries have contributed for instance to the deterioration of the school system, research, the health sector and culture, as well as physical fitness?!

It is no secret and we have been repeating it again and again since 2001. It was Cardinal Korec, who recently passed away, and who for the first time expressed his personal disappointment, even anger at the disintegration of the traditional values of life after the change of the regime.

It needs to be reminded that the governments we have had so far - neither the second Dzurinda government, the first Fico government, the Radičová government, nor the incumbent Fico Government - failed to cultivate European heritage, the new project of the European Union with its extensions, as well as inspiring relations with the US as well as with OECD non members countries. They haven't done anything in order to put any ideas of limitless democracy and elimination of good manners offside. And I am not going to even mention our disarmament...

What grades have our secret services and their chiefs earned? Will we ever get a chance to assess what has happened in the last five years in Europe and the EU, North Africa and Russia and who has caused it? Who has been profiting from those explosive and gradually exposing "incidents" that did not happen by accident, but were well thought out and had their intended purpose.

Distinguished Assembly, let me welcome several ambassadors and diplomats among us. I am happy, that we are here again as an unloved child... A number of our members are on business trips abroad, some are snowed under with work, and ten are on sick leave.
I declare this anniversary assembly open with an overture to its agenda. More than three years ago, a production of Verdi's Nabucco was conducted by Maestro Riccardo Muti at Teatro dell’Opera in Rome, who spoke at the beginning and it was like humanity to the power of 4...


Guvernér NBS Jozef Makúch : Bezpečnosť euromeny

Otvoriť »


Prof. RNDr. Jozef Masarik , DrSc. : Bezpečnosť národa a spoločnosti ("Hlupák má jednu veľkú výhodu pred človekom vzdelaným – je sám so sebou spokojný." Napoleon Bonaparte.)

Otvoriť »


Peter Kasalovský : Je to o povinnosti a ľudskej zodpovednosti

Dámy a páni,
téma je jasná, ako vnímať politikov a ich "výsledky" pred vstupom do 2016. roka ?

Najprv mini úvaha. Otázka by mohla znieť aj takto : "Aký je rozdiel vo vnímaní normálnych občanov a ich reakcie na denné dianie v zahraničí a na jeho "realizátorov", či neraz priam chocholúšikov, alebo aj terminátorov ?!"

Nuž, pokiaľ si občianstvo praje formovanie zahraničnej politiky a medzinárodných vzťahov na báze morálky, tak v diplomacii ide o celkom iné procesy. U normálneho (až naivného) občana pod vplyvom médií a politikov vzniká falošná predstava, že štáty sa správajú k sebe ako priatelia a očakávajú od týchto vzťahov akúsi imaginárnu vernosť a ochotu pomáhať. Toto všetko je dokonale nepoužiteľné vo svete medzinárodných vzťahov. Preto, každý kto sa profesionálne venoval a riešil medzinárodné rokovanie dobre vie, že žiadna morálka v tomto procese neexistuje. Existujú iba záujmy, kompromisy, vyhrážky, úplatky a hlavne podvody.

Takýto názor mi poslal nielen jeden z našich členov, ale obdobný názor bol u ďalších štyroch. V závere svojho života nemám už ani nádej, že to pôjde aj inak, tak akosi v duchu fraternité, egalité, liberté. Dovolím si však citovať z e-mailu Zdeňka Dokulila, ktorý vlastne obsiahol aj moje pocity z toho, čo sa vôkol nás deje, a to z vôle nezodpovedných až lídrov – dobrodruhov.

(...) Doba je taková trochu smutná.

(...) Evropa se začala sbližovat a měli jsme z toho myslím radost všichni. Němci pokládají Evropu za jejich dítě a podle toho se také chovají. Sami pozvou miliony lidí a následně chtějí ať jim všechny členské státy pomohou vytrhnout trn z paty. Tak to je, to je realita, poněkud hloupá. Bohužel se debatou na toto téma zcela zakrývá podstata, že Evropa nemá vůbec žádnou kontrolu nad hranicemi. Jak je to možné? Může přijít kdokoli, kdykoli, chovat se jak chce a občané jen tupě zírají a mlčí. Evropští politikové předstírají svou činnost, na kterou jsou nepochybně hrdí - hovoří o potřebě navýšení ozbrojených složek. Vždyť je to směšné! Kdokoli by chtěl Evropu obsadit může jen v hojném počtu přijít. A nemusí mít ani čepice, aby nás s nimi v naší bezbřehé naivitě utloukli.

Někde jsem viděl zmínku, že Nigerie má 165 mil. obyvatel. Vzal jsem si starší atlas a podíval jsem se, kolik obyvatel měla v roce 1993. Bylo jich 92 milionů. Kdyby jen z Nigerie přišel populační rozdíl za pouhých 22 let, bylo by to 73 milionů. Děsivé. To jsou jen čísla bez jakéhokoli náznaku etnických a náboženských rozdílů. A jen z jednoho státu, byť s vysokou porodností.

Už delší dobu si kladu otázku, k čemu je vlastně OSN. Naděje vkládané do této organizace mě zcela zklamaly. Je to jen spousta extrémně placených politiků, které nikdo nebere vážně. Tomu odpovídají také výsledky jejich práce. Sýrie není jediným příkladem.

Velmi kladně hodnotím nápad, obrátit se na papeže. Když OSN je k ničemu a politikové EU jsou neuvěřitelně naivní a nejsou schopni ochránit hranice proti lidem, kteří nemají ani ty hloupé čepice, aby nás utloukli. Nemyslím si, že se něco stane, ale co kdyby! I když je člověk skeptický, může se někdy stát zázrak.

Měj se dobře. Zahoďme pesimizmus, ale co necháme našim dětem a vnoučatům?

(...) Papež je významná diplomatická osobnost. Bůh v tom nehraje žádnou roli. Jako diplomata jej chápu, že nemá zájem kritizovat Merkelovou. Potřebuje proplouvat různými vodami.
Sýrie ukazuje na neuvěřitelnou neschopnost Evropy. Pro názornost si člověk může Evropu představit jako rodiny a obyvatele Evropy jako členy rodiny (vlastní, pochopitelně). A migranti jsou přicházející nezvaní hosté v libovolném počtu. Co udělá někdo, kdo k Tobě přijde na návštěvu? Zaklepe, pozdraví, přestaví se kdo je, odkud a proč přichází a požádá třeba o nějakou pomoc. Tu dostane nebo třeba také ne. To je na vůli rodiny. Ale scénář migrantů do Evropy? Nezaklepou, vtrhnou, třeba i rozbijí dveře, nepozdraví, nepředstaví se kdo jsou a suše sdělí, že si přišli pro peníze, stravu a suše oznámí, že je třeba ubytovat na dobré úrovni. Mají přeci nejvyšší možná lidská práva.

Politici asi neumějí počítat. Všichni navíc mluví o Sýrii. Vlastně se tím zaštiťují. Statisticky je (podle médií) 20% Syřanů, mladých mužů je 72%. Tedy matek, dětí a starých lidí je 28%. Tedy 28% z 20% = cca 6% potencionálně oprávněných migrantů ze Sýrie. Mladí muži mají být vráceni bojovat za svou vlast. Nebo je v pořádku, že je Evropa vezme pod svá křídla a do Sýrie pošle bojovat své vlastní občany? A těch dalších 80% migrantů z Kosova, Albánie, Pákistánu ....?

No nic, zbytečně jsem se rozepsal. Politici snad nejsou tak natvrdlí, ale neberou svou práci jako poslání, ale bohužel jako job od voleb k volbám.

Pěkný slunečný den.


Dámy a páni,

poslal som vám sken listu člena nášho Medzinárodného mierového výboru prof. M. Yunusa, nositeľa Nobelovej ceny za mier, no i nášho Zlatého biatca. Napriek znevažovaniu pápeža Františka a celého radu politikov, ako aj prúdom zaručene pravdivých oficiálnych, neoficiálnych a priam hrebendovsky rozširovanými informáciami a dezinformáciami, tak mám ďaleko k optimizmu a radostnému životu, ktorý si želáme odvtedy, keď sme začali rozmýšľať o hodnotách ... Či sa nám to páči, alebo nie, dnes-zajtra ide o sanáciu našej civilizácie novým bezpečnostným poriadkom a mierom, ako aj investíciou do kvality života najširších ľudových más v celosvetovom meradle. Ak nedôjde k dohode a na vrch budú mať mocenské záujmy konkrétnych štátov, no a zisky z vojnovej výroby, tak sa z nás stanú novodobí otroci, ktorí zomrú zo spomienok na počiatky posledného decénia 20. storočia a prvých štrnásť rokov tretieho milénia.

Boli generácie prarodičov aj rodičov, ktoré si "odskákali" niekoľko štátnych prevratov, eróziu svojich krajín spoločenskú, hospodársku, sociálnu, no i morálnu, a k tomu dve svetové vojny, pričom nespomínam snahy o globálnu konfrontáciu (Berlín, Kuba), lokálne konflikty a iné patálie. A odrazu je tu na dohľad prah novej konfrontácie – inak povedané, tretej svetovej vojny. Za necelý rok prišiel riadny a psychicky zdravý európsky občan o ilúzie, že sa budú ďalej napĺňať a rozvíjať predstavy Roberta Schumana – z jeho deklarácie z 9. mája 1950, F. Mitteranda a H. Kohla. Ešte sú v našej pamäti a svojím spôsobom aj v srdciach, no sublimujú, lebo, ich nástupcovia za niekoľko mesiacov dokaličili Európu. Predovšetkým morálne a strachom normálnych občanov z toho, čo legálne zvolení lídri spáchajú zajtra a vôbec.

Od predjaria sme upozorňovali na to, že nebezpečenstvo vojny nie je len z východnej Ukrajiny, ale aj, a predovšetkým z Afriky, z ktorej sa organizovane pohli do Európy "migranti". Európska rada, Európsky parlament aj Európska komisia svojou neschopnosťou chrániť hranice Európskej únie sa postarali o veľkú krízu. Nie je vôbec vylúčené, dámy a páni, že organizátori onej krízy a propagátori falošnej solidarity, poškodili vlastných občanov. Aj tých, ktorí si to ani dnes neuvedomujú. A nielen to, ublížili aj nemalému počtu migrantov, keď ich dlhé predlhé mesiace udržiavali v nádeji, že dostanú svoje miesto a ľudskú dôstojnosť v Nemecku, v Rakúsku a vo Švédsku. Je tu tiež otázka, ktorí naši politickí lídri, a ktorí v zahraničí mali snahu hovoriť občanom pravdu a konať v jej záujme ?! Celú pravdu, a nie iba kadejaké taľafatky a iné (!).

Vyznávam mier aj humanitu – človečenskosť, ale odmietam tlieskať ľudskej naivnosti, hlúposti, nadutosti - nadradenosti a nevychovanosti, ako aj vynucovaniu si vedúcich pozícií v EÚ, ktorá je založená na rovnoprávnosti všetkých členov. Čo sme si zvolili, to máme, a nepochybujem, že budeme za to draho platiť. A to nemusíme hovoriť o tom, čo je za našimi šengenskými hranicami.

Chcel by som poďakovať viacerým členom nášho združenia za pochopenie dôvodov, prečo sme už vlani uvažovali o nevyhnutnosti napomáhať k tomu, aby mier bol vskutku definitívny. Je to donkichotské snaženie a dosť ťažké. Aj preto, že si nevynucujeme od vlád a slovenskej vlády, aby využila všetky možnosti na návrat k nekompromisnému hájeniu záujmov pol miliardovej EÚ a päť miliónového Slovenska.

Tieto možnosti nie sú iluzórne, ale sú obsiahnuté v základných dokumentoch Spojených národov, EÚ a Atlantickej aliancie. Dokonca sa tu diskutuje o tom, že treba vyjsť z EÚ aj NATO, a keďže naši politici primerane nereagujú, tak ich beriem hluchých, nemých a "mimo reality". Tak ako istý komisár EK za Grécko v lete vyhlásil, že na politike EK sa nebude nič meniť, lebo majú mandát na ďalšie roky... A to nebudem spomínať vyhlásenia lídrov našich spojencov v zbrani, ktoré sú vždy jedným smerom, nech by bol z neho aj uragán z občianskej nevôle a nespokojnosti.

Celosvetovo nastal rajský čas pre zbrane – ich výrobu, použitie a export-import. A spolu s nimi sa zvyšuje záujem o všetko, čo súvisí s nárastom vojenských a bezpečnostných aktivít. Ide však "len" o konvenčné prostriedky "mierového" ničenia ? Akoby nebolo vôle na konkrétne mierové akty, a to už v čase "hneď", keďže je vskutku o 5 minút dvanásť. Nenájde sa vo svete dosť hazardérov, ktorí sú schopní dať pokyn na "posledný útok", alebo na "začiatok súdneho dňa" v mene vyšších - ich - princípov mysliac si, že sa ukryjú vo vybudovaných super krytoch a prežijú ?!

A masy ? tie sú "mimo". Drvivá väčšina ľudí nemá dosah na to, čo sa deje vo svete, ako sa zvyšuje napätie a na to, že sa približujeme k hranici sebazničenia. Majú svoju kolu, hamburger, snáď aj trocha sexu a trocha reality šou a spoliehajú sa na svojich vodcov a na pomyselnú veľkosť, t.j. na údernú silu ekonomiky a "vzťahov" a, prirodzene, rastúcu a vyvíjajúcu sa produkciu vojensko-priemyselného komplexu. O tom smrteľníci nemajú ani tušenie a ich fantázia by sa ukázala ako trápnosť nad trápnosť. Bude to fakt, že jedno – mierový, dôstojný a vôbec plnohodnotný život chcú normálni ľudia a iné je vo vzťahoch medzi štátmi, osobitne v tomto čase.

Dámy a páni,

napriek tomu, čo som povedal, je tu stále najsvätejšia povinnosť pre každého z nás, aby prispel aspoň k minimálnej zmene myslenia más a vstupovali vo väčšom počte do života každej národnej aj európskej spoločnosti.

V posledných troch desaťročiach s niektorými výnimkami sa počet občiansky zodpovedných ľudí znižuje, čo tradičným politickým stranám vyhovuje. Všade vo svete, v Európe a tiež u nás doma. Najviac by politikom, a väčšine by patril prívlastok kvázipolitik, vyhovovalo, keby volili samých seba, veď sa považujú za najlepších a vyvolených. Tomu prispôsobujú aj legislatívu a "seba odmeňovanie" za poslanecké mandáty. K domácim pomerom sme sa vyjadrili májovým vyhlásením K parlamentným voľbám 2016. Iba by som dodal, že náklady politických strán na voľby 2016 zďaleka presahujú požiadavky, zdravotných sestier, učiteľov na platy, ale aj na platy iných potrebných sociálnych služieb.

Je tu tiež taká otázka, či by nebolo lepšie vyrovnať sa s tým, že nič nezmôžeme – iba ak náhodou a vo vypätej situácii za cenu úpadku. S rizikom straty toho, čo tu vybudovali predchádzajúce generácie a k tomu, o čo "málo" sme sa aj my postarali.

Nechceme nostalgiu.

Chceme zodpovednosť politikov a dodržiavanie princípov, ktoré vyplývajú tak z Charty ľudských práv a obdobnej charty EÚ, ako aj našej ústavy. Nie sme spasiteľmi, ale sme občanmi, ktorí si želajú, aby boli ako občania plne rešpektovaní, a nie decimovaní svojvôľou, neschopnosťou a nezodpovednosťou akýchkoľvek a dnes aj nedotknuteľných a chránených politických činiteľov. Nepodceňujme ich konanie, lebo nám pripravia také prekvapenia, že si ich dnes nevieme ani predstaviť.


Peter Kasalovsky : It Is About Duty And Human Responsibility

Ladies and Gentlemen,
The topic is very straightforward - how to view politicians and their "results" up to 2016?

Let me give it a thought. The question could be reformulated as follows: "Is there a difference between the view of ordinary citizens and their reaction to daily events abroad and the view of those in charge of implementation, or even misinterpretation and termination?"

Well, if citizens want foreign policy and international relations to be based on morality, then diplomacy is about completely different processes. Ordinary (even naive) citizens influenced by the media and politicians are mislead in their belief that states treat each other as friends and expect that such relations are guided by some imaginary loyalty and willingness to help. All that is simply useless in the world of international relations. Anyone who has been professionally involved in and handled international meetings knows that such processes are completely devoid of any morality. There are only interests, compromises, threats, bribes and frauds in particular.

That's the opinion of one of our members. However, it is shared by another four members. At my age there is no more hope that it can be different, that it could be inspired by "fraternité, egalité, liberté". Let me quote an e-mail from Zdenek Dokulil because I share his view and impressions of what is going on around us as a result of the will of irresponsible leaders, some of them behaving like adventurers.

(...) These times are being sad.

(...) In Europe, we began to become closer and I believe that made us happy. Germans consider Europe their child and they act accordingly. They invite millions of people to come and then they want other member’s states to get them out of a tight spot. This is reality, somehow stupid. Unfortunately, discussions on this topic do not amount to the fact that Europe no longer has any control of its borders. How come? Anyone can come in, at any time, behave as he wishes and citizens just stare dully and keep silent. European politicians are pretending to do what they are supposed to do, and I am sure they are proud of their activities - they are referring to the need to increase our military capacity. That's ridiculous! The only thing anybody would have to do in order to occupy Europe is to come in large numbers. They'll simply outnumber us, and overrun our boundless naivety.

I saw somewhere a reference to Nigeria and that its population is 165 million. I pulled out an older atlas to check its population back in 1993. It was 92 million. If only Nigeria's population growth over the mere 22 years came to Europe, it would mean 73 million people. It's terrifying. These are simply numbers without any reference to ethnic and religious differences. And these are numbers depicting only one country with a high birth rate.

I just keep wondering what the UN is for? This institution failed to come up to my expectations. It is just a bunch of extremely well paid politicians who are not taken seriously at home. The outcome of their work reflects that. Syria is just one example.

I highly appreciate the idea of turning to the pope. When the UN is useless and EU politicians are unbelievably naive and incapable of protecting our borders against those who will simply outnumber us. I think it won't work, but what if! A miracle can happen even if one is sceptical.

Take care of yourself. Throw pessimism away. However, what will be left behind to our children and grandchildren?

(...) The pope is a prominent diplomat. God has no role at all to play in this. I understand that as a diplomat he has no interest in criticizing Merkel. He needs to sail through various waters.
Syria is an indication of Europe's unbelievable inability. By way of illustration, imagine Europe as families and European citizens as members of your family (obviously). Migrants are uninvited guests coming in arbitrary numbers. What does a person coming to see you do? He knocks on the door, introduces himself, tells you where he comes from and why he is coming and he even may ask for some help. He might be refused. It is up to the family. But how does the scenario of migrants coming to Europe look like? They don't knock on the door, they storm the house, even break the door, don't say hello, don't introduce themselves. They simply tell you that they have come to get money, food, housing and they even require good-quality housing. After all they enjoy the highest possible human rights.

Seems that politicians cannot count. Moreover, all of them only refer to Syria. They simply shield themselves. Statistical data indicate (according to the media) that 20% of them are Syrians, 72% are young men. That means 28% are mothers, children and elderly people. 28% out of 20% = approximately 6% of potentially eligible migrants from Syria. Young men are to be returned to fight for their country. Or is Europe expected to shelter them and send its own citizens to fight in Syria? And what about the remaining 80% of migrants from Kosovo, Albania, Pakistan,...?

I somehow got carried away with writing. Politicians cannot be that thick-witted, but they don't see their work as a mission, for them it is only a job between elections.

I wish you a lovely, sunny day.


Ladies and Gentlemen,

You were distributed a scanned letter of a member of our International Peace Committee, professor M. Yunus, the laureate of the Nobel Peace Prize as well as of our Golden Biatek. In spite of the disparaging of Pope Francis and a number of politicians, as well as an influx of definitely true official, unofficial and widely spread information and disinformation, I am far from being an optimist and enjoying happy life that we wish for since we have been thinking about values... Whether we like it or not, our times are about the recovery of our civilization on the basis of a new security order and peace, as well as investment into the quality of life for the broad masses of population around the globe. If there is no agreement, if the power interests of specific countries prevail, if war production profits keep flowing, we will become modern slaves who will die of their memories of the last decade of the 20th century and the first fourteen years of the 3rd millennium.

There have been generations of grandparents and parents who got the worst of several coups, the social, economic, social, as well as moral erosion of their countries, and two world wars. I am not even mentioning attempts at global confrontation (Berlin, Cuba), local conflicts, and other difficulties. Suddenly a new confrontation is coming to view - in other words, the third world war. In less than one year, a mentally healthy European citizen has become disenchanted and does not see the ideas of Robert Schuman - and his declaration of 9 May 1950, F. Mitterand and H. Kohl being fulfilled and developed. Those ideas are engraved in our memory and heart, but they are subliming because their successors have managed to ruin Europe within several months. They have been devastating Europe morally and by the fears of ordinary citizens of what their lawfully elected leaders are going to commit tomorrow and in general.

Since early spring, we have been warning that the threat of war is coming not only from Eastern Ukraine, but mainly from Africa, from which "migrants" have been coming to Europe in an organised manner. The inability of the EU Council, the European Parliament, and the European Commission to protect the EU borders has caused a great crisis. Ladies and gentlemen, the organisers of that crisis and promoters of false solidarity might have harmed their own citizens, even those who are not aware of it today. Moreover, they have harmed a considerable number of migrants pinning their hopes on finding their place and human dignity in Germany, Austria, and Sweden. We can also ask a question which political leaders at home and abroad have made efforts to tell the truth to citizens and act in their interest?! The whole truth, not just some trifles.

I adhere to peace and humanity, but I refuse to applaud human naivety, stupidity, self-importance, superiority and bad manners, as well as the imposition of leading positions in the EU, which is based on the equality of all its members. We have those who we voted for and I have no doubt that we will pay dearly for it. And there is no need to talk about what is behind our Schengen borders.

I would like to thank several members of our association for their understanding of the need to make every possible effort to keep lasting peace. These are Don Quixote efforts and it is undeniably hard work. It is also hard work because we do not force governments and the Slovak government to use every possibility to return to the uncompromising protection of the EU with a population of over 500 million and of Slovakia with a population of five million.
Such possibilities are not illusive, but they are enshrined in the founding documents of the UN, the EU, and the Alliance. There have been some discussions about leaving the EU and NATO and since our politicians have not responded, I believe they are deaf, blind and "out of reality". In summer, a European commissioner from Greece said that no changes would be introduced in the EC policies, because they have a mandate for four years. No need to mention statements by leaders of our military allies, which always go in one direction even if they cause an outrage and discontent among citizens.

Globally, these times are a paradise for weaponry - for military production, the use, export, and import of weapons. It also generates more interest in everything related to increasing military and security activities. Are they "only" conventional methods of "peaceful" destruction? As if there was no will to make specific acts of peace "immediately", because it is the eleventh hour. Are there risk takers capable of issuing a command and executing the "final attack" or the "Judgment Day" in the name of - their - higher principles believing that they would take refuge in nuclear bunkers and survive?

And what about the rest of population? They are "off". A vast majority of people have no influence on what is going on in the world, on the escalation of tension, heading towards self-destruction. They have got their coke, hamburger, perhaps some sex and reality shows, and they rely on their leaders and imaginary greatness, i.e. the power of their country's economy and "relations", and of course on the increasing production of the military-industrial complex. Ordinary mortals have no idea about that and their imagination would be embarrassing. It is a matter of fact that on the one hand, ordinary people want to enjoy their life in dignity and peace and on the other hand, the relations between and among nations are about something else, especially at these times.

Ladies and Gentlemen,

Despite what I've said, it is the absolute duty of all of us to contribute to any, even the smallest change in the thinking of the masses of population and to be engaged in the life of our national and European societies.

During the last three decades, with a few exceptions, the number of socially responsible and active citizens has been on the decrease, which is fine with political parties around the world, in Europe as well as here, at home. The most appropriate attribute for most politicians would be quasi-politicians and it would suit them down to the ground if they voted for themselves, since they consider themselves the best and chosen ones. To that they even adapt legislation and "self-remuneration" for MP mandates. We commented on the domestic affairs in May in our declaration "On the 2016 General Election". Let me add that the 2016 general election-related costs incurred by political parties are way higher than the salary requirements of nurses, teachers, and other needed social workers.

The question is also whether it wouldn't be better to come to terms with the fact that we cannot do anything about it - only by accident in a tense situation at the cost of decline, running the risk of losing what was built by the previous generations and that "little" that we have contributed.

We do not want nostalgia.

What we want is the responsibility and accountability of politicians, respect for the principles laid down by the Universal Declaration of Human Rights and the European Charter on Human Rights, as well as our Constitution. We are not saviours, but we are citizens who wish to be fully respected as citizens and not decimated by the arbitrariness, incapability, and irresponsibility of any and today even untouchable and protected policymakers. Let us not underestimate their action; otherwise, they will come up with unthinkable surprises.