EN

Avízo prvého zhromaždenia združenia v 4. dekáde
a jeho programu

Trinásty október 2023

Prezidentské voľby v USA
Čínsky zázrak-nezázrak
Ako ďalej Slovensko po 30. septembri 2023?
Tragédia Ruska, Ukrajiny, ale aj Európy a EÚ
27. laureát "Mierovej ceny zo Slovenska 2015" za rok 2023
Partizánske a jeho primátor

Notice and program of the association's first meeting
in the 4th decade

Thirteenth October 2023

Presidential elections in the USA 
Chinese miracle - non-miracle
Slovakia after September 30, 2023?
The tragedy of Russia, Ukraine, Europe and the EU
27th laureate of the "2015 Peace Prize from Slovakia" for the year 2023
The town of Partizánske and its MayorMilan Syruček:
Před 40 lety se sešlo v Praze největší světové shromáždění
Za mír a život, proti jaderné válceZatiaľ 9 kandidátov na prezidentský úrad.Slovenský Titanic, alebo Ako padnúť z výšky 2023 metrov na betón a prežiť ?Experimentálne 139. zhromaždenie
a celkove 291. podujatie združenia od 19. augusta 1993


Záznam videokonferencie v dňoch 24. apríla až 26. mája 2023

"Aby nám lepšie bolo..."

Obnovená klubová téma spred 27 rokov

26. máj 2023 od 20. h hodiny
na www.hospodarskyklub.sk
Stotridsiateôsme riadne zhromaždenie
a celkove 290. podujatie

vo štvrtok 30. marca 2023
od 11:55 hod. SEČ do 16.00 hod. SEČ

v Pálffyho paláci na Zámockej ulici č. 47 v Bratislave
ANKETY 2023
Vyhlásenie Nominácie Hlasovanie
Právny stav

Neformálne ekonomické fórum - Hospodársky klub
vzniklo 19. augusta 1993 na podnet Dr. Petra Kasalovského
na stretnutí podnikateľov a verejných činiteľov SR.
Pôvodná nadácia bola transformovaná na občianske združenie k 27. júlu 1997.
Od roku 2003 je združením.

Ciele

*oponovať vládnu aj opozičnú hospodársku politiku
*pomáhať rozvoju medzinárodných vzťahov
*šíriť dobré meno SR

Základné dokumenty

Stanovy združenia Neformálne ekonomické fórum - Hospodársky klub
(Informal economic forum - Economic club) vrátane štatútu krajského,
resp. regionálneho klubu, registrované MV SR, si možno vyžiadať na jeho sekretariáte.

Forma členstva:

riadne
čestné
firemné
individuálne


Rokovacie jazyky:

slovenčina, angličtina

Údaje a kontakty

Poštová adresa : 854 04 Bratislava, Topoľčianska 5
E-mail : pkasalovsky@hospodarskyklub.sk
Mobilný telefón : +421 903 711890
IČO : 30808235


Reprezentácia združenia v rokoch 2023 - 2025
Dvadsiatešieste volebné obdobie

Dr. P. Kasalovský bol na XV. valnom zhromaždení 19. marca 2019 zvolený za stáleho predstaviteľa združenia. Podľa Stanov, schválených na tomto valnom zhromaždení, je predstaviteľom združenia bez časového obmedzenia, a tiež podpredsedom výboru - správcom združenia. XVI. VZ 15. decembra 2022 vzalo túto skutočnosť na vedomie.


V dňoch 15. 7. - 31. 7. 2022 sa uskutočnili voľby výboru a revizóra na ďaľšie obdobie. Spolu bolo vydaných 111 hlasovacích lístkov, z toho v SR a ČR 102 a 9 v ostatnom zahraničí. Celkove hlasovalo 58 riadnych členov, t.j. 52,25% všetkých členov, z toho zo SR a ČR päťdesiat a z ostatného zahraničia 8. Neplatných hlasovacích lístkov bolo 5.

Počet kandidátov: 13
Počet členov výboru: 7
Možnosť rozšírenia o dvoch členov.

Hodnotenie:
za 1. miesto 6 bodov, za druhé 5, za tretie 4, za štvrté 3, za piate 2, za šieste jeden bod.

Volebný výsledok:
J. Gabriel, 152 bodov, 2. J. Mikzulenka, 110 bodov, 3. A. Barcík, 105 bodov, 4. S. Naďovič, 93 bodov, 5. L. Vaškovič, 86 bodov, 6. P. Čatloš, 85 bodov, 7. P. Hrinko, 71 bodov.
Výbor kooptoval za člena M. Milku. Deviatym členom je podľa Stanov P. Kasalovský.

Novozvolený výbor si zvolil za svojho predsedu J. Gabriela, za podpredsedov A. Barcíka, P. Hrinku a J. Mikulenka. Podľa Stanov je podpredsedom aj predstaviteľ združenia.

Za revizóra bol zvolený J. Šály


Predstaviteľ združenia informoval 5. 8. 2022 členov volebnej komisie a členov výboru, že kandidáti na člena výboru, ktorí boli zvolení prijali takéto rozhodnutia: P. Mihók, 109 bodov, sa vzdal funkcie člena výbor, J. Šály, 98 bodov, sa vzdal funkcie člena výboru, a prijal funkciu revizóra združenia. Kandidáti P. Hrinko, J. Breza a J. Masarik získali po 71bodov. Predstaviteľ združenia rozhodol, že každý z nich bude pôsobiť vo funkcii jeden rok. Pani T. Lovíšková a F. Pancurák neboli zvolení za členov výboru.

XVI. valné zhromaždenie potvrdilo výsledok volieb výboru a revizóra.
Medzinárodný mierový výbor
International Peace Committee
Ľudský faktor sa nedá nahradiť
Peter Mihók na Zhromaždení delegátov SOPK
16. mája 2023PhDr. Eduard Šebo
Nový svetový poriadok
- politická fikcia alebo nevyhnutnosť?Upozornenie pre návštevníkov