Stotridsiateôsme. riadne zhromaždenie
a celkove 290. podujatie

vo štvrtok 30. marca 2022
od 11:55 hod. SEČ do 16.00 hod. SEČ

v Pálffyho paláci na Zámockej ulici č. 47 v Bratislave

Geopolitika mieru v postzápadnom svete
Prof. J. D. Sachs na Oxfordskej univerzite 2. marca 2023
Poskytnutím predmetného PP dokumentu a záznamu na Youtube nahradil svoju neúčasť na zhromaždení združenia 30. 3. 2023 kvôli neočakávaným časovým zmenám v cestovnom programe


Ako vidia Svet a seba v ňom ?
Seriál odpovedí členov MMV na 6 otázok pod titulkom
Sú to lídri z našej planéty ?
Prof. J. Masarik, Peter Mihók, Ladislav Krajňák
Jiří Mikulenka, Felix Černoch,
Branislav Neumair, Svetozár Plesník, Ján Gabriel ...
ANKETY 2023
Vyhlásenie Nominácie Hlasovanie
Právny stav

Neformálne ekonomické fórum - Hospodársky klub
vzniklo 19. augusta 1993 na podnet Dr. Petra Kasalovského
na stretnutí podnikateľov a verejných činiteľov SR.
Pôvodná nadácia bola transformovaná na občianske združenie k 27. júlu 1997.
Od roku 2003 je združením.

Ciele

*oponovať vládnu aj opozičnú hospodársku politiku
*pomáhať rozvoju medzinárodných vzťahov
*šíriť dobré meno SR

Základné dokumenty

Stanovy združenia Neformálne ekonomické fórum - Hospodársky klub
(Informal economic forum - Economic club) vrátane štatútu krajského,
resp. regionálneho klubu, registrované MV SR, si možno vyžiadať na jeho sekretariáte.

Forma členstva:

riadne
čestné
firemné
individuálne


Rokovacie jazyky:

slovenčina, angličtina

Údaje a kontakty

Poštová adresa : 854 04 Bratislava, Topoľčianska 5
E-mail : pkasalovsky@hospodarskyklub.sk
Mobilný telefón : +421 903 711890
IČO : 30808235


Reprezentácia združenia v rokoch 2023 - 2025
Dvadsiatešieste volebné obdobie

Dr. P. Kasalovský bol na XV. valnom zhromaždení 19. marca 2019 zvolený za stáleho predstaviteľa združenia. Podľa Stanov, schválených na tomto valnom zhromaždení, je predstaviteľom združenia bez časového obmedzenia, a tiež podpredsedom výboru - správcom združenia. XVI. VZ 15. decembra 2022 vzalo túto skutočnosť na vedomie.


V dňoch 15. 7. - 31. 7. 2022 sa uskutočnili voľby výboru a revizóra na ďaľšie obdobie. Spolu bolo vydaných 111 hlasovacích lístkov, z toho v SR a ČR 102 a 9 v ostatnom zahraničí. Celkove hlasovalo 58 riadnych členov, t.j. 52,25% všetkých členov, z toho zo SR a ČR päťdesiat a z ostatného zahraničia 8. Neplatných hlasovacích lístkov bolo 5.

Počet kandidátov: 13
Počet členov výboru: 7
Možnosť rozšírenia o dvoch členov.

Hodnotenie:
za 1. miesto 6 bodov, za druhé 5, za tretie 4, za štvrté 3, za piate 2, za šieste jeden bod.

Volebný výsledok:
J. Gabriel, 152 bodov, 2. J. Mikzulenka, 110 bodov, 3. A. Barcík, 105 bodov, 4. S. Naďovič, 93 bodov, 5. L. Vaškovič, 86 bodov, 6. P. Čatloš, 85 bodov, 7. P. Hrinko, 71 bodov.
Výbor kooptoval za člena M. Milku. Deviatym členom je podľa Stanov P. Kasalovský.

Novozvolený výbor si zvolil za svojho predsedu J. Gabriela, za podpredsedov A. Barcíka, P. Hrinku a J. Mikulenka. Podľa Stanov je podpredsedom aj predstaviteľ združenia.

Za revizóra bol zvolený J. Šály


Predstaviteľ združenia informoval 5. 8. 2022 členov volebnej komisie a členov výboru, že kandidáti na člena výboru, ktorí boli zvolení prijali takéto rozhodnutia: P. Mihók, 109 bodov, sa vzdal funkcie člena výbor, J. Šály, 98 bodov, sa vzdal funkcie člena výboru, a prijal funkciu revizóra združenia. Kandidáti P. Hrinko, J. Breza a J. Masarik získali po 71bodov. Predstaviteľ združenia rozhodol, že každý z nich bude pôsobiť vo funkcii jeden rok. Pani T. Lovíšková a F. Pancurák neboli zvolení za členov výboru.

XVI. valné zhromaždenie potvrdilo výsledok volieb výboru a revizóra.

Medzinárodný mierový výbor
International Peace CommitteeUpozornenie pre návštevníkov