Andalúzske pobrežie
Apartmány


ČT krajinou vína...

145. riadne zhromaždenie a celkove 297. podujatie
je zvolané na 12.decembra 2024 od 11. h
do Pálffyho paláca

Témy: Kam sa rúti Svet, Európa a my v ňom?, O čom je občianska česť a zbabelosť? a príhovory V.I.P. a laureátov "Mierovej ceny zo Slovenska 2015" za rok 2024
Druhá časť videokonferencie
vo štvrtok 26. septembra 2024 od 19. h

Diskusné témy: Plusy a mínusy UI, Ako je na tom Petrodolár?, Zdravotníctvo v SR a Mení sa "nejak" slovenská spoločnosť ?


143. riadne zhromaždenie a celkove 295. podujatie
formou videokonferencie 17. mája 2024


Prvá časť zo záznamu Témy: Človečenskosť "mimo hry", Slovensko, EÚ a Európa, a Svet, Je UI plagiátorským softwarom ?, Je Zem v slnečnej sústave a vôbec vo vesmíre ?, Kto vlastne vládne Svetu a má vôbec mierovú budúcnosť ?, "Zakázané mesto" ?, Relatívna epidemiologická bezpečnosť imunizáciou a vakcináciou podľa prof. R. Prymulu.. a .Melichárkovej šesťdesiatjeden rokov s džudom

Druhá časť naživo
26. september 2024 Diskusia k témam 1. časti videokonferencie Témy: Petrodolár, Slovenské zdravotníctvo ?, Vnútropolitická situácia v SR a Vojnové konflikty
Do Bratislavy prišiel G. Geyer osobneNeodkladné: kvalitatívne nová bezpečnosť a mier

List predstaviteľa združenia a jeho Medzinárodného mierového výboru
pápežovi Františkovi z 2. apríla 2024


EN

Vo štvrtok 21. marca 2024 od 13. h v Pálffyho paláci
bolo 142. riadne zhromaždenie
a celkove 294. podujatie združenia
a jeho Medzinárodného mierového výboru
141. riadne zhromaždenie a celkove 293. podujatie
ako videokonferencia 8. decembra 2023 od 16. h


Diskusné témy:
"Ako zmierniť vnútorné napätie v spoločnosti
- ako zotaviť oslabený organizmus Slovenska ?"
Vyhlásenie "O medzinárodnej situácii a o zodpovednosti politických lídrov"
ANKETY 2024
Vyhlásenie

ANKETY 2023
Výsledky
Právny stav

Neformálne ekonomické fórum - Hospodársky klub
vzniklo 19. augusta 1993 na podnet Dr. Petra Kasalovského
na stretnutí podnikateľov a verejných činiteľov SR.
Pôvodná nadácia bola transformovaná na občianske združenie k 27. júlu 1997.
Od roku 2003 je združením.

Ciele

*oponovať vládnu aj opozičnú hospodársku politiku
*pomáhať rozvoju medzinárodných vzťahov
*šíriť dobré meno SR

Základné dokumenty

Stanovy združenia Neformálne ekonomické fórum - Hospodársky klub
(Informal economic forum - Economic club) vrátane štatútu krajského,
resp. regionálneho klubu, registrované MV SR, si možno vyžiadať na jeho sekretariáte.

Forma členstva:

riadne
čestné
firemné
individuálne


Rokovacie jazyky:

slovenčina, angličtina

Údaje a kontakty

Poštová adresa : 854 04 Bratislava, Topoľčianska 5
E-mail : pkasalovsky@hospodarskyklub.sk
Mobilný telefón : +421 903 711890
IČO : 30808235


Reprezentácia združenia v rokoch 2023 - 2025
Dvadsiatešieste volebné obdobie

Dr. P. Kasalovský bol na XV. valnom zhromaždení 19. marca 2019 zvolený za stáleho predstaviteľa združenia. Podľa Stanov, schválených na tomto valnom zhromaždení, je predstaviteľom združenia bez časového obmedzenia, a tiež podpredsedom výboru - správcom združenia. XVI. VZ 15. decembra 2022 vzalo túto skutočnosť na vedomie.


V dňoch 15. 7. - 31. 7. 2022 sa uskutočnili voľby výboru a revizóra na ďaľšie obdobie. Spolu bolo vydaných 111 hlasovacích lístkov, z toho v SR a ČR 102 a 9 v ostatnom zahraničí. Celkove hlasovalo 58 riadnych členov, t.j. 52,25% všetkých členov, z toho zo SR a ČR päťdesiat a z ostatného zahraničia 8. Neplatných hlasovacích lístkov bolo 5.

Počet kandidátov: 13
Počet členov výboru: 7
Možnosť rozšírenia o dvoch členov.

Hodnotenie:
za 1. miesto 6 bodov, za druhé 5, za tretie 4, za štvrté 3, za piate 2, za šieste jeden bod.

Volebný výsledok:
J. Gabriel, 152 bodov, 2. J. Mikulenka, 110 bodov, 3. A. Barcík, 105 bodov, 4. S. Naďovič, 93 bodov, 5. L. Vaškovič, 86 bodov, 6. P. Čatloš, 85 bodov, 7. P. Hrinko, 71 bodov.
Výbor kooptoval za člena M. Milku. Deviatym členom je podľa Stanov P. Kasalovský.

Novozvolený výbor si zvolil za svojho predsedu J. Gabriela, za podpredsedov A. Barcíka, P. Hrinku a J. Mikulenku. Podľa Stanov je podpredsedom aj predstaviteľ združenia.

Za revizóra bol zvolený J. Šály


Predstaviteľ združenia informoval 5. 8. 2022 členov volebnej komisie a členov výboru, že kandidáti na člena výboru, ktorí boli zvolení prijali takéto rozhodnutia: P. Mihók, 109 bodov, sa vzdal funkcie člena výbor, J. Šály, 98 bodov, sa vzdal funkcie člena výboru, a prijal funkciu revizóra združenia. Kandidáti P. Hrinko, J. Breza a J. Masarik získali po 71bodov. Predstaviteľ združenia rozhodol, že každý z nich bude pôsobiť vo funkcii jeden rok. Pani T. Lovíšková a F. Pancurák neboli zvolení za členov výboru.
Po úmrtí Petra Hrinku 12. 2. 2024 predstaviteľ združenia P. Kasalovský rozhodol, že dňom 21. 2. 2024 sa stane členkou výboru Ing. Terézia Lovíšková a podpredsedom výboru prof. Jozef Masarik.

XVI. valné zhromaždenie potvrdilo výsledok volieb výboru a revizóra.

Zmeny v členstve k 21. 3. 2024

Predstaviteľ združenia prijal 6 nových žiadostí o riadne členstvo.
Zaeevidoval aj ukončenie členstva dvoch osobností z dôvodu vysokého veku.
Jednu žiadosť o členstvo odmietol.Medzinárodný mierový výbor
International Peace Committee
Upozornenie pre návštevníkov