Ani pápež František, ani prezidenti veľmocí, ani WEF
sa nezmohli odstrániť civilizačnú hrozbu č. 1

A my ako smrteľníci máme problém

Pope Francis, presidents of powers or the WEF
none could eliminate civilizational threat No. 1List predstaviteľovi WEFu prof. K. Schwabovi
pred začiatkom výročného mítingu v Davose
Svet akútne potrebuje KEBS II.

Letter to the representative of WEF prof. K. Schwab
before the opening of the annual meeting in Davos
The World is in Acute Need for Helsinki CSCE II

Peter Kasalovský
O čom bude naše združenie v rokoch 2023-2025?Ako vnímať výročný míting WEF ?
Máme už svoj Absurdistan?

Celoklubová diskusia na 138. riadnom zhromaždení
a celkove 290. podujatí združenia 30. marca 2023
ANKETY 2023
Vyhlásenie Nominácie Hlasovanie
Právny stav

Neformálne ekonomické fórum - Hospodársky klub
vzniklo 19. augusta 1993 na podnet Dr. Petra Kasalovského
na stretnutí podnikateľov a verejných činiteľov SR.
Pôvodná nadácia bola transformovaná na občianske združenie k 27. júlu 1997.
Od roku 2003 je združením.

Ciele

*oponovať vládnu aj opozičnú hospodársku politiku
*pomáhať rozvoju medzinárodných vzťahov
*šíriť dobré meno SR

Základné dokumenty

Stanovy združenia Neformálne ekonomické fórum - Hospodársky klub
(Informal economic forum - Economic club) vrátane štatútu krajského,
resp. regionálneho klubu, registrované MV SR, si možno vyžiadať na jeho sekretariáte.

Forma členstva:

riadne
čestné
firemné
individuálne


Rokovacie jazyky:

slovenčina, angličtina

Údaje a kontakty

Poštová adresa : 854 04 Bratislava, Topoľčianska 5
E-mail : pkasalovsky@hospodarskyklub.sk
Mobilný telefón : +421 903 711890
IČO : 30808235


Reprezentácia združenia v rokoch 2023 - 2025
Dvadsiatešieste volebné obdobie

Dr. P. Kasalovský bol na XV. valnom zhromaždení 19. marca 2019 zvolený za stáleho predstaviteľa združenia. Podľa Stanov, schválených na tomto valnom zhromaždení, je predstaviteľom združenia bez časového obmedzenia, a tiež podpredsedom výboru - správcom združenia. XVI. VZ 15. decembra 2022 vzalo túto skutočnosť na vedomie.


V dňoch 15. 7. - 31. 7. 2022 sa uskutočnili voľby výboru a revizóra na ďaľšie obdobie. Spolu bolo vydaných 111 hlasovacích lístkov, z toho v SR a ČR 102 a 9 v ostatnom zahraničí. Celkove hlasovalo 58 riadnych členov, t.j. 52,25% všetkých členov, z toho zo SR a ČR päťdesiat a z ostatného zahraničia 8. Neplatných hlasovacích lístkov bolo 5.

Počet kandidátov: 13
Počet členov výboru: 7
Možnosť rozšírenia o dvoch členov.

Hodnotenie:
za 1. miesto 6 bodov, za druhé 5, za tretie 4, za štvrté 3, za piate 2, za šieste jeden bod.

Volebný výsledok:
J. Gabriel, 152 bodov, 2. J. Mikzulenka, 110 bodov, 3. A. Barcík, 105 bodov, 4. S. Naďovič, 93 bodov, 5. L. Vaškovič, 86 bodov, 6. P. Čatloš, 85 bodov, 7. P. Hrinko, 71 bodov.
Výbor kooptoval za člena M. Milku. Deviatym členom je podľa Stanov P. Kasalovský.

Novozvolený výbor si zvolil za svojho predsedu J. Gabriela, za podpredsedov A. Barcíka, P. Hrinku a J. Mikulenka. Podľa Stanov je podpredsedom aj predstaviteľ združenia.

Za revizóra bol zvolený J. Šály


Predstaviteľ združenia informoval 5. 8. 2022 členov volebnej komisie a členov výboru, že kandidáti na člena výboru, ktorí boli zvolení prijali takéto rozhodnutia: P. Mihók, 109 bodov, sa vzdal funkcie člena výbor, J. Šály, 98 bodov, sa vzdal funkcie člena výboru, a prijal funkciu revizóra združenia. Kandidáti P. Hrinko, J. Breza a J. Masarik získali po 71bodov. Predstaviteľ združenia rozhodol, že každý z nich bude pôsobiť vo funkcii jeden rok. Pani T. Lovíšková a F. Pancurák neboli zvolení za členov výboru.

XVI. valné zhromaždenie potvrdilo výsledok volieb výboru a revizóra.

Medzinárodný mierový výbor
International Peace CommitteeUpozornenie pre návštevníkov