Čo je nevyhnutné v blízkej budúcnosti ? - O Schusterovcoch a brazílskych Indiánoch - Vyhlásenie laureátov Mierovej ceny zo Slovenska 2015 za rok 2017 - Rok J. F. Kennedyho

*Zlatý biatec, založený v roku 1993 *XV. ročník World Politician *III. ročník Najsympatickejšia osobnosť slovenskej politiky *XVIII. Ročník BEST BANK *III. ročník Svetová osobnosť mieru a bezpečnosti


Právny stav

Neformálne ekonomické fórum - Hospodársky klub
vzniklo 19. augusta 1993 na podnet Dr. Petra Kasalovského
na stretnutí podnikateľov a verejných činiteľov SR.
Pôvodná nadácia bola transformovaná na občianske združenie k 27. júlu 1997.
Od roku 2003 je združením.

Ciele

*oponovať vládnu aj opozičnú hospodársku politiku
*pomáhať rozvoju medzinárodných vzťahov
*šíriť dobré meno SR

Základné dokumenty

Stanovy združenia Neformálne ekonomické fórum - Hospodársky klub
(Informal economic forum - Economic club) vrátane štatútu krajského,
resp. regionálneho klubu, registrované MV SR, si možno vyžiadať na jeho sekretariáte.

Forma členstva:

riadne
čestné
firemné
individuálne


Rokovacie jazyky:

slovenčina, angličtina

Údaje a kontakty

Poštová adresa : 854 04 Bratislava, Topoľčianska 5
E-mail : pkasalovsky@hospodarskyklub.sk
Mobilný telefón : +421 903 711890
IČO : 30808235


Reprezentácia združenia v rokoch 2017-2019
Dvadsiateštvrté volebné obdobie

Neverejné voľby predstaviteľa a správcu - podpredsedu výboru, členov výboru a revizóra prostredníctvom internetu na obdobie rokov 2017 - 2019 sa konali v dňoch 2. - 10. mája 2016.
Za predstaviteľa a správcu - podpredsedu výboru bol zvolený P. Kasalovský.
Za revizóra bol zvolený L. Ondrušek.

Výbor združenia na obdobie 2017 - 2019
Predseda : Ján Gabriel
Podpredsedovia : Peter Hrinko, Jozef Masarik
Členovia : P. Čatloš, T.  Lovíšková, M. Milko, S. Naďovič
(Aktualizované k 12. 6. 2017)Témy : Európska a svetová realita a blízka budúcnosť - Ľudskosť a politická zodpovednosť- Bezpečnosť občanov SR v Európskej únii
The company "Korund XXI> offers you for consideration the following projects of participation in buildings and facilities construction and reconstruction in the Moscow city and the Moscow region


Bengali New Year 1424 Greetings from Nobel Laureate Professor Muhammad Yunus