Témy : Európska a svetová realita a blízka budúcnosť - Ľudskosť a politická zodpovednosť- Bezpečnosť občanov SR v Európskej únii

*Zlatý biatec, založený v roku 1993 *XV. ročník World Politician *III. ročník Najsympatickejšia osobnosť slovenskej politiky *XVIII. Ročník BEST BANK *III. ročník Svetová osobnosť mieru a bezpečnosti
Právny stav

Neformálne ekonomické fórum - Hospodársky klub
vzniklo 19. augusta 1993 na podnet Dr. Petra Kasalovského
na stretnutí podnikateľov a verejných činiteľov SR.
Pôvodná nadácia bola transformovaná na občianske združenie k 27. júlu 1997.
Od roku 2003 je združením.

Ciele

*oponovať> vládnu aj opozičnú hospodársku politiku
*pomáhať> rozvoju medzinárodných vzťahov
*šíriť> dobré meno SR

Základné dokumenty

Stanovy združenia Neformálne ekonomické fórum - Hospodársky klub
(Informal economic forum - Economic club) vrátane štatútu krajského,
resp. regionálneho klubu, registrované MV SR, si možno vyžiadať na jeho sekretariáte.

Forma členstva:

riadne
čestné
firemné
individuálne


Rokovacie jazyky:

slovenčina, angličtina

Údaje a kontakty

Poštová adresa : 854 04 Bratislava, Topoľčianska 5
E-mail : pkasalovsky@hospodarskyklub.sk
Mobilný telefón : +421 903 711890
IČO : 30808235


Reprezentácia združenia v rokoch 2017-2019
Dvadsiateštvrté volebné obdobie

Neverejné voľby predstaviteľa a správcu - podpredsedu výboru, členov výboru a revizóra prostredníctvom internetu na obdobie rokov 2017 - 2019 sa konali v dňoch 2. - 10. mája 2016.
Za predstaviteľa a správcu - podpredsedu výboru bol zvolený P. Kasalovský.
Za revizóra bol zvolený L. Ondrušek.

Za členov výboru boli zvolení (podľa počtu získaných hlasov) : J. Gabriel, J. Masarik, R. Y. Mosny, S. Naďovič, M. Milko a P. Čatloš.
Výbor kooptoval dňa 31. mája za svojich členov T. Lovíškovú a P. Hrinku.
XIV. valné zhromaždenie potvrdilo výsledky volieb.

Výbor združenia si zvolil svojich funkcionárov v tajnom hlasovaní prostredníctvom internetu v dňoch 24. až 31. októbra na obdobie rokov 2017-2019 :
Spolupredsedovia : Ján Gabriel a Rudolf Y. Mosny
Podpredsedovia : Peter Hrinko, Jozef Masarik
Z deviatich členov výboru hlasovalo šesť.


The company "Korund XXI> offers you for consideration the following projects of participation in buildings and facilities construction and reconstruction in the Moscow city and the Moscow region


Bengali New Year 1424 Greetings from Nobel Laureate Professor Muhammad Yunus